Depremzedeler fenerlerle y?r?d?

Kocaeli B?y?k?ehir Belediyesi, 17 A?ustos 1999 tarihinde merkez ?ss? G?lc?k olan 7.4 b?y?kl???ndeki depremde ?lenler i?in Kocaeli ve G?lc?k?te anma etkinlikleri d?zenledi


Kocaeli B?y?k?ehir Belediyesi, 17 A?ustos 1999 tarihinde merkez ?ss? G?lc?k olan 7.4 b?y?kl???ndeki depremde ?lenler i?in Kocaeli ve G?lc?k?te anma etkinlikleri d?zenledi.
Kocaeli Depremzedeler Derne?i, kimi sivil toplum ?rg?tleri ve sendika temsilcileri de depremde ?lenleri and?. Merkez Bankas? Kocaeli ?ubesi ?n?nde toplanan depremzedeler, ??zmit uyuma, depremi unutma, unutturma? slogan? atarak ve d?d?k ?alarak An?tpark?a y?r?d?.
Fenerlerle yakla??k 2 kilometre y?r?yen depremzedeler, daha sonra An?tpark?taki Deprem An?t? ?n?nde saat 03.02?de bir dakika sayg? duru?unda bulundu.
Kocaeli Depremzedeler Derne?i Ba?kan? Nurcan Ta?p?nar, burada yapt??? konu?mada, Marmara depreminin ?zerinden 8 y?l ge?mesine kar??n h?l? yitirdikleri yak?nlar?n? unutamad?klar?n? s?yledi.
?te yandan, 5 bin 383 ki?inin ya?am?n? yitirdi?i G?lc?k?te de depremde ?lenler i?in anma t?reni d?zenlendi. G?lc?k Belediyesi?nce d?zenlenen anma etkinlikleri kapsam?nda foto?raf sergisi a??ld?. Kavakl? k?y?s?nda toplanan depremzedeler, daha sonra me?alelerle y?r?d?.
Ayr?ca Kocaeli B?y?k?ehir Belediyesi, depremde ?lenler i?in Kocaeli Fuar Alan??nda anma etkinli?i d?zenledi. G?ne? Sahnesi?nde d?zenlenen anma etkinli?i, depremde ?lenler an?s?na 1 dakikal?k sayg? duru?u ve ard?ndan ?stiklal Mar???n?n okunmas?yla ba?land?. Anma etkinli?inde, K?lt?r ve Turizm Bakanl??? Konya T?rk Tasavvuf Musikisi Toplulu?u?nca konser ve sema g?sterisi d?zenlendi.
G?lc?k Donanma Komutanl????nda da, 17 A?ustos 1999 Marmara depreminde ?len 420 personel t?renle an?ld?.
Marmara depreminde hayat?n? kaybedenler Yalova?da da Deprem An?t? ?n?nde yap?lan t?renle an?ld?.
K?z?m?n ac?s?n? h?l? hissediyorum
Marmara depreminde ya?amlar?n? yitirenler, Adapazar??nda da depremin ya?and??? saat 03.02?de an?ld?. Depremde 12 ya??ndaki k?z? Tu?ba?y? yitiren ac?l? anne Firdevs Akg?l k?z?n?n foto?raf?na sar?larak g?zya?? d?kt?. Akg?l, k?z?n?n daha ?mr?n?n bahar?nda hayata g?zlerini yumdu?unu belirterek, ?unlar? s?yledi:
?Ka?ak yap?la?ma nedeniyle kaybettim ben k?z?m?. 2 katl? bir evde oturuyorduk ama yolun kar??s?ndaki 5 katl? apartman bizim ?zerimize y?k?ld?. Ailece enkazda kald?k. Maalesef k?z?m?z? kaybettik. ??in en ac? olan yan? ne biliyor musunuz? Biz sesimizi ne kadar duyurmaya ?al??sak da ac?m?z dinmiyor. Kirac? oldu?umuz i?in hak sahibi ve ev sahibi de olamad?k. Ben h?l? prefabrikte ya??yorum, en ac?s? da bu benim i?in. Ba?bakan?m?za aylar ?ncesinde mektup da yazd?m, cevap bile verilmedi. O?lum ?u anda 16 ya??nda, bu k?t? ortamda onu nas?l yeti?tirebilirim bilmiyorum. K?z?m? kaybetmemin ?zerinden 8 y?l ge?ti, ?ok ?zg?n?m.?
Sakarya Sivil Savunma ekiplerinin de kat?ld??? Atat?rk K?lt?r Merkezi ?n?ndeki t?rene kat?lan yakla??k 30 ki?ilik grup, depremde ?lenler i?in sayg? duru?unda bulundu. (HABER MERKEZ?)
Tekni?e uygun binalar yap?lm?yor
?zmir Afet Derne?i, ya?anan deprem felaketlerine ra?men, h?l? tekni?ine uygun olmayan binalar?n yap?ld???n? bildirdi.
?zmir Afet Derne?i?nden yap?lan yaz?l? a??klamada, 17 A?ustos 1999 tarihinde Marmara B?lgesi?nde meydana gelen depremde, resmi kay?tlara g?re 17 bin 480 vatanda??n hayat?n? kaybetti?i, 43 bin 953 ki?inin yaraland???, 377 bin 879 konut ve i?yerinin hasara u?rad??? hat?rlat?ld?.
Bu b?y?k ac?n?n, bug?n ayn? duygularla hissedildi?ine yer verilen a??klamada, ??yle denildi:
?Toplumun afetlere kar?? haz?rl?kl? olmas? bak?m?ndan gerek resmi makamlar, gerek sivil toplum kurulu?lar?nca, ge?en 8 y?lda yo?un ?al??malar yap?ld??? hepimizce bilinmektedir. Ancak ya?anan bunca felakete ra?men h?l? tekni?ine uygun olmayan binalar?n yap?ld??? g?r?lmektedir. Y?k?c? etkisi olmayan depremlerde mevcut binalar?n baz?lar?nda ku?ku uyand?racak derecede ?atlaklar?n olu?tu?u bas?n organlar?nda ??kan haberlerde izlenmi?tir. Bu t?r binalar mutlaka depreme dayan?kl?l?k testinden ge?irilmeli, gerekiyorsa g??lendirme yap?lmal?d?r.?
?ktidar deprem konusunda sorumlu davranmal?d?r
17 A?ustos depremin y?l d?n?m? dolay?s?yla yaz?l? bir a??klama yapan TMMOB ?KK, depremde ya?am?n? yitirenleri anarak olas? bir depreme kar?? hi?bir haz?rl???n g?r?lmemesinin yeni felaketlere davetiye ??kard???n? belirtti.
17 A?ustos depreminin ard?ndan gereken ?nlemlerin al?nmad???n?n vurguland??? a??klamada T?rkiye?nin bir deprem ?lkesi oldu?u hat?rlat?larak yetkililerin acilen ad?m atmas? istendi.
A??klamada ?stanbul gibi bir metropol de afet risklerine kar?? ya?am ?evrelerini dayan?ms?z hale getiren ranta dayal? imar d?zeni ise aynen y?r?t?lmekte oldu?u vurgulan?rken ?Kentlerin depreme haz?rlanmas? gibi devletin birinci ?ncelikte olmas? gereken ?nemli bir konu, g?ndemde hi?bir zaman gereken a??rl???na kavu?amam??, depreme kar?? ?nlemler geli?tirmenin fazla maliyetli olaca??, gerek?esi ile on iki milyon n?fuslu ?stanbul?un can ve mal g?venli?i ikinci plana itilmi?tir ve ayr?ca ?stanbul?a son ?? y?lda dikilen lalelere harcanan paran?n depreme haz?rl?k i?in kullan?lmas? gerekti?i mevcut y?netimler taraf?ndan d???n?lememektedir.? denildi
A??klamada depreme kar?? ?nlemlerin fazla maliyetinden ka??n?l?rken depremden sonra y?r?rl??e giren deprem vergilerinden elde edilen gelirlerin genel b?t?e i?inde kullan?larak sermayeye kaynak transferinde, bor? ?demelerinde ve memur maa?lar?nda kullan?ld???, toplanan kaynaklar?n y?netiminin denetlenmedi?inin alt? ?izildi.
TMMOB ?KK yapt??? yaz?l? a??klamada depremin afete d?n??memesi i?in ?e?itli ?nerilerde bulunurken temmuz se?imleri ?ncesinde h?k?metin program?nda depreme dair bir ?al??man?n olmamas?na dikkat ?ekerek, ?Siyasal iktidar?n g?n? kurtarmaya y?nelik politikalar? sonucunda, tekrar bir felaket ile kar??la?madan ?nlemler al?nmal?d?r. B?t?eden yap?lan harcamalar?n deprem gibi beklenen bir felaket i?in haz?rl?k amac?yla kullan?lmas? gereklili?i g?z ard? edilmemelidir. Bu politikalar?n bedelini binlerce insan hayatlar? ile ?demek zorunda kalacakt?r. Siyasal ?ktidar?, deprem konusunda sorumlulu?unun gere?ini yerine getirmeye ?a??r?yoruz!? denildi.
?Kaderci zihniyet devam ediyor?
?ehir Planc?lar? Odas?, 17 A?ustos depreminin ?zerinden sekiz sene ge?mesine ra?men, eksikliklerin h?l? giderilmedi?i, afete yakla??mda kaderci ve vurdumduymaz zihniyetin devam etti?ine dikkat ?ekti.
?ehir Planc?lar? Odas? taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, 1999 depremlerinden bu yana, risklerin azalt?lmas? i?in yerel ?l?ekte birka? olumlu ?aban?n d???nda, merkezi ve yerel y?netimlerin ciddi bir giri?imde bulunmamalar?na tepki g?sterildi.
Deprem ve di?er do?al afet tehlikelerinin y?ksek oldu?u kentlerdeki risklerin ciddi oranda artt???na dikkat ?ekilen a??klamada, bu riskler; ?g?vensiz yap?, tehlikeli kullan?m, yap?lar aras?ndaki uyumsuzluk, a??k alan yetersizlikleri, ula??m sistemindeki yetersizlikler? olarak s?raland?. Bu risklere, merkezi ve yerel y?netimlerin afet ve ?ehircilik sorunlar?n? ??zmekteki kapasite yetersizliklerinden olu?an risklerin de eklendi?ine i?aret edilen a??klamada, ??z?m olarak, ?ehir planc?lar?n?n s?z sahibi oldu?u risk y?netmi sisteminin olu?turulmas? ile b?lgesel ve kentsel ?l?eklerde acil olarak ?sak?n?m planlar??n?n haz?rlanmas? g?sterildi.
Ya?ananlardan ders ??kar?lm?yor
?HD ?stanbul ?ubesi Marmara depremi ile ilgili yaz?l? bir a??klama yapt?. A??klamada ?Bu ac? bilan?onun nedeni, deprem de?il, deprem ku?a??nda bulunan bir ?lkenin gerekli ?nlemleri almamas?yd?? diyen ?HD yap? denetimi konusunda ?zerine d??en sorumlulu?u devletin yerine getiremedi?ini belirtti. Ya?ananlardan ders ??kar?lmad???n?, deprem ger?e?ine s?rt ?evrildi?ini ifade eden ?HD, ?Bilim insanlar?n?n uyar?lar? duymazl?ktan geliniyor. Gereken ?nlemler al?nm?yor? a??klamas?nda bulundu. Ayr?ca ?HD olarak ?Bu b?y?k felakette ?lenleri bir kez daha sayg?yla an?yor ve bu ac?lar?n ya?anmamas?n? diliyoruz? denildi.
www.evrensel.net