19 Ağustos 2007 00:00

olamaz! babam?n
bir tek can? m? vard??

Ge?enlerde bir arkada??m?z ?ld?. O?luna babas?n?n ?l?m? bir t?rl? anlat?lam?yor. O?lan, ?Olamaz, babam?n nas?l bir tek can? olur?? diyip duruyormu?.
Psikolog ?aresiz kald?.

Paylaş

?yle garip bir ko?u?turmaya girdim ki, ne ?al??maya benziyor ne tatile. Sonunda geciktirdi?im operasyonlardan biri i?in yakalad?lar, b?t?n s?z verdi?im yerlerden caymak durumunda kald?m. Ne ?anakkale ne Dersim ne Dikili... Hatta ne de T?rk ?iirine ayr?lan Struga ?iir Ak?amlar?... Neyse ki hastane i?in arand???mda Milas??n ?ren?indeydim. ?? g?n Melih Cevdet Anday konu?mu?tuk ve elbet T?rk ?iiri.
Her gitti?im yere bitirmeyi beceremedi?im i?im g?c?mle gitti?imden, s?ylemesi ay?p, bir diz ?st? bilgisayar da edinemedi?imden ister istemez ?nternet kafe aray???na ge?tim. Hemen de buldum. ?ki tane... C?v?l c?v?l. ?stelik i?erdekilerden b?y?k bir b?l?m? reklamlar?n en ?nemli ??esi ?s?zd?rmaz bebek bezleri?nden kurtulduklar? ??pheli, karpuz kafal? bebek irileri. Bir tabureye ikisi ??? t?nemi?. G?zleri kafeyi y?netende, ?Amca makine a??k kalm??t? deriz? diye para hesab? yap?yorlar.
Kafe klimal?. ?steyen de ?ardak alt?nda p?f?r p?f?r internet keyfinde... Ben ?evredeki c?v?lt?lara dald???mdan kolay bitiremedim elbet yaz?m?. Ama internet k?lt?r?m? artt?rd?m Yan?mdakiler de, on ya??nda bir delikanl? al?p g?t?rene kadar, son model arabalar? yar??t?r?p durdular. Oyunlar? kurgulayanlar hem oyunlar? hem sloganlar?n? iyi se?mi?ler: ??ok g?zel haz?rlanm?? bir futbol oyunu?, ??ok e?lenceli bir frikik atma oyunu: Futbol frikik oyuncuyu ?emberin i?inde at?? yapaca?? yere koyarak sol tu? ile frikiki at?n?, ?Harika bir yar?? heyecan??, ?Araban?z? se?in ve yar??a ba?lay?n?, ?Uzay ?ss?n?z? g?kta?lar?ndan koruyun?, ?Sokaklardaki serseriler ile d?????n?... Sonra ?nl? filmler ve ?filmdeki sahnelerden birinde Samuray k?l?c?n?zlas?n?z.? Bundan g?zel ne olabilir ki...

Psikolog ?aresiz
?ki arkada??n telefon rehberli?iyle birbirlerini izleyip didi?tikleri, d?v??t?kleri oyunlar da ayr?.
Bu oyunlar (alt s?n?r? bilemiyorum) 13-14 ya?a kadar ama daha b?y?kler de unutulmam?? elbet: Islak Tshirtler, Strip Biras?, ... K?sacas? online oyunlar; online oynayabilece?iniz t?m oyunlar; t?m aksiyon, macera, spor ve bedava oyunlar, flash oyunlar, zeka oyunlar?, beceri oyunlar?, ?ocuk oyunlar?, yar?? oyunlar?, ni?an oyunlar?, d?v?? oyunlar?, sonra ?Erotik Oyunlar?, ?En ?yi Erotik Oyunlar?....
?Mesele ?ocu?u ya??n?n ?st?ndeki oyunlarla kar??la?t?rmamak, sokaklardaki tehlikeleri ya?ayaca??na rahat rahat ?fkesini bo?alt?r? diyenlerdenseniz, yaln?z de?ilsiniz... Yaln?z bir ?ey var, bu oyunlar?n ba??ml?l?k yapt??? da bir ger?ek. Ve galiba ?in?de bu t?r ba??ml?l?k i?in bir klinik a??lm??.
Bir de... dinledi?im ?u ?yk?:
?Ge?enlerde bir arkada??m?z ?ld?. O?luna babas?n?n ?l?m? bir t?rl? anlat?lam?yor. O?lan, ?Olamaz, babam?n nas?l bir tek can? olur?? diyip duruyormu?. Psikolog ?aresiz kald?.?

Filtre mi, s?zle?me mi?
?nternet ?lkemizde on d?rt ya??n? bitirdi. Yararlar? kadar zararlar? da tart???l?yor art?k. Bu yarar ve zarar hesab?, sonunda benim ya??mdakilerin hep yineledikleri ?kitap okuma, kitapl??a gitme, ger?ek ara?t?rma yapma? konular?na dayanaca??ndan pek fazla de?inmek istemiyorum. Ama Milli E?itim de bu konuda uyar?lara ba?lad???na g?re durum epey ciddi. Milli E?itim, bilgisayar ve internet kullan?m?n?n ka??n?lmazl???n? vurgulad?ktan sonra aileleri uyar?yor: ?Ancak ?zellikle son aylarda uygunsuz i?erikli m?stehcenlik, ter?r, a??r? ?iddet, sap?kl?k i?eren sitelerin ne yaz?k ki ?lkemizde belirgin bir ?ekilde art?? g?stermesiyle birlikte e?er aileler taraf?ndan ?nlem al?nmazsa, ama? d??? ve a??r? d?zeyde internet kullan?m?, ?ocuklar?m?z?n ?ok erken ya?larda psikolojik ve sosyal ya?ant?lar?na zarar verecek.?
?G?nayd?n!?, ?Sabah ?erifleriniz hay?rl? olsun!? falan demeyin. E?itimden sorumlu bakanl???m?z ne ?nlem d???nm??, ne ???tlemi? bir bakal?m: ??te yandan i? ya?ant?m?zda ise ?al??anlar?n i?le ilgili ?al??malarda bulunmak yerine, interneti gereksiz i?lerle ve a??r? kullanmalar? sebebiyle ?ncelikle kendi kurumumuz sonra da ?lkemiz ekonomisi a??s?ndan ?nemli d?zeyde i?g?c? verimi d????? ya?anmas?na sebep olabiliyor? ??te bu ve bunun gibi sebeplerden ?t?r? size, eviniz ve i?yerinizde ?nlem alman?z? tavsiye ediyoruz... Bunun ?nlemi internet filtre programlar?. Kurulum ve kullan?m? gayet kolay olan bu programlar? edinmek gayet kolay ve ekonomik... Neredeyse bir kitap fiyat?nda olan filtreleme programlar? uygunsuz i?erik ve istenmeyen programlar?n sa?lanmas? anlam?nda kesin ??z?m sa?lar. ?ocuklar?m?z, kurumlar?m?z ve ?lkemiz gelece?i i?in gereken hassasiyeti g?sterip, gereken ?nlemleri hemen alal?m.? Milli E?itimimiz, ?ocuklar i?yerlerinde bulunduklar?ndan ?nce i?yeri sahiplerini d???nm?? olmal? (Yoksa bilgisayar ve bilgisayar laboratuar? olan okullar? m??)
Kitap fiyat?ndan bakanl?k ne kastediyor bilemem ama filtreleme ger?ekten ?nemli. Acaba internet kafelerde b?yle filtreler uygulan?yor mu? ??nk? tek tehlike oyunlar de?il. Oyunlar?n d???ndaki tehlikeler i?in daha ne ?nlemler al?nabilir? ?nternet kafeleri y?netenler (yasal ad?yla ?toplu kullan?m sa?lay?c??lar) sorumluluklar?n?n fark?nda m?? Ya da onlara bu y?nde bir e?itim veriliyor mu? (?devlerin internetten indirildi?i bir d?nemde ?ocuklar?n buralara gitmeleri ?nlenemeyece?ine g?re...)
Milli E?itim Bakanl????n?n ?nerisi ailelerin ?ocuklar?yla internet konusunda bir anla?ma (Aile-?ocuk Internet Kullan?m S?zle?mesi) yapmalar?. Ger?i ??ocuklar?n?za uzla?mac? bir yolla kurallar? ??retmeyi ve uygulatmay? ama?lasa? bile b?yle b?rokratik bir anla?man?n, ?st?nde konu?ulmazsa, bir yarar? yok bence. ?ocuk bu anla?maya uymay?p zarar g?rd???nde ?Ben sana demedim mi, neden s?zle?meye uymad?n? diyecek halimiz yok. Ama bu konuda ?ocukla/?ocuklarla konu?mak hem ana-baban?n hem ??retmenin ?ocukla ileti?imini sa?lar. Galiba hep savsaklad???m?z ana-baba, e?itici y?k?ml?l?klerimizi de an?msar, ?ocuklar?m?zla konu?arak onlar?n bize g?venmelerini sa?layabiliriz.

?mzalatmak yetmez
Belki de bu t?r bir anla?may? ?ocu?a okutmakla, (ergenleri de bunun d???nda tutmak yanl?? olur) imzalatmakla yetinmemek gerek. As?l bu metni bilgisayarlar?n bulunduklar? alanlara asmak gerekir.
?ocuklar?m?z? bu konuda hi? uyarmad???m?z inanc?yla Aile-?ocuk Internet Kullan?m S?zle?mesi?nin maddelerini sunuyorum. ?ocuklar?m?z ve gen?lerimizle yaln?z internet konusunda de?il her konuda konu?abilmeyi denememiz i?in:
?Bilgisayar ve interneti kullanmak istiyorum ve interneti kullan?rken uymam gereken baz? kurallar oldu?unu biliyorum.
1) Ailemin benim g?venli?imi ve sa?l???m? d???nd?klerini biliyorum. Bu y?zden, bilgisayar ve internet konusundaki kurallara uymam konusunda ailemle i?birli?i i?inde olaca??m. Internetle ilgili yapmam? istemedikleri bir ?ey oldu?unda onlar?n s?z?n? dinleyece?im.
2) Ad?m?, adresimi, telefon numaram?, okulumu, ailemin ad?n?, adresini, telefon numaras?n? ya da ba?kalar?n?n beni bulmas?n? kolayla?t?ran herhangi bir bilgiyi (tuttu?um tak?m, gitti?im yerler vb.), internette tan??t???m kimseye vermeyece?im.
3) Aileme sormadan internet arac?l???yla hi?bir ?ey sat?n almayaca??m ve hi?bir kredi kart? numaras? vermeyece?im.
4) Ailemle konu?madan internet arac?l???yla sorulan sorulara cevap vermeyece?im. Hi?bir form doldurmayaca??m ya da hi?bir yar??maya kat?lmayaca??m. Ayr?ca girdi?im sitenin bir g?venlik ilkesi olup olmad???n? kontrol edece?im. Verdi?im bilgilerin ba?kalar? ile payla??lmayaca?? konusunda g?vence verip vermedi?ine bakaca??m. Aksi halde hi?bir ?ekilde ki?isel bilgi vermeyece?im.
5) Baz? insanlar?n k?t? niyetli olabileceklerini ve ?ocuk olmad?klar? halde ?ocuk gibi davranabileceklerini biliyorum. Bu nedenle internette tan??t???m ki?ileri aileme s?yleyece?im. Ayr?ca yeni tan??t???m ki?ilerden ald???m mesajlar? aileme g?sterecek ve onlar?n onay? olmadan bu mesajlara cevap vermeyece?im.
6) Internette hi?bir tart??maya ya da kavgaya kat?lmayaca??m. E?er biri benimle tart??maya ya da kavgaya yeltenirse, onlara cevap vermeyece?im ve ailemi konudan haberdar edece?im.
7) E?er ho?lanmad???m bir ?eye rastlarsam ya da ailemin benim g?rmemden ho?lanmayaca??n? d???nd???m bir ?eye rastlarsam, geri tu?una basaca??m ya da oturumdan ??kaca??m.
8) E?er baz? ki?ilerin ?ocuklara s?ylememesi gereken bir ?ey s?yledi?ine rastlarsam aileme s?yleyece?im.
9) Internetle ilgili konular hakk?nda hi?bir ?eyi ailemden saklamayaca??m.
10) E?er birisi bana resim g?nderirse, g?rmemem gereken bir siteyi ziyaret etmemi ya da uygun olmayan bir dille konu?mam? ?nerirse ailemi durumdan haberdar edece?im. Ayn? ?ekilde yapmamam gereken bir ?eyi yapmam? isterse, bunu aileme s?yleyece?im.
11) Ailemin onay? olmadan internette tan??t???m kimseyi telefonla aramayaca??m.
12) Ailem yan?mda olmadan ve onaylamadan internette tan??t???m kimseyle bulu?mayaca??m.
13) Internette tan??t???m kimseye, ailemin izni olmadan hi?bir ?ey g?ndermeyece?im.
14) E?er internette tan??t???m birisi bana posta ile ya da bir ki?i arac?l???yla, herhangi bir ?ey g?nderirse aileme s?yleyece?im.
15) Internette iyi bir dil kullanaca??m ve nazik olaca??m.
16) Sadece ?aka yap?yor olsam bile kimseyi korkutmayaca??m ya da tehdit etmeyece?im.
17) Bilgisayar?ma herhangi bir disk ya da internetten bir bilgi y?klemeden ?nce virus kontrol? yapaca??m.
18) Ailem bana daha ?nce ?ok b?y?k bir tepki g?stermeyece?ine s?z verdi?i i?in, internet y?z?nden ba??ma ne gelirse gelsin, onlara s?yleyece?im.?
?zg?rl?k... ?zg?rl?k...
K???klerin de b?y?klerin de internet tutkusunda ?zg?rl?k ?zleminin pay? var. Bah?esiz, oyun parks?z, ta??tlar?n girmedi?i bir alan? olmayan bir d?nyadan s?n?rs?z bir alana ge?ebilmek... Bu alan sanal da olsa herkes i?in ?nemli. Spor alanlar?n?, havuzlar? parasal engellerle kullanamad???m?z ko?ullar? daha ucuza a?mam?z ?nemli. K?sacas? bu oyunlar, can?m?z?n istedi?i ?lkeleri i?gal ederek, k?zd???m?z ki?ilerin a?z?n? burnunu da??tarak ya?ad???m?z bir cennet.
Arada hangi d?nya ger?ek, hangisi sanal kar??t?rsak da pek ?nemli de?il. ??nk? sanal d?nyan?n ba?ka bir yan? da var. Ara?t?rmalara g?re; ?zenginlerin d??lere gereksinimi yok?mu?. ?Hi?bir ?eyi olmayan insanlar?n d??e ihtiyac? var?m??. Onlar? yalanc? bir d?nyan?n i?inde tutmak hem kolay, hem de toplumsal d?zen i?in yararl?ym??. Bir bak?ma i? saatlerinin dayan?lmaz s?k?nt?s? sanal d?nyan?n sundu?u ?gelecekte ula??labilir bir d??le? dengelenmekteymi?.
Bu durum ?ocuklar?m?z?n tutkun oldu?u oyunlar konusunda da uyarabilir bizi. Onlara d?? kurmay? ve kendi ger?ekle?tirebilecekleri d??leri yaratmay? ??retmeliyiz.
Sennur Sezer
ÖNCEKİ HABER

demiryolunun toplumsal de?eri

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa