19 Ağustos 2007 00:00

S?Z OLA, TORBA DOLA

Ge?ti?imiz biny?l?n son y?zy?l?n?n ellili y?llar?n?n ikinci yar?s?n?n hemen ba??nda, ??renim i?in Ankara kentine yerle?ti?imizde su sorunu ya?ard?k. S?k s?k kesilirdi ??nk?

Paylaş

Ge?ti?imiz biny?l?n son y?zy?l?n?n ellili y?llar?n?n ikinci yar?s?n?n hemen ba??nda, ??renim i?in Ankara kentine yerle?ti?imizde su sorunu ya?ard?k. S?k s?k kesilirdi ??nk?. O zaman, sonradan su tankeri denilerek ?a?da?la?t?r?ld??? d???n?len araz?zlerle su ta??n?rd? mahalleye ve top oynad???m?z geni? arsada da??t?l?rd? kavga d?v?? aras?nda. Televizyon yoktu o y?llarda. Buzdolab? ise her evde bulunmazd?. Biz de yoktu ?rne?in. Telefonumuz da yoktu. Hem pahal?yd?, hem de en az on y?l beklemek gerekiyordu edinmek i?in. Cep telefonunun ve bilgisayar?n ad? bile bilinmiyordu.
Ayn? y?zy?l?n seksenli y?llar?n?n ilk yar?s?n?n ortalar?nda su kesintisi yine vard?, arada s?rada da olsa. Su gelir gelmez bah?esini sulamaya ba?layan d???nce yoksunu insanlar y?z?nden oturdu?um be?inci kata su ??kmazd? bir t?rl?. Bodrum kat?ndaki kap?c? evinden kova kova su ta??rd?m, yeni do?mu? o?lumun bezlerinin y?kanmas? ve do?al olarak ba?ka gereksinimler i?in. Ka??t bez ??kmam??t? daha. Televizyonumuz, bir tan?d?ktan devren al?nm?? bir telefonumuz vard? ama. Bilgisayar bug?nk? gibi yayg?nla?mam??, cep telefonu ya?ant?m?za girmemi?ti. Ara? telefonu denilen ?ey kakalanmaya ?al???l?yordu az geli?mi? yurdumun, eksik geli?mi? varl?kl? insanlar?na.
Yeni bin y?l?n ilk y?zy?l?n?n sonuna do?ru gidilirken kablolu kablosuz telefonlar, d?z ekran uydu antenli televizyonlar, bilgisayarlar her evde, her odada var neredeyse. Telefonun en yeni t?r? ise ?al??an ?al??mayan her ya?taki insan?n cebine, hem de birka? kez girdi. Neredeyse telefonsuz ev ve cep kalmad?. E- posta yoluyla her ?eyi kap?ya getirmek olanakl?, su d???nda. ??te b?ylesi bir durumda ve her t?rl? ko?ullar i?inde Ankara bir kez daha susuz kal?yor, kalmakla da kalm?yor susuzluk tehlikesiyle burun buruna geliyor. Bu nedenle ?nce par?a b?l?k, sonra t?m?yle su kesintisi ya?an?yor ba?k?yde. Olmad??? s?ylenen ve evlere ula?amayan su, caddelerden sokaklardan sel olup ak?yor susuz insanlar?n evlerini ve i? yerlerini su i?inde b?rakarak.
Geni?letmek gerek?esiyle olan yolu daraltan, geni?lettikten sonra da metro i?in bir kez daha daraltan, yapt??? yolun ortas?na al??veri?, yeme i?me yerleri konu?land?ran, kuru havalarda ?st?nden, sulu havalardan alt?ndan ge?ilmeyen alt ge?itler yapan, yapt?ktan bir s?re sonra onar?ma alan, b?y?k caddelerde her sokak ba??na kullan?lmayan ve de kullan?lamayan yaya ?st ge?itleri konduran, sonu? olarak ba?kentlilerin burnundan getiren ?.Melih G?k?ek geliyorum diyen su sorununa bilinen g?l?msemesiyle ilgin? ??z?mler ?retiyordu. Ba?bakan?n?n ?al anan? git? demesi gibi ?anan?z?n yan?na gidin? diyordu ?rne?in. Daha ilginci de ?Allah??n bu kadar afet verece?ini d???nmedi?ini?s?ylemesiydi, sanki d???nebilseymi? ?nlemini alacakm?? ya da d???nebildi?inin ?nlemini alm?? gibi. Du? al?rken her aya??na bir kova ge?irmesi ?nerisi var ki de?me gitsin. Kafas?na da bir huni taksayd? suyun daha kolay kovalara dolmas?n? sa?layabilirdi ?rne?in. O suyu da hangi temizlik i?inde kullan?yorsa art?k. B?t?n bunlar? g?r?nce tanr?s? da, kendisinin Ankara i?in b?ylesine bir afet olaca??n? d???nmemi? olaca??n? d???n?yorum, Ankaral? d???nm?? olsa bile.
?.Melih G?k?ek ve yanda?lar?n?n bu ve benzeri s?zlerine bak?nca ?S?z g?m??se s?kut alt?nd?r? diyenlerin bu s?z? bo?una s?ylememi? olaca??n? s?k d???n?r oldum. Bir de?il, pek ?ok bildikleri varm?? ki s?ylemi?ler demek ki. ??yle sa?da ve solda, ileride ve geride, siyasal ve toplumsal alanda s?ylenen kimi s?zlere bak?nca s?zs?zl???n, yani s?kutun alt?n oldu?u ger?e?ini kay?ts?z ve ko?ulsuz kabul edesi geliyor insan?n. Ger?ekten alt?nm?? konu?mamak, konu?amamak da g?m?? bile de?ilmi? me?er. O s?zleri, bir de spor alan?nda s?ylenen kal?pla?m?? s?zleri g?m?? olarak de?erlendirmek g?m??? de g?zden ??karmak olur. Olsa olsa yalanc? g?m?? olabilir, ama ona bile g?nl?m el vermiyor. Oysa, o s?zlerin s?ylenmemi? olmas? tam anlam?yla, hem de yirmi d?rt ayar alt?n de?eri ta??yabilirdi.
O s?zler, herkesin s?k?a duydu?u, ayn? kal?ptan ??km?? izlenimini veren bilinen s?zler. Sanki, herkes ayn? sak?z? ?i?niyormu? gibi, her a?za sak?z olmu? s?zler. Soyunma odas?nda ayn? giysiler giyilirken ayn? sak?zdan da a??zlara birer tane yerle?tirilmi? gibi. Y?neteni de, y?netemeyeni de, y?netileni de, ba?kan? da, son kan? da, oyuncu olan? da, olmayan? da, olamayan? da, ?al??t?ran? da ?al??t?ramayan? da ayn? sak?z? ?i?ner. Yani, t?m?n?n a?z?nda ayn? s?z. Kendi ki?ili?ini, kendi d???ncesini yans?tan insanlara, hele de ayaktop?ulara ba?ka bir g?zle bakar?m ben, d???nce ?rettiklerini d???nd???mden. Hakan ??k?r bunlardan biridir ?rne?in. Onun i?in, ayaktop?ulu?unu yaparken Profesyonel Futbolcular Derne?i ba?kan? olmas?n? ?ok yazm???md?r. Hem oynuyor, hem konu?uyor, hem d???nce ?retiyorken yak???r diye d???nm??t?m. Ama, o da san?r?m Turgay amcas? gibi ununu eledikten, ya??n? ba??n? ald?ktan sonras? i?in d???n?yor bu t?r g?revleri. Ya da ?ncelikli d???nd??? ba?ka bir g?rev var. Milletvekilli?i gibi.
?ok ??k?r, bin ??k?r, d?rt ??k?r ki ye?il alanlar?n hakan?ndan duyulmayan, ama ba?kalar?ndan s?k?a duyulan bu s?zleri yazacakt?m bu hafta. Ama ba?kentin ba?kan?, ba?kan?n kovas?, kovan?n suyu derken gelecek haftaya kald? bu ?z? ba?ka s?z? ba?ka s?zler. K??enin suyu ??kt? anlayaca??n?z.
?st?n Y?ld?r?m
ÖNCEKİ HABER

Gazze karanl??a g?m?ld?

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa