18 Ağustos 2007 00:00

Savc?lar i?in de ?g?venli? de?il

Siirt?in Pervari il?esi ?em? Kar? mezras?ndaki k?yl?lere bask? ve g??e zorlanma iddialar?na ili?kin ?HD ve Mazlum Der Diyarbak?r ?ubesi, ortak rapor haz?rlad?. Raporda ?ge?ici g?venlik b?lgesi? ilan edilen il?ede savc?lar?n bile g?revlerini yaparken engellendiklerini s?ylediklerini yer ald?.

Paylaş

Siirt?in Pervari il?esi ?em? Kar? mezras?ndaki k?yl?lere bask? ve g??e zorlanma iddialar?na ili?kin ?HD ve Mazlum Der Diyarbak?r ?ubesi, ortak rapor haz?rlad?. Raporda ?ge?ici g?venlik b?lgesi? ilan edilen il?ede savc?lar?n bile g?revlerini yaparken engellendiklerini s?ylediklerini yer ald?.
?em? Kar? mezras?nda ?ge?ici g?venlik b?lgesi? oldu?u gerek?esiyle k?yl?lerin giri?-??k??? yasaklanm??, hastaneye g?t?r?lmesine izin verilmeyen 6 ayl?k hasta bir bebek ya?am?n? yitirmi?ti. Sorumlular hakk?nda su? duyurusunda bulunmak isteyen k?yl?ler ise g?zalt?na al?nm??t?. K?yl?ler bir?ok tehdit ve bask?ya maruz kald?klar?n? ileri s?rm??lerdi.
B?lgede yapt?klar? incelemeleri d?n Diyarbak?r?da yapt?klar? bas?n toplant?s? ile aktaran ?HD Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda?, olay?, yeniden zorunlu g?? ve b?lgeyi insans?zla?t?rma uygulamalar?n?n i?areti olarak de?erlendirdi. ?HD Siirt ?ube Ba?kan? Vetha Ayd?n??n da kat?ld??? bas?n toplant?s?nda Yal??nda?, jandarman?n k?yl?leri b?y?k bask? alt?nda tuttu?u ve g??e zorlad???n? ifade etti. TBMM ?nsan Haklar? ?nceleme Komisyonu?nun bir an ?nce yerinde inceleme ba?latmas? gerekti?ini belirten Yal??nda?, olay?n takip?isi olacaklar?n? s?yledi.
Acil soru?turma
??em? Kar? mezras?n?n tekrar zorla bo?alt?larak, insanlar?n ?retim ara?lar?ndan yoksun b?rak?lmas?n?n ve b?lgenin insans?zla?t?r?lmas?n?n hedeflendi?i g?r?lmektedir? diyen Yal??nda?, Pervari Jandarma Komutanl????nda g?revli t?m g?venlik g?revlileri ve korucular hakk?nda etkili bir soru?turma y?r?t?lmesi ve sorumlular?n g?revden al?nmas? gerekti?ine dikkat ?ekti. Ayr?ca deliller karat?lmadan olaya ili?kin haz?rl?k soru?turmas?n?n ba?lamas? gerekti?ini ifade etti. Yal??nda?, ya?anan olaylar?n K?rt sorunu i?inde de?erlendirilmesi gerekti?ini dile getirerek, K?rt sorununun demokratik bir temelde ??z?lmesi gerekti?ini vurgulad?.
Savc?: Engelleniyoruz
Pervari Cumhuriyet Savc?s? Ahmet Ataman ile g?r??t?klerini belirten Yal??nda?, ?Ald???m?z ba?vurular?n ciddiyetini, i?eri?ini ve kayg?lar?m?z? ilettik. Konuyla ilgili etkili ve yeterli bir adli soru?turman?n ba?lat?lmas? gerekti?ini ifade ettik. Bunun ?zerine Ataman??n iddialar?n ciddi olu?una kat?ld???n?, Siirt Savc?l????nca al?nan ifadelerin kendisine g?nderildi?ini, dosyay? kendisinin takip edece?ini s?yledi. Ataman, ?Ge?ici G?venlikli B?lge? ilan?n?n savc?l?kla ilgisi olmad???n? ve askeri makamlar?n karar? oldu?unu, b?lgede savc?l?k g?revlerini ifa ederken ciddi engellerle kar??la?t?klar?n?, ?o?u kez g?venlik ko?ullar?ndan dolay? gitmeleri gereken yerlere gidemediklerini ve ke?if yapamad?klar?n?, bu nedenle bir?ok dava dosyas?n?n halen bitirilemedi?ini ifade etmi?tir? diye konu?tu. Yal??nda?, Pervari Kaymakam? Hakan Bilgin ve Vali H?seyin Avni Mutlu ile randevu alamad?klar? i?in g?r??emediklerini s?yledi.
?K?y susuz b?rak?ld??
Mazlum Der Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Selahattin ?oban ise, ?Kendi yurtta??n? korku i?ine sokan devletin toplumla bar???k olmas? zordur? diyerek ?Y?ksek G?venlik B?lgesi? ilan edilen Hakkari, ??rnak ve Siirt?e ya?ananlar?n OHAL?i aratmad???n? kaydetti. ?HD Siirt ?ube Ba?kan? ve MYK ?yesi Vetha Ayd?n da asker ve Tar?m ?l M?d?rl????nde ?al??an memurlar?n mezrada okuma yazma bilmeyen k?yl?lere zorla ka??t imzalatt???n? ileri s?rerek, ?Ara?t?rmalar?m?z sonucunda imzalanan ka??tlar?n izinsiz yaylaya ??kt?klar?n? kabul ettiklerini i?eriyor. Bu nedenle k?yl?ler hakk?nda soru?turma ba?lat?ld?? dedi. Ayd?n, daha ?nce bo?alt?lmak istenen Eruh?un Erekkaya K?y??n?n de 22 Temmuz se?imlerinden sonra susuz b?rak?ld???n? s?yledi. Konu?malardan sonra heyetin, mezran?n durumunu ispatlamak i?in ?ekti?i foto?raflar sinevizyonla bas?n mensuplar?na izletildi.(Diyarbak?r/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

S?ryaniler Meryem Ana?y? and?

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa