?l?me terk edilmek istemiyoruz

Bu mektubu Sincan Kad?n Kapal? Hapishanesi?nden yaz?yorum. Birlikte tutukland???m ?Nevin Yaylac?? k?sa bir s?re ?nce ciddi bir sa?l?k sorunuyla kar?? kar??ya kald?


Bu mektubu Sincan Kad?n Kapal? Hapishanesi?nden yaz?yorum. Birlikte tutukland???m ?Nevin Yaylac?? k?sa bir s?re ?nce ciddi bir sa?l?k sorunuyla kar?? kar??ya kald?.
28 Temmuz Cumartesi g?n? arkada??m?z Nevin Yaylac??y? sabah h?cresinde yar? bayg?n bir vaziyette bulduk. Herkes kendisine ait h?crelerde kald???ndan olu?an hastal?klar? ?nceden fark etmemiz pek m?mk?n olmuyor.
Arkada??m?z ?beynim, ba??m!? diyerek kafas?n? tutuyor ve ba??n?n d?nd???n?, midesinin buland???n? s?yl?yordu. Hemen gardiyanlara haber verdik ve doktor istedik. Arkada??m?z yakla??k 1 saat sonra b?ro tipi sandalye ile birlikte revire g?t?r?ld?. Revirde ?migren? te?hisi konularak ?? ilac?n kar???m? (diazem, a?r? kesici ve bir ilac?n kar???m? daha) bir i?ne yap?lm?? ve serum verilmi?ti. Ard?ndan yine ayn? ?ekilde (sandalyeyle sarsa sarsa) geri getirilen arkada??m?z Nevin Yaylac?, h?cre kap?s?n?n tam ?n?nde bir bayg?nl?k ge?irdi ve bulundu?u sandalyeden yere d??t?. V?cudu kaskat? kesildi, di?leri kenetlendi, a?z? k?p?rd?... Bu ?ekilde beton zemin ?zerinde 5 dakika bekletildi. Kendine gelen arkada??m?z? daha sonra g??l?kle i?eri h?creye ta??d?k.
Arkada??m?z?n yeniden a??rla?mas? ve yerinde duramayacak derecede ?iddetli ba??n?n a?r?mas? ?zerine tekrar doktor ?a??rd?k. Saatler sonra gelen doktor, arkada??m?z?n tansiyon d???kl???nden ve diazem ilac?n?n etkisiyle bay?lm?? olabilece?ini s?yledi. Tansiyonu ?l??ld?; fakat tansiyonu normaldi (13-8) yo?un ?srarlar?m?z sonucunda hastaneye sevkine karar verildi.
2 saat sonra arkada??m?z bir ambulans yerine bir ?ring? arac?yla Sincan Devlet Hastanesi?ne g?t?r?ld?. Nevin Yaylac?, ring arac?na tek ba??na konulmu? ve burada da bay?larak yere d??m??t?. Yan?nda olmas? gereken gardiyan ise askerlere ?refakat??l?k? yapm??t?r. Yakla??k 2 saat sonra arkada??m?z geri getirildi. Bize, arkada??m?z?n sin?zitinin oldu?u ve doktorun verdi?i ila?lar? ?mutlaka? i?irmemiz gerekti?i s?ylendi.
Arkada??m?z 3 g?n boyunca farkl? zamanlarda durumu daha da a??rla?mas? nedeniyle 3-4 kez revire ??kar?ld?. Her defas?nda i?ne vurulup, serum verilerek geri g?nderildi. 3??nc? g?n yani pazartesi g?n? durumunun iyice a??rla?mas?, bilincini kaybetmesi ve iki kez bay?lmas? nedeniyle yine doktor ?a??rd?k. Fakat doktor ??leden sonra geldi. Saat 14.30 gibi tamamen bayg?n d??en Nevin Yaylac? yine b?ro sandalyesiyle s?r?klenircesine h?creden ??kar?ld?. Bulundu?umuz h?cre 2 katl? ve 20 merdivenden olu?makta. Buna ra?men arkada??m?z bir sedye ile de?il de bir tekerlekli sandalye ile birlikte s?r?klenerek g?t?r?ld?.
Numune Hastanesi?ne kald?r?lan arkada??m?z?n hayati tehlikesinin oldu?u ve beyin kanamas? te?hisi ile Hacettepe Hastanesi?ne sevk edildi?i ve burada da ameliyata al?nd???n? ??rendik. Arkada??m?za daha ?nce uygulanan tedavilerin yanl?? oldu?u (dizem, serum, i?ne, ila?... vb.) ve ?ok ge? kal?nd??? belirtilmi?.
Ameliyat olan, hayati tehlikeyi atlatamayan ve g?nlerce yo?un bak?mda kalan arkada??m?z Nevin?nin ya??yor olmas? sadece bir tesad?ft?r.
Burada, bu ko?ullarda her an bir tutuklu ya da h?k?ml? ?lebilir. Bu da tecrit politikas?, hapishane idaresi ve doktorlar?n elleriyle ya?anan ilk ?l?m olmayacak (olmam??t?r da). Burada hepimiz her an ?l?mle burun burunay?z. ?l?me terk edilen ya da ?len olmak istemiyoruz. Aram?zdan bir ki?inin daha ?l?me terk edilmesini istemiyoruz.
Nurcan A?baba / Sincan Kad?n Kapal? Hapishanesi (ANKARA)
www.evrensel.net