Patronlar, G?l?e destek verdi

Cumhurba?kan? aday? Abdullah G?l?e b?y?k patronlar?n ?rg?t? T?S?AD?dan destek geldi.


Cumhurba?kan? aday? Abdullah G?l?e b?y?k patronlar?n ?rg?t? T?S?AD?dan destek geldi. T?S?AD Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal??nda?, G?l??n kamuoyuna a??klad??? ilkeleri ?nemsediklerini, se?ilmesi halinde G?l??n bu ?er?evede g?rev yapaca??na inand?klar?n? s?yledi.
Cumhurba?kan? aday? Abdullah G?l??n destek ziyaretinin d?nk? dura?? patron ?rg?tleri T?S?AD ve M?S?AD oldu. T?S?AD Ankara ?ubesi?ni ziyaret eden Abdullah G?l ve beraberindeki heyet, T?S?AD y?neticileri ile bas?na kapal? olarak 40 dakika g?r??t?. G?r??me sonras? a??klama yapan G?l, ?T?S?AD??n sadece ekonomiyi de?il, T?rkiye?nin k?kl? reformlar?n?, AB s?recini, demokratikle?meyi de yak?ndan izledi?ini, ?al??malar yapt???n?? s?yledi. Ziyaretinin gayet faydal? oldu?unu belirten G?l, se?ilmesi halinde Anayasa?n?n g?sterdi?i ?er?evede, b?t?n devlet kurumlar? ile uyumlu, b?t?n halk? kucaklayaca??n?, herkese e?it mesafede olaca??n? s?yledi.
T?S?AD Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal??nda? da G?l??n kamuoyuna a??klad??? ilkeleri ?nemsediklerini ve se?ilmesi halinde G?l??n bu ?er?evede g?rev yapaca??na inand?klar?n? belirterek, G?l?e destek verdi. ?G?l??n bu ?er?evede g?revini lay?k?yla s?rd?rece?ine inan?yoruz. Se?imlerin ard?ndan parlamentonun iradesine sayg? duyman?n da demokrasinin vazge?ilmezlerinden oldu?unu d???n?yoruz? diyen Yal??nda?, ?Bir sivil toplumu ?rg?t? olarak gerekli g?rd?kleri durumlarda ele?tiri ve uyar? g?revlerini yerine getirmeye devam edeceklerini? s?zlerine ekledi.
M?S?AD?a ziyaret
G?l beraberindeki heyet ile daha sonra M?stakil Sanayici ve ??adamlar? Derne?i?ni (M?S?AD) ziyaret etti. G?r??menin ard?ndan G?l, ??nsanlar daima ?effaft?r. Sizin nas?l oldu?unuz ve nas?l hareket etti?iniz net bir ?ekilde g?r?l?r. ?ayet Meclis beni se?erse bu do?rultuda hareket etmek i?in b?t?n g?c?m? kullanaca??m? diye konu?tu.
?G?l??n cumhurba?kan? aday? olmas?n? isabetli bir tercih? olarak nitelendiren M?S?AD Ba?kan? ?mer Bolat ise cumhurba?kanl??? se?iminin 4 ayd?r g?ndemden d??medi?ini ve bu durumun se?im s?recini kilitledi?ini s?yledi. Se?im sonu?lar?n?n kilitlenmeyi ??zd???n? savunan Bolat, ?Halk?n verdi?i mesaj, demokratikle?me ve ?zg?rl?klerin geni?letilmesinin sa?lanmas? ve ekonomik refah?n art?r?lmas? olmu?tur. Bu ?er?evede yeni bir d?nem ba?l?yor? diye konu?tu. Bolat, G?l??n cumhurba?kanl??? adayl???n?n Anayasa h?k?mleri ve demokratik team?llere uygun oldu?unu belirterek, ?Yapay ve ilgisi olmayan zeminler ?zerinde yap?lan tart??malar temelsizdir? dedi. M?S?AD ?n?nde G?l?e yakla?an ya?l? bir kad?n, ?emeklilere zam yap?lmas?n?? istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net