Fotoğraf: Evrensel

YARSAV?dan G?l?e sert uyar?

YARSAV Ba?kan? Emina?ao?lu, ?Hakk?nda resmi bir itham, yani a??lm?? bir kamu davas? bulunan ve devam eden ki?ilerin, devletin itibar? y?n?nden cumhurba?kan? aday? olmamas? beklenilen bir davran??t?r.


YARSAV Ba?kan? Emina?ao?lu, ?Hakk?nda resmi bir itham, yani a??lm?? bir kamu davas? bulunan ve devam eden ki?ilerin, devletin itibar? y?n?nden cumhurba?kan? aday? olmamas? beklenilen bir davran??t?r. Ancak ki?isel su?tan dolay? cumhurba?kan? se?ildikten sonra yarg?lanma, ya?anmas? arzulanmayan bir durumdur? dedi.
Yarg??lar ve Savc?lar Birli?i (YARSAV) Ba?kan? ?mer Faruk Emina?ao?lu, yapt??? yaz?l? a??klamada, cumhurba?kanlar?n?n ki?isel su?lar?ndan dolay? yarg?lanabilece?ini belirtti. Emina?ao?lu, Anayasa?da cumhurba?kan? i?in dokunulmazl?k ?ng?r?lmedi?ini belirterek, ?Cumhurba?kan?n?n ?g?revini yaparken? sorumlu ve sorumsuz kabul edildi?i alanlar, Anayasa?n?n 105. maddesinde d?zenlenmi?tir. 1924 Anayasas??nda yer alan, cumhurba?kan?n?n yasama dokunulmazl???na ili?kin h?k?mlere tabi oldu?una y?nelik kural ise, 1961 ve 1982 anayasalar?nda yer almam??t?r? dedi.
Anayasa?n?n 83. maddesinde, yasama dokunulmazl??? ad? alt?nda TBMM ?yelerinin dokunulmazl???n?n d?zenlendi?ini hat?rlatan Emina?ao?lu, ?Cumhurba?kan? TBMM ?yesi olmay?p, TBMM ?yesi iken cumhurba?kan? se?ilenin TBMM ?yeli?i ise Anayasa?n?n 101. maddesi uyar?nca sona ermektedir? diye konu?tu. Emina?ao?lu, se?ilecek cumhurba?kan?n?n se?ilmeden ?nce i?ledi?i su?lardan dolay? yarg?lanabilece?ine dikkat ?ekti.
Cumhurba?kan?n?n e?inin g?r?n?m?n?n topluma verilen bir mesaj oldu?unun alt?n? ?izen Emina?ao?lu, ?Cumhurba?kan?n?n, bir dine ait ve de art?k siyasal boyut kazanan t?rban? e?i nedeniyle vitrinde yans?tmas?, e?inin bireysel tercihine sayg? de?il, e?i ?zerinden yans?tt??? a??k s?rr?yla, dine kar?? tarafs?zl?k i?erisinde hareket etmedi?i, t?rban?n yayg?nla?mas?na destek oldu?u anlam?ndad?r? ifadesini kulland?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net