Fotoğraf: Evrensel

G?? durdurulmuyor i?sizlik d??m?yor

?stanbul Serbest Muhasebeci Mali M??avirler Odas? (?SMMMO), i?sizlik nedeniyle ya?anan g???n, b?y?k kentlerde i? imkanlar? artt??? halde i?sizli?in d??memesine neden oldu?unu bildirdi.


?stanbul Serbest Muhasebeci Mali M??avirler Odas? (?SMMMO), i?sizlik nedeniyle ya?anan g???n, b?y?k kentlerde i? imkanlar? artt??? halde i?sizli?in d??memesine neden oldu?unu bildirdi. Raporda; 24 y?lda 6 milyon ki?iye istihdam yaratan T?rkiye?nin, Avrupa Birli?i hedefini yakalamas? i?in 2010?a kadar 14 milyon ki?iye istihdam yaratmas? gerekti?i vurguland?.
Kurulu?un haz?rlad??? rapora g?re 2004 y?l?nda ?stanbul?un 3 milyon 784 bin ki?ilik i?g?c?, 2006 y?l?nda g???n de etkisiyle 4 milyon 143 bine y?kseldi. Ayn? d?nemde i?siz say?s? 467 binden 466 bine gerileyebildi. G?? nedeniyle ancak i?g?c?ne yeni kat?lanlar?n say?s? kadar istihdam yarat?ld??? i?in kentin i?siz say?s?, de?i?meyerek y?zde 11?de kald?. Rapor, g?? veren illerde de i?sizli?in d??medi?ini ortaya koydu.
?SMMMO?nun T??K, Hacettepe ?niversitesi N?fus Et?tleri Enstit?s? ve D?nya Bankas??n?n 2006 tarihli verilerinden haz?rlad??? ???sizli?in G?? Haritas?? raporuna g?re, ?lkedeki istihdam oran? y?zde 44. Bu oran d?nyadaki en d???k istihdam d?zeyleri aras?nda yer al?yor.
G?neydo?ulu memleketinde ekmek bulam?yor
Raporda, i?sizlik sorununu ??zemeyen T?rkiye?den g???n en b?y?k nedenlerinden birinin istihdam aray??? oldu?u belirtildi. Rapora g?re ?stanbul, ?zmir, Antalya, Adana ve Mersin h?l? i?sizlere umut vaat eden kentlerin ba??nda geliyor. Yo?un g?? alan kentlerin ba??nda yer alan ?stanbul, 2004 ile 2006 y?llar? aras?nda 359 bin ki?iye istihdam yaratmas?na kar??n 467 bin olan resmi i?siz say?s?n? sadece 1000 ki?i azaltabildi. Bu y?l?n ba??nda kentteki i?siz say?s? ancak 466 bine geriledi. Kente g?? eden ailelerin bir k?sm? geri d?n???n yollar?n? ararken, s?z konusu ailelerin bir k?sm? da ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin maddi deste?iyle memleketine d?nebildi. Belediye, 2007?nin ilk be? ay?nda bini a?k?n ki?iyle 200??n ?zerinde aileye geri d?n?? i?in maddi olanak sa?lad?. En yo?un g?? veren iller ise Batman, Siirt ve Diyarbak?r oldu.
Yeni h?k?mete ?a?r?
?SMMMO Ba?kan? Yahya Ar?kan rapora ili?kin de?erlendirmesinde, yeni h?k?meti, uygulanan ekonomik program?n mikro d?zenlemelerle sosyal aya??n?n da g??lendirilmesi y?n?nde ad?m atmaya ?a??rd?.
Ar?kan, ???u anda ?lkenin en ?nemli sorunu, ekonomide kaybeden taraflara soluk verecek d?zenlemeler yap?lmas?d?r; i?sizli?in ele al?nmas?d?r. Veriler, g?? veren illerde bile istihdam artmas?na kar??n i?siz say?s?n?n da katland???n? g?stermektedir?? dedi. Her ilin potansiyelinin ayr? ayr? de?erlendirilebilece?i sekt?rel planlama ve te?vik uygulamas?n? ?neren Ar?kan, tar?mdan kopan n?fusa kendi ilinde istihdam yarat?lmas? i?in b?t?n illerin sanayi ticaret odalar?ndan ?niversitelere kadar, b?t?n yerel ?rg?tlerle i?birli?i kurulmas?n?n zorunlu oldu?unu vurgulad?. (Ekonomi/SERV?S?)
E?itim i?sizli?i ??zm?yor

D?SK taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya g?re, T?rkiye?de ?niversite mezunu ?al??abilir n?fusun y?zde 29?u ekonominin d???nda kal?yor. AB ?lkelerinde ise bu oran y?zde 16 seviyesinde bulunuyor.
Al?nan bilgiye g?re, D?SK-ARGE taraf?ndan yap?lan ara?t?rmada, AB ?lkelerinde ve T?rkiye?de e?itim d?zeyi ile i?sizlik aras?ndaki ili?ki kar??la?t?r?ld?. Ara?t?rmada, AB ?lkelerinin 1997 y?l?nda olu?turduklar? Avrupa ?stihdam Stratejisi (Lizbon Bildirgesi) ile istihdam oranlar?n? 2010 y?l?na kadar y?zde 70?e ??karma hedefini ?nlerine koyduklar? belirtildi.
AB?ye ?ye 27 ?lkenin istihdam oran?n?n ?imdiden 65?i buldu?u belirtilen ara?t?rmada, ??T?rkiye?nin bu hedefin olduk?a uza??nda kald??? ve 15 ya? ?st? ?al??abilir n?fusun yar?s?ndan fazlas?n?n i? g?c?n?n d???nda kald????? kaydedildi.
AB ?lkelerindeki verilerin, e?itim d?zeyi ilerledik?e i?sizli?in azald??? belirtilen ara?t?rmada, ?unlar kaydedildi: ??AB ?lkelerinde ilk??retim seviyesindekiler aras?nda i?sizlik oran? y?zde 12 civar?ndayken, ?niversite mezunlar? aras?ndaki i?sizlik oran? belirgin bir d????le y?zde 4.6?ya inmektedir. Oysa T?rkiye e?itim ile ?al??ma ya?am? aras?nda bir kopukluk s?z konusu. E?itim d?zeyinin y?ksek olmas? ne i?in niteli?ini ne de i?sizli?i belirliyor. AB ?lkelerinde e?itim ile i?siz say?s? aras?nda ters y?nl? bir ili?ki g?zlemlenebilirken, T?rkiye?de b?yle bir ili?ki yok. Avrupa?da e?itim artarken i?sizlik azal?yor. Bu s?re? T?rkiye?de ayn? bi?imde ilerlemiyor. T?rkiye?de ortaokul ve ilkokul mezunlar?n?n y?zde 13?? i?siz, ?niversite mezunu olmak da durumu de?i?tirmiyor. T?rkiye?de lise mezunlar?n?n y?zde 13??, ?niversite mezunlar?n?n y?zde 10?u i?siz.??
Ara?t?rmada, e?itim ve istihdam aras?ndaki kopuklu?un nedenleri ???retimin d???k katma de?erli, emek yo?un i?lerde yo?unla?mas? nedeniyle nitelikli emek ihtiyac? artmamas??? ve ???niversiteler de dahil olmak ?zere e?itimin ?lke ihtiya?lar?na g?re ?ekillendirilmemesi?? olarak g?sterildi.
Tar?m, art?k ge?im kayna?? de?il
Rapora g?re son ?? y?lda ?anl?urfa, Diyarbak?r, Gaziantep, Ad?yaman, Kilis, Mardin, Batman, ??rnak ve Siirt?i kapsayan G?neydo?u Anadolu?da 2004 y?l?nda 1 milyon 639 bin ki?i olan i?g?c?, 2006 y?l?nda 1 milyon 452 bine geriledi.
Ayn? ?ekilde 1.4 milyon civar?ndaki istihdam, 1.2 milyon ki?iye indi. ?? y?lda i?g?c? 187 bin, istihdam 208 bin ki?i azald?. Dolay?s?yla ayn? d?nemde b?lgedeki i?sizlerin toplam?, i?g?c? ve istihdam aras?ndaki fark kadar; yani 21 bin ki?i artarak, 183 binden 204 bine y?kseldi.
B?lgede ?zellikle tar?m sekt?r?ndeki istihdamda ciddi gerileme ya?and?. 2004 y?l?nda G?neydo?u Anadolu B?lgesi?nde 572 bin ki?i tar?m sekt?r?nde istihdam edilirken, bu say? 2005 y?l?nda 408 bine, 2006 y?l?nda ise 299 bin ki?iye indi. Yani 273 bin ki?i tar?mda istihdam d???nda kald?. Buna kar??n, ayn? d?nemde sanayi sekt?r?ndeki istihdam 45 bin, hizmetler sekt?r?ndeki istihdam ise 19 bin ki?i artt?. Di?er bir ifadeyle sanayi ve hizmetler sekt?r?, tar?mdaki 273 bin ki?ilik istihdam a????na kar??n sadece 64 bin ki?ilik istihdam yaratabildi.
Ayn? geli?me, A?r?, Kars, I?d?r, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Bayburt?u i?ine alan Kuzeydo?u Anadolu B?lgesi ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, G?m??hane ve Rize?yi kapsayan Do?u Karadeniz B?lgesi?nde de ya?and?.
www.evrensel.net