Mu?la ?niversitesi?nde ?akademik k?y?m?

Mu?la ?niversitesi?nde son rekt?rl?k se?imi ?ncesinde ve sonras?nda ??retim ?yelerine ?e?itli bi?imlerde uygulanan bask?lar?n, iki ??retim ?yesinin i?lerinden edilmesiyle had safhaya ula?t??? belirtildi


Mu?la ?niversitesi?nde son rekt?rl?k se?imi ?ncesinde ve sonras?nda ??retim ?yelerine ?e?itli bi?imlerde uygulanan bask?lar?n, iki ??retim ?yesinin i?lerinden edilmesiyle had safhaya ula?t??? belirtildi.
Konuyla ilgili Mu?la E?itim Sen?de ger?ekle?tirilen bas?n toplant?s?na, E?itim Sen?in yan? s?ra ?niversite Konseyleri Derne?i ve ?stanbul ??retim ?yeleri Derne?i kurum temsilcileri kat?ld?lar. Kurumlar ad?na yap?lan ortak a??klamada konu?an Mu?la E?itim Sen ?ube Ba?kan? Hasan Rahmi Dural, Mu?la ?niversitesi E?itim Fak?ltesi Resim-?? ??retmenli?i B?l?m??nde g?rev yapan ?? doktoral? ??retim ?yesinden ikisinin, Yrd. Do?. Dr. L?tfiye Kalayc? ve Yrd. Do?. Dr. Aziz Erkan??n g?rev s?relerinin uzat?lmayarak i?lerine son verildi?ini aktard?. Dural, ayn? y?netimin bundan ?nceki d?nemde bu ??retim ?yelerini Anabilim Dal? Ba?kan? ve B?l?m Ba?kan? olarak atamakta sak?nca g?rmedi?ini dile getirdi. Her iki ??retim ?yesinin de kendi alanlar?nda yapt?klar? yeterli ve ba?ar?l? ?al??malar?n, akademik ve sanat ?evreleri taraf?ndan gayet iyi bilindi?ini vurgulayan Dural, ?Mu?la ?niversitesi?nde demokratik ?niversite m?cadelesi veren sendika ?yeleri ve sendika temsilcilerine y?nelik tasfiye hareketi, uzun zamand?r devam etmektedir. Bundan be? ay ?nce, bir di?er temsilcimizin, uluslararas? bir projedeki g?revi nedeniyle talep etti?i yurtd??? g?revlendirmesi ?srarla yap?lmam?? ve istifa etmek zorunda b?rak?lm??t?r. Bir hafta ?nce de di?er temsilcimiz L?tfiye Kalayc?, yard?mc? do?entlik atamas? yenilenmeyerek ?niversiteden ili?i?i kesilmi?tir. Bu ?ok a??k bir tasfiye hareketidir? diye konu?tu.
Hen?z geli?mekte olan ve ??retim ?yesi ba??na 35 saatten fazla ders y?k? d??en bir ?niversitede, bir b?l?m? ayakta tutan ?? ??retim ?yesinden ikisinin g?revlerinden al?nmas?n?n, ayn? zamanda kamu yarar?na da a??k?a ayk?r? bir i?lem oldu?unun alt?n? ?izen Dural, ??lkemizde piyasalar?n cazip olanaklar?na arkalar?n? d?nerek, b?y?k bir ?zveri ile doktora yapan ve akademide ?al??may? tercih eden ??retim ?yelerini, bu t?r keyfi uygulamalarla asli bir par?as? olduklar? ?niversiteden uzakla?t?rmak bu kadar kolay olmamal?d?r? dedi. (Mu?la/EVRENSEL)
www.evrensel.net