sohbet i?in...

Teknolojinin s?rekli ilerlemesi, toplumsal ya?ama bir?ok a??dan sirayet etmesine ve onu ?ekillendirmesine sebep oluyor. ?zellikle dijital teknolojinin bilgiye daha h?zl?, daha masrafs?z ve daha kolay ula?abilmeyi sa?lamas? gibi ?kolayl?klar??, bu teknolojinin g?ndelik ya?am i?erisindeki yerini sa?lamla?t?r?p, onu vazge?ilmez k?l?yor.


Teknolojinin s?rekli ilerlemesi, toplumsal ya?ama bir?ok a??dan sirayet etmesine ve onu ?ekillendirmesine sebep oluyor. ?zellikle dijital teknolojinin bilgiye daha h?zl?, daha masrafs?z ve daha kolay ula?abilmeyi sa?lamas? gibi ?kolayl?klar??, bu teknolojinin g?ndelik ya?am i?erisindeki yerini sa?lamla?t?r?p, onu vazge?ilmez k?l?yor.
?a??n icad? olarak an?lan bilgisayar, beraberinde getirdi?i internetle birlikte hayat?n her alan?na girerek, i?, al??-veri?, sohbet gibi insani olgular?n bi?imini de de?i?tiriyor.
Bilgisayar ve internetin insanlar?n hayat?nda bu kadar b?y?k yer kaplamaya ba?lamas?, ?zellikle gen? ku?aklar ?zerinde etkili oluyor. Her g?n daha ?ok gen?, arkada? sohbetlerini, m?zik dinlemeyi, ?devlerini yapmay?, oyun oynamay? art?k bu sanal alem ?zerinden yapmay? tercih ediyor.
?nternetin, hayat?n her alan?nda vazge?ilmez bir unsurmu? gibi lanse edilmesi zaten se?eneksiz olan ve maddi olanaks?zl?klar y?z?nden bu hizmete kendi evinden ula?amayan emek?i ?ocuklar?, internet kafelere adeta ak?n ediyor.

?Evde s?k?l?yorum?
Adana?n?n emek?i mahallelerinden, Akdeniz Mahallesi?nde ya?ayan 18 ya??ndaki ?smail Vural da bu gen?lerden. Mahalledeki bir internet kafede bilgisayar ba??nda MSN?de arkada??yla sohbet ederken konu?tu?umuz ?smail, on ki?ilik bir ailenin en k?????. Meslek lisesi mezunu olan ?smail, matbaa i??ili?i yap?yor.
Ya?ad??? mahalledeki bir?ok aile gibi kendilerinin de maddi durumlar?n?n iyi olmad???n? s?yleyen ?smail, 300 YTL ayl?k i?in g?nde 15?16 saat ?al??t???n? anlat?yor.
Kitap okumaktan ho?lanmad???n? s?yleyen ?smail, ?Evde yapacak ba?kada bir ?ey yok. Televizyonda sa?ma sapan programlar d?n?p duruyor. A?abeylerim ve ablalar?m hep evlendiler, ben de orada oturmaktan s?k?l?yorum bu y?zden internet kafeye geliyorum? diyor.
?nternet kafeye i? ??k??lar?nda ve hafta sonlar? geldi?ini ifade eden ?smail, arkada?lar?yla MSN?de g?r??meyi tercih ediyor: ??nternet kafeye daha ?ok arkada?lar?mla MSN?de sohbet etmek i?in geliyorum. Ben ?al???yorum. Arkada?lar?m da ?al???yor, onlarla ancak MSN?de g?r??ebiliyoruz. Bazen de spor haberlerini okuyorum.?
Mahallelerinde hi?bir sosyal aktivitenin olmad???n?, internet kafelere biraz da mecburen geldiklerini anlatan ?smail, ?Bizim mahallede yapacak hi?bir ?ey yok, bir ?ocuk park? bile yapm?yorlar. Ben zaten b?t?n g?n ?al???yorum. G?nde iki saat bo? vaktim kal?yor, mahalleden arkada?lar da buraya gelince, ben de mecburen burada zaman ge?iriyorum? diyor.
Akdeniz Mahallesi?nde iki y?ld?r internet kafe i?leten Yusuf ?zt?rk, her g?n onlarca farkl? ki?inin, farkl? taleplerle kafeye gelip gitti?ini, ancak b?y?k ?o?unlu?unun internette sohbet etmek veya oyun oynamak i?in interneti kulland???n? belirtiyor.
?zt?rk, kafeye daha ?ok 15?25 ya? aras? gen?lerin u?rad???n? ifade ederek, ya?ad?klar? b?lgede sosyal k?lt?rel aktivite mekanlar?n?n bulunmamas? nedeniyle, gen?lerin kafeye gelmeyi tercih ettiklerini s?yl?yor.
Ya?ad?klar? mahallede gen?lere hi?bir imkan?n verilmedi?ini vurgulayan ?zt?rk, internet kafelerin gen?lerin do?al adresleri haline geldi?ini ifade ederek, ?Gen?lere kitap okuma al??kanl??? verilmiyor, sanatsal i?ler, k?lt?rel aktiviteler yap?lm?yor, evde televizyon da s?k?yor. Gen?lerin bilgisayar alacak durumlar? da yok do?al olarak buraya geliyorlar? diyor.
Talip Aytimur
www.evrensel.net