Cana can katan g?zeler

Tunceli'nin Ovac?k il?esinde bulunan g?zeler, Munzur ?ay?'n?n do?um yeridir. Her sene oldu?u gibi bu y?l da festival kapsam?nda g?zeler ziyaret edildi


Tunceli'nin Ovac?k il?esinde bulunan g?zeler, Munzur ?ay?'n?n do?um yeridir. Her sene oldu?u gibi bu y?l da festival kapsam?nda g?zeler ziyaret edildi. ?nceki y?llara g?re sakinlik g?ze ?arpsa da bir tas su i?meye gelenler az da de?ildi. Bir tarafta g?zlemeler ve et kavurmalar? yap?l?rken bir tarafta davullu zurnal? bir e?lencenin s?r?yor olmas? renkli g?r?nt?lere sahne oldu. Y?rekten ge?enler Munzur'a anlat?ld?, g?zelerden dilekler dilendi. Ard?ndan da dileklerin ger?ekle?mesi i?in kayalar ?zerine mumlar yak?ld?, kayalar ?p?ld?.
Ana G?lizar
G?zelerde sular kurumaya y?z tuttu?u i?in baharla co?an g?zede su azalm??t?. G?zelerden gelen sular?n akt??? yerlerin kenar?ndaki a?a? g?lgelerinde bekleyen insanlar, buz gibi su k?y?s?nda bulunman?n keyfini ??kard?. Bazen g?zeler gezildi, bazen de bir ?eyler at??t?r?larak a? mideler doyuruldu. Ayaklar suya sokuldu, g?zelerden gelen so?uk sularda y?zmeye cesaret edenler olduk?a azd?. Herkesin ortak yapt??? i? ise g?zelerden bir tas su i?mek oldu. ??tikte i?ilen su...
Ovac?k'?n Koyung?l? k?y?den Ana G?lizar da g?zelere gelenlerin aras?ndayd?. 76 ya??ndaki Ana G?lizar, hi? ?st?nden ??karmad??? y?resel k?yafetleri ile gelmi?ti. Y?z?ndeki buru?ukluklarda hayat?n ?e?itli anlar?ndan izler ta??yan Ana G?lizar, festivalde ?al?nan m?zi?i dinliyordu. (Ovac?k/EVRENSEL)
?erif Karata?
www.evrensel.net