Amerikan r?yas? ?l?yor mu?

ABD?de g??menler ?zerinde yap?lan bir ara?t?rma, ikinci neslin ekonomik geli?iminin yava?lad???n? ortaya koydu. Ara?t?rman?n sonucu ABD bas?n?nda, ?Amerikan r?yas?n?n ?l?m?? ?eklinde yorumland?


ABD?de g??menler ?zerinde yap?lan bir ara?t?rma, ikinci neslin ekonomik geli?iminin yava?lad???n? ortaya koydu. Ara?t?rman?n sonucu ABD bas?n?nda, ?Amerikan r?yas?n?n ?l?m?? ?eklinde yorumland?.
Pew Charitable Trust ara?t?rma ?irketinin g??menler ?zerinde yapt??? son ara?t?rmas? ABD?de endi?eye neden oldu. Ara?t?rma, ikinci nesil g??men n?fusun kazanc? son y?llarda d???? g?sterdi?i sonucunu ortaya koydu. Ara?t?rmay? yapan Ron Haskins, ?Bu konu ?zerinde uzun y?llard?r ?al??maktay?m. Daha k?t? ?artlarda olan birinci neslin kazanc? beni ?a??rtt?? dedi.
1970 y?l?nda birinci nesil g??menler, g??men olmayanlardan daha fazla kazan?rken, 2000 y?l?nda gelirlerde y?zde 19.7?lik bir kay?p oldu?u kaydediliyor. E?er bu b?yle devam ederse, ikinci neslin gelirleri 2030?lu y?llarda g??men olmayanlar?n alt?na d??ecek.
ABD r?yas?na ne oldu
Raporda, ABD?ye g?? edenlerin hangi ?lkelerden geldikleri ve e?itim durumlar?na ili?kin de bilgiler yer ald?. 1960 y?llarda g??menlerin yar?s?n?n Kanada ve Avrupa?dan gelenler olu?tururken, ?imdilerde bu oran y?zde 20 azalma g?sterdi. Latin Amerika, Karayipler ve Asya?dan gelenlerin say?s?nda ise y?zde 50 art?? g?r?ld?. G??menlerin e?itim durumu ise g?receli olarak ayn? kald?. Gelenlerden y?zde 12?si y?ksek e?itimli iken y?zde 52?si lise ya da daha d???k e?itimli. Uluslararas?ndaki e?itim farkl??? ise ?ok sert bir ?ekilde kendini g?steriyor. Asya?dan gelenlerin y?zde 50?si en az ?niversite mezunu, buna kar??n Latin Amerika?dan gelenlerin yar?s? ise liseyi bile bitirmemi? oldu?u bildirildi.
S?z konusu ara?t?rma ABD medyas?nda ilgiyle kar??land?. ABC, raporu, ?Amerikan R?yas? ?l?yor mu?? ba?l??? ile duyurdu. Christian Science Monitor ise, ABD r?yas?n?n sendeledi?ini yazd?. (Washington/ANKA)
www.evrensel.net