ROJEV

 • Abdullah G?l ?? ay ?nce aday g?sterildi?inde, cumhurba?kan? olaca?? belliydi.B?yle s?yledik, b?yle yazd?k.


  Abdullah G?l ?? ay ?nce aday g?sterildi?inde, cumhurba?kan? olaca?? belliydi.
  B?yle s?yledik, b?yle yazd?k.
  ??nk? t?m veriler bu y?nl?yd?.
  G?be?ine kadar emperyalizme ba?l? T?rkiye tablosu bunu g?steriyordu.
  ?? ve d?? geli?meler, b?lgede ya?ananlar, ??l?ml? ?slam projesi? BOP ve T?rkiye?ye bi?ilen rol bunu g?steriyordu.
  Bu geli?meden endi?e duydu?umuzu s?yledik. ???i s?n?f?m?z?, halk?m?z? ve demokrasi g??lerini bu y?nl? uyard?k, uyarmaya ve ?rg?tleyerek bu hesaplar? bozmaya ?al??t?k.
  Ancak G?l??n cumhurba?kanl???n? engelleme olanaklar?na sahip olmad???m?z? da biliyorduk.
  Ya?anan karma?adan sonra, genel se?imin ?ne al?nmas?n? sa?layan s?reci bu ama?la de?erlendirmeye ?zen g?sterdik.
  T?m emek ve demokrasi g??lerini birle?tirerek s?rece m?dahale edecek bir tutumda birle?tirmeye ?al??t?k, ancak istenen ba?ar?y? sa?lad???m?z s?ylenemez.
  K?rt halk?n?n temsilcilerinin Meclis?e girmesi y?nl? bir geli?me bir yana b?rak?l?rsa, -i?eride ve d??ar?da- egemen g??ler ve onlar?n s?zc?s? AKP g??lenerek ??kt?.
  Kimse bu geli?meden demokrasi, yumu?ama, insan hak ve ?zg?rl?kleri, i? ekmek gibi beklenti i?inde olmas?n. Ancak ger?ek bu.
  Biz G?l??n cumhurba?kanl???na kar??y?z.
  Bunu ba??nda ilan ettik. Bug?n, se?imlerden sonra da durdu?umuz yerdeyiz.
  Ama bizim gerek?elerimizle, gelinen yerde s?ng?s? d??m?? olanlar?n gerek?eleri o zaman da farkl?yd?, ?imdi de ?ok farkl?. Bizim gerek?elerimizle ordunun ve ordunun sivil g?r?nt?lerinin gerek?eleri, ya da bir b?l?m AKP hayran? solcu avana??n gerek?eleri ayn? de?il.
  Biz i??i s?n?f? ve halk?n ??karlar?, T?rkiye?nin demokratikle?mesi, K?rt sorununun demokratik ??z?m?, Alevi halk?n?n ve farkl? inan?lardan t?m halk?m?z?n ??karlar? ve ihtiya?lar? ?zerinden bak?yoruz.
  Biz demokratik T?rkiye ve demokratik y?netimden, demokratik halk iktidar?ndan ve demokratik ba?kandan s?z ediyoruz.
  Di?erlerinin ise ?zerinden atlad?klar?, gizledikleri durum budur.
  Biz, G?l ABD?nin, AB?nin, b?y?k sermaye gruplar?n?n temsilcisi olmaktan ba?ka bir ?ey yapmayaca?? i?in kar??y?z.
  Di?erleri, ABD u?akl???nda teredd?d? olmayan, bug?ne kadar s?rd?rd?klerini yapamamaktan muzdaripler. Makam ve mevkileri kaybetmekten kayg?l?lar. T?rban, laiklik ?u bu ise i?in g?r?nen ve ger?eklerin ?st?n? ?rten bir ?rt?.
  Biz G?l??n cumhurba?kanl???na kar?? ?akarken ?nceki cumhurba?kanlar?n? kutsam?yoruz, sistemi g?zden ka??rm?yoruz.
  Biz i??i ve emek?iler i?in demokratik bir T?rkiye i?in duydu?umuz kayg? ?zerinden hareket ederek G?l??n cumhurba?kanl???na kar?? ??kt?k ve bunu s?rd?r?yoruz.
  G?l, ezilen ve s?m?r?len halklar?n de?il, bug?ne kadar oldu?u gibi bundan sonra da, ?stelik ABD ve AB?nin tam deste?ini alm?? bir cumhurba?kan? olarak, daha da pervas?z hareket edece?ini bildi?imiz i?in kar??y?z.
  Egemen g?? odaklar?n?n bir b?l?m?n?n sureti haktan g?z?kerek s?rd?rd??? ?muhalefet? ile ?ok ?nemli noktalarda ayr???yoruz.
  Biz G?l??n adayl??? a??kland???nda ilan ettik; d???nce, ifade, bas?n ve ?rg?tlenme ?zg?rl???n?n oldu?u, demokratik bir ortamda haz?rlanm?? bir anayasa e?li?inde, i??i ve emek?iler de dahil olmak ?zere her kesimin aday g?sterebildi?i bir s?recin ya?anmas?n? savunduk.
  Biz G?l??n cumhurba?kanl???na, ABD ve AB yanl?s? oldu?u i?in kar??y?z.
  ???ilere, kamu emek?ilerine, ?retici k?yl?ye, gen?lere, kad?nlara, velhas?l t?m ezilen ve s?m?r?len milyonlara kar?? s?rd?rd??? yanl?? politikalardan dolay? kar??y?z.
  Ortado?u?yu kan g?l?ne ?eviren ABD?nin ba? temsilcilerinden olmaya soyundu?u i?in, onlardan icazet alarak hareket etti?i i?in onay vermiyoruz.
  Biz G?l??n cumhurba?kanl???na, ABD?nin Geni?letilmi? B?y?k Ortado?u Projesi?nin kararl? savunucusu oldu?u i?in kar??y?z.
  Biz G?l??n cumhurba?kanl???na AKP?nin i? ve d?? politikalar?n? bildi?imiz i?in kar??y?z.
  Ekonomik, sosyal, siyasal, k?lt?rel... T?m alanlardaki icraatlar?n?, ?z?n? de s?z?n? de bildi?imiz i?in kar??y?z. Ne yapt???n? ve ne yapaca??n? bildi?imiz i?in kar??y?z.
  K?rt sorunundaki inkarc? tutumundan dolay?, T?rk-?slam sentezcisi yakla??m?ndan dolay? kar??y?z.
  Biz G?l??n bizi yan?ltaca??n? da d???nm?yoruz. G?l ne yat???n? ve ne yapaca??n? bilen, sa?lam yerlerden g?? ve onay alan bir cumhurba?kan? olacakt?r!
  Ama G?l??n adayl???n? a??klad???nda ortal??? velveleye verenler ?imdi sus pus durumda.
  Genelkurmay Ba?kan??n?n geldi?i noktaya baksan?za. B?y?kan?t ABD ve AB?nin ve elbette i?erideki i?birlik?i sermaye gruplar?n?n iradesi kar??s?nda ?makul? olana gelmi? bulunuyor. Art?k bir temennide bulunmaktan ?te bir ?ey yapamad???n? a??klam?? oldu. ??craatta da ?z? s?z? bir olsun? diyor.
  Ya?anan s?re? biliniyor. Ordunun teyakkuz hali, muht?ralar, Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t??n a??klama, deme? ve ??k??lar?, sonra ?ordunun ?sivil kanad?? halindeki CHP ve di?er ?evrelerin alarm durumu, cumhuriyet mitingleri, ?cumhuriyet elden gidiyor? ????rtkanl???, ?T?rkiye laiktir? numaralar? ve laik kalacak? yalanlar? ve daha bir?ok organizasyon ve icraat?n sonu i?te bu a??klama...
  Peki bunlar hep kimin i?indi? Bu s?re? bir senaryo muydu? Bu da ABD?de de kurgulanan bir oyun, sahnedekiler oyuncu, halk fig?ran m?yd??!
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net