D??i?leri?nden Markulli yan?t?

Org. B?y?kan?t??n Rum D??i?leri Bakan? Markulli?nin hakaretlerine kimsenin yan?t vermedi?i ele?tirisinin ard?ndan, D??i?leri Bakanl??? yapt??? a??klamada, ?TSK ve Say?n Genelkurmay Ba?kan?m?za dil uzatmak, Markulli?nin haddine de?ildir? dedi.


Org. B?y?kan?t??n Rum D??i?leri Bakan? Markulli?nin hakaretlerine kimsenin yan?t vermedi?i ele?tirisinin ard?ndan, D??i?leri Bakanl??? yapt??? a??klamada, ?TSK ve Say?n Genelkurmay Ba?kan?m?za dil uzatmak, Markulli?nin haddine de?ildir? dedi.
D??i?leri Bakanl???, K?br?s Rum Y?netimi D??i?leri Bakan? Erato Kozaku-Markulli?nin beyanlar?n?n ?yak???ks?z? oldu?unu vurgulad? ve Rum bakan?n T?rkiye?nin i? konular?yla ilgili g?r?? belirtecek ve de?erlendirmelerde bulunacak bir muhatap olmad???n? bildirdi.
A??klamada, TSK?n?n garant?rl?k hakk? ?er?evesinde adada bulundu?u belirtilirken ?K?br?s?ta bar???n teminat? T?rkiye ve T?rk Silahl? Kuvvetleri?dir? denildi. D??i?leri Bakanl???, T?rkiye?nin K?br?s politikas?n?n milli bir politika oldu?unu ve Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t??n a??klamalar?n?n bu politikay? yans?tt???n? kaydetti.
Markulli: Yanl?? anla??ld?m
NTV?ye verdi?i ?zel deme?te, T?rk ordusunu ?i?galci? diye niteleyen Markulli, Org. B?y?kan?t??n T?rkiye?yi birka? y?zy?l geriye g?t?rd???n? iddia etmi?ti.
Markulli, daha sonra yapt??? a??klamada ise ?yeniden yak?nla?ma ve dostluk mesajlar? verirken yanl?? anla??ld???n?? savundu. B?y?kan?t ise ?nceki g?n kat?ld??? resepsiyonda ?S?zde D??i?leri Bakan? hakaret ediyor. Bakal?m kim yan?t verecek? demi?ti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net