?Toplus?zle?menin tek engeli h?k?met?

?Toplus?zle?me? ?a?r?s?na olumlu yan?t alamay?nca toplu g?r??meden ?ekilen KESK, kamu emek?ilerinin toplus?zle?me hakk? bulundu?unu, tek engelin h?k?met oldu?unu bildirdi.


?Toplus?zle?me? ?a?r?s?na olumlu yan?t alamay?nca toplu g?r??meden ?ekilen KESK, kamu emek?ilerinin toplus?zle?me hakk? bulundu?unu, tek engelin h?k?met oldu?unu bildirdi.
KESK taraf?ndan d?n yap?lan a??klamada, mevcut yasan?n demokratik ve sendikal haklar? kapsamakta yetersiz oldu?u, grev ve toplus?zle?meyi i?ermedi?i, bu hakk? ?ng?rmeyen bir yasan?n da k?s?r d?ng? yarataca??n?n daha illk g?r??mede ortaya ??kt??? ifade edildi.
A??klamada, 16 y?ld?r s?rd?rd?kleri fiili ve me?ru m?cadelenin yaratt??? hakl?l?k, A?HM kararlar?, uluslararas? s?zle?meler ve Anayasa?n?n 90??nc? maddesinin T?S ve grev hakk?n? verdi?i vurguland?.
Taraflar?n g?c?n?n e?it olmad???, taleplerinin duymazl?ktan gelindi?i, mutabakata var?lan maddelerin bile uygulanmad???, uzla?t?rma kurulu kararlar?n?n hayata ge?irilmedi?i, ne konu?ulursa konu?ulsun son s?z? Bakanlar Kurulu?nun s?yledi?i g?r??me usul?nde diretmenin, ?kamu emek?ilerine hakaret? diyerek masadan ?ekildikleri kaydedilen a??klamada, grev ve T?S i?in yasal d?zenlemeye gerek olmad???n?n alt? ?izildi. A??klamada, KESK?in 21 ve 24 A?ustos g?nleri yapaca?? bas?n a??klamalar? ile 27-29 A?ustos?ta ?stanbul?dan Ankara?ya ??nsanca ya?am i?in toplu s?zle?meye y?r?yoruz? eylemlerine ?a?r? yap?ld?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net