?anakkale risk alt?nda

?anakkale Akademik Odalar Birli?i ve ?evre Platformu, ?anakkale?ye kurulan termik santrallerin, alt?n madenlerinin ve fabrikalar?n ?evreyi ve tar?msal ?retimi tahrip edece?ini belirterek, kamuoyunu duyarl? olmaya ?a??rd?


?anakkale Akademik Odalar Birli?i ve ?evre Platformu, ?anakkale?ye kurulan termik santrallerin, alt?n madenlerinin ve fabrikalar?n ?evreyi ve tar?msal ?retimi tahrip edece?ini belirterek, kamuoyunu duyarl? olmaya ?a??rd?.
?anakkale?nin tar?m, turizm, tarih ve k?lt?r kenti oldu?una dikkat ?eken birlik ve platform taraf?ndan d?n yap?lan yaz?l? a??klamada, ?evre ko?ullar? d???n?lmeden yer se?imi yap?larak, sanayinin ?anakkale?ye getirilmesinin geri d?n?lmez sonu?lar? olaca?? vurguland?.
S?z konusu sanayilerin, ?anakkale?nin kuzey b?lgelerine kurulmakta oldu?u ve ?bu nedenle, yeni barajlar?n sulamaya ba?lad??? d?nyan?n en de?erli tar?m alanlar?n?n bozuldu?u, asit ya?murlar? ile ormanlar?n yok olu?u, hava ve t?m su kaynaklar?n?n kirlenerek ?anakkalelilerin sa?l???n?n riske at?ld???? vurguland?.
??ok uluslu ?irketler taraf?ndan Kazda???nda alt?n madeni arama ?al??malar? olanca h?z?yla s?rd?r?lmektedir? ifadelerine yer verilen a??klamada, s?z konusu ?irketlere 66 bin 490 dekarl?k bir alanda alt?n arama izni verilmesine kar??n, ?u anda fiilen 786 bin metrekarelik bir sahada yap?lan sondaj ?al??malar?n?n, y?redeki bir?ok k?y?n i?me sular?n? kirleterek s?rd?r?ld??? belirtildi.
Ayr?ca ?an Termik Santrali ve i?letilecek alt?n madeni alanlar?n?n 13 adet fay hatt? ile i? i?e 1. derecede deprem b?lgesinde bulundu?una dikkat ?ekilen a??klamada, maden sahalar? ?mr?n? tamamlay?p terk edildi?inde siyan?r, zehirli at?klar ve a??r metallerle dolu at?k barajlar?n, y?re halk? ve t?m canl?lar i?in risk olu?turaca?? kaydedildi.
A??klamada, hedeflenen bi?imde sanayi ve maden ocaklar?n?n bir araya gelmesi ile Kazda???ndaki ormanlar?n yok olaca??na; tar?m topraklar?n?n, havan?n, ve Bayrami? Baraj? ile ?anakkale?ye i?me suyu sa?layan Atik Hisar Baraj? ba?ta olmak ?zere y?redeki t?m g?letlerin ve i?me suyu olarak ta kullan?lan yeralt? sular?n?n kirlenece?ine dikkat ?ekildi.
Halka, yetkililere ve kitle ?rg?tlerine ?Vah?ete dur deme? ?a?r?s? yap?lan a??klamada, ??anakkale, ?an ve Bayrami? belediyelerini, s?z konusu madenlerle ilgili i?letme ruhsatlar?n? iptal ettirmek amac? ile yarg?ya ba?vurmaya ?a??r?yoruz? denildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net