AKP, imza att??? s?zle?meye uymuyor

KESK ?stanbul ?ubeler Platformu ?yeleri toplu g?r??me de?il toplus?zle?me yapmak istediklerini bildirdiler


KESK ?stanbul ?ubeler Platformu ?yeleri toplu g?r??me de?il toplus?zle?me yapmak istediklerini bildirdiler.
E?itim Sen 6 No?lu ?ube?de d?n bas?n toplant?s? d?zenleyen platform ?yeleri, AKP H?k?meti?nin daha ?ncede yapt??? gibi, g?r??me ?ncesinde yapt??? a??klamalarla s?reci belirledi?i, sendikalar? bask? alt?na ald???n? duyurdular.
KESK ?stanbul ?ubeler Platformu D?nem S?zc?s? ve E?itim Sen 7 No?lu ?ube Ba?kan? Emin Ekinci, KESK?in toplus?zle?me talebini yeniledi?ini ancak olumlu yan?t alamay?nca bu oyuna ortak olmamak i?in masadan kalkt???n? belirterek, ?Bu ayn? zamanda g?r??me masas?n?n da??t?lmas?n? istemektir? dedi.
AKP?nin uluslararas? s?zle?melere imza atmas?na ra?men bu kararlara uymad???na dikkat ?eken Ekinci, h?k?metin gerekli ad?mlar? atmaktan ka??nd???n? s?yledi.
S?zle?meli ?al??ma dayat?yor
AKP H?k?meti?nin s?rekli ekonomik b?y?meden bahsetti?ini ancak ekonomik olarak m?mk?n olmas?na ra?men kamu emek?ilerine bin 150 YTL vermedi?ini dile getiren Ekinci, ?IMF?nin ?n?ne koydu?u, a?l??a ve yoksullu?a mahkum eden ekonomik program? uygulayarak, s?zle?meli, g?vencesiz ?al??may? dayat?yor. 4/b, 4/c ve 4924?l? ?al??ma bi?imlerini dayat?yor. ?zelle?tirmeler sonucunda ma?dur edilen emek?i say?s? art?yor. Kamu hizmetleri paral? hale geliyor, sa?l?kta, e?itimde halk ma?dur ediliyor. Faiz ?demeleri h?zla devam ederken, KEY hesaplar?n?n tasfiyesi oyalama s?recinde b?rak?l?yor? diye konu?tu.
M?cadele y?kseliyor
Kamu emek?ilerinin, mali, sosyal, siyasal ve ?al??ma ko?ullar?n?n d?zeltilmesinin tek yolunun toplus?zle?me d?zenine ge?ilmesi oldu?unu vurgulayan Ekinci, AKP?nin grev hakk?na sayg? g?stermedi?ini, THY?de yap?lan bask?lar?n halk taraf?ndan a??k?a g?z?kt???n? belirtti. Ekici, ?Demokrasiden s?k s?k s?z eden AKP yetkilileri, emek?iler s?z konusu oldu?unda ?sermayeye M?sl?man? oluyorlar. KESK olarak Hava-???le olan dayan??mam?z? bir kez daha ilan ediyoruz? dedi.
Ekinci, toplus?zle?me ve grev hakk?ndan vazge?meyeceklerini, bu hakk? savunmak i?in 21 A?ustos Sal? g?n? ?S?zle?meli ?al??maya hay?r, i? g?venceli kadrolu istihdam? talebiyle Ankara YKM ?n?nde eylem yapacaklar?n? kaydetti.
24 A?ustos?ta KESK MYK ?yesi Feyzi Ayber?in de kat?l?m?yla Taksim Tramvay Dura?? ?n?nde eylem yapacaklar?n? s?yleyen ?ubeler Platformu D?nem S?zc?s? Emin Ekinci, 27-29 A?ustos?ta ise ??nsanca ya?am i?in toplus?zle?meye y?r?yoruz? ba?l???yla Ankara?ya y?r?y?? yapacaklar?n? dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
Destek istiyorlar
KESK Kocaeli ?ubeler Platformu, ger?ekle?tirdi?i ziyaretlerle toplus?zle?me hakk? i?in yap?lacak eylemlere destek istiyor.
Bu kapsamda Kocaeli?ndeki sendikalar, odalar, partiler ve kitle ?rg?tleri ile g?r??en KESK?liler, son olarak Emek Partisi?ni ziyaret ettiler. Burada konu?an ?ubeler Platformu D?nem S?zc?s? ve T?m Bel-Sen ?ube Ba?kan? Bedriye Y?ld?zeli, taleplerinin her kesimi ilgilendirdi?ini ve bu nedenle sadece destek istemediklerini, m?cadeleyi ortakla?t?rmaya ?al??t?klar?n? bildirdi. Emek Partisi Kocaeli ?l Ba?kan? G?ner Kizir de ?KESK?in ortaya koydu?u taleplerin yerinde oldu?unu ve u?runa geni? kesimlerin m?cadele etmesi gereken talepler olarak de?erlendirmekteyiz. Bunun i?in de t?m g?c?m?zle yan?n?zda olaca??m?z?n bilinmesini istiyoruz? dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)
www.evrensel.net