Telekom?da arabulucu a?amas? uzat?ld?

Telekom?da, i?verenin anla?maya yana?mamas? y?z?nden arabulucu a?amas?na gelen toplu i? s?zle?mesinde, 6 g?nl?k arabulucu a?amas? 6 g?n daha uzat?ld?.


Telekom?da, i?verenin anla?maya yana?mamas? y?z?nden arabulucu a?amas?na gelen toplu i? s?zle?mesinde, 6 g?nl?k arabulucu a?amas? 6 g?n daha uzat?ld?. Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, ?zellikle kapsam i?i ve kapsam d???l?k konusunda yasan?n uygulanmas?n? istedi.
T?rk Telekom?da, i?verenin dayatmalar? nedeniyle uzla?ma sa?lanamayan toplu i? s?zle?mesi arabulucu a?amas?nda. ??verenin, ta?eronla?t?rmaya ili?kin ?nerisini geri ?ekti?ini belirten Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, arabulucu a?amas?nda ek s?re ald?klar?, ancak ?zellikle kapsam konusunda taleplerinin yerine getirilmesini ?art ko?tuklar?n? s?yledi.
T?rkiye Haber-?? ile T?rk Telekom?nikasyon A? Genel M?d?rl??? ve ba?l? i?yerlerinde s?rd?r?len toplu i? s?zle?melerinde, arabulucu a?amas? 6 g?n daha uzat?larak, g?r??melerin s?rmesi karar? al?nd?. S?zle?me g?r??meleri, kapsam, ?cretler, ?al??ma s?releri, ta?eronla?t?rma gibi maddeler y?z?nden t?kanm?? ve arabulucu a?amas?na gelinmi?ti.
?Kapsam d??? kabul edilemez?
Ayn? i?i yapan, ayn? kadrodaki personelin bir k?sm?n?n kapsam i?inde, bir k?sm?n?n kapsam d???nda olmas?n?n yanl?? oldu?unu ve i?verenin 4 bin ki?iyi daha kapsam d???na ??karmak istedi?ini belirten T?rkiye Haber-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Ali Akcan, ?Biz yasada ne diyorsa onun uygulanmas?n? istedik. Yasa ve yarg? i?tihatlar? ?er?evesinde, i?veren ad?na i?i sevk ve idare eden y?neticiler ile i?veren vekilleri d???nda t?m ?al??anlar?n kapsam i?inde olmas?n? ?ng?r?yor? dedi. ??verenin ise ?zellikle fiber optik, santraller, enerji k?sm? gibi ?nemli ?retim merkezlerinde ?al??anlar? da kapsam d???na almak istedi?ini kaydeden Akcan, bunu kabul etmelerinin m?mk?n olmad???n? s?yledi.
Ta?erondan vazge?ildi
Ayr?ca i?verenin, T?rk-???in h?k?met ile imzalad??? protokol?n de alt?nda, y?zde 4 ve y?zde 3?l?k bir zam ?nerdi?ini kaydeden Akcan, i?verenin ?mali portrelerini ??karmak i?in s?re istemesi? nedeniyle arabulucu a?amas?nda s?reyi uzatt?klar?n? ifade etti. Ayr?ca ayn? i?i yapan sendika ?yeleri ile kapsam d??? personel aras?ndaki ?cret farkl?l???n?n da sendikal?la?may? anlams?z k?ld???n? ve de?i?tirilmesi gerekti?ini belirten Akcan, i?verenin, ihaleli i?leri ta?erona vermeye ili?kin ?nerisinden vazge?ti?ini s?yledi.
Resmi arabulucu Avukat Saliha K?z?lo?lu?nun ba?kanl???nda y?r?t?len g?r??meler 22 A?ustos g?n?ne ertelenirken, Akcan, ?Olay? bitiren biz olmayal?m diye ?ok u?ra??yoruz. Bu kadar iyi niyetli yakla??m?m?z?, anla?may? masada bitirme ?abam?z? g?rmelerini bekliyoruz? dedi.
??verenin icra kurulunda anla?maya var?lamayan maddeler ?zerindeki g?r??mesini bekleyeceklerini de belirten Akcan, ?Sa?duyunun galip gelmesini? beklediklerini s?yledi. Akcan, aksi halde grev karar?n? uygulamaktan ?ekinmeyeceklerini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net