Patronlar?n talepleri bitmiyor

Tekstil sekt?r? h?zla greve gidiyor. Tekstli sekt?r?ndeki i?veren ?rg?t? T?TS?S, tekliflerine yeni maddeler eklerken, TEKS?F bu maddelerin de uzla?mazl??? daha da art?rd???na dikkat ?ekti.


Tekstil sekt?r? h?zla greve gidiyor. Tekstli sekt?r?ndeki i?veren ?rg?t? T?TS?S, tekliflerine yeni maddeler eklerken, TEKS?F bu maddelerin de uzla?mazl??? daha da art?rd???na dikkat ?ekti.
TEKS?F Genel Ba?kan? Nazmi Irgat, T?TS?S?in tekliflerine mesai, haftasonu tatilleri ve denkle?tirme maddelerini de ekledi?ini belirterek, bu maddelerin de kabul edilemez oldu?unu s?yledi. Irgat, g?r??melerin d???mlendi?ini kaydetti.
T?TS?S ile TEKS?F aras?nda ?nceki g?n yap?lan g?r??me ile ilgili bilgi veren Nazmi Irgat, bu maddelerin uzla?mazl??? daha da art?raca??n? vurgulad?. Irgat, ?Birinin devreye girmesi durumunda tekrar bir araya gelebiliriz? dedi.
21?inci d?nem Toplu ?? S?zle?mesi yenileme g?r??melerinde T?TS?S sekt?rde olumsuz geli?meler ya?and???n? ileri s?rerek TEKS?F?e ilk alt? ay i?in s?f?r, ikinci alt? ay i?in ise y?zde 3 zam ?nermi?ti.
Ayr?ca, i?verenler yeni i?e girecekler i?inde s?f?r ikramiye teklif etmi?ti. TEKS?F ise s?zle?mede 4 ikramiye hakk?n? 2.5 ikramiyeye indirmi?ti. ??verenlerin bu teklifinde geri ad?m atmamas? ?zerine TEKS?F 17 firmada greve gitme karar? alm??t?. 10 Eyl?l?de ba?lamas? kararla?t?r?lan grev yakla??k 11 bin tekstil i??isini ilgilendiriyor. ???ilerle uzla?ma sa?lanamamas? ?zerine tekstil i?verenleri ise lokavt ilan etmi?ti. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net