Kurakl?k de?il yak?t tanklar? kurutacak

Ankara Ziraat M?hendisleri Odas? Ba?kan? G?khan G?nayd?n yapt??? a??klamada, B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan kentin ye?il alanlar?n?n yak?t tankerleriyle sulanmas?n?n bitkiler ?zerinde ?olumsuz etkilere neden olaca??n?? s?yledi


Ankara Ziraat M?hendisleri Odas? Ba?kan? G?khan G?nayd?n yapt??? a??klamada, B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan kentin ye?il alanlar?n?n yak?t tankerleriyle sulanmas?n?n bitkiler ?zerinde ?olumsuz etkilere neden olaca??n?? s?yledi.
Sulama amac?yla kullan?lan yak?t tankerlerinde petrol t?revleri kalmas? ve sulama suyuna kar??mas? halinde, bunun yak?t?n etkinli?i oran?nda bitkiler ?zerinde yak?c? etki yapaca??n? s?yledi. G?nayd?n ayr?ca, bitkinin k?k?nden yapra??na su ta??yan organlar?n da olumsuz etkilenece?ini dile getirdi.
Kentsel peyzaj?n kentin co?rafi ?zelliklerine ve ekolojik ko?ullara bak?larak yap?lmas? gerekti?ini anlatan G?nayd?n, ??rne?in ??nar, ?hlamur dikebilirsiniz ama her alan? ?im yaparsan?z, bunlar i?in bol su kullanman?z gerekir. Yo?un sulama da kentin yeralt? ve yer?st? yap?s?n? olumsuz etkiler? dedi.
Ankara?da son aylarda ya?anan su s?k?nt?s? nedeniyle ye?il alanlar?n tankerlerle suland???na de?inen G?nayd?n, bu t?r sulama y?nteminin ?ideal olmad???n?? s?yledi. G?nayd?n, tankerle sulaman?n bitkileri olumsuz y?nde etkilemenin yan? s?ra daha fazla su t?ketimine de neden olaca??n? kaydetti.
Kimya M?hendisleri Odas? E?itim Sorumlusu ?brahim Aky?rek ise ?Yak?t ta??yan tankerlerde tortu olu?ur. Bu nedenle tankerleri sadece suyla y?kamak yeterli de?il, ??z?c?lerle ar?nd?r?lmalar? gerekir? dedi. Aky?rek, tortular?n suya kar??mas?n?n ise canl? tutulmaya ?al???lan bitkiler ?zerinde olumsuz etkileyece?ini kaydetti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net