MERCEK

 • Dikili Gen?lik Kamp??nda bir araya gelen gen?ler, insan?n do?adan yararlanma ve denetimi m?cadelesinin uluslararas? tekeller ve emperyalist-kapitalist ?lkeler taraf?ndan insana ve do?aya tahrip edici zararlar vererek ya?am? tehdit edecek d?zeye ??kar?ld??? bir d?nemde, ?Do?ayla Bar??, ?nsana ?zg?rl?k? ?iar?yla bir ?a?r? ??kard?lar


  Dikili Gen?lik Kamp??nda bir araya gelen gen?ler, insan?n do?adan yararlanma ve denetimi m?cadelesinin uluslararas? tekeller ve emperyalist-kapitalist ?lkeler taraf?ndan insana ve do?aya tahrip edici zararlar vererek ya?am? tehdit edecek d?zeye ??kar?ld??? bir d?nemde, ?Do?ayla Bar??, ?nsana ?zg?rl?k? ?iar?yla bir ?a?r? ??kard?lar. Yang?nlar?n, kirlenmenin, ??lle?menin, susuzlu?un yol a?aca?? sonu?larla birlikte do?asal ve toplumsal ya?am? ??ld?rme?ye yol ald???, bilimsel verilerle kan?tlanan g?r?lebilir-izlenebilir bir olgu durumundad?r. Neden bellidir: Kayna??nda daha fazla k?r olan kapitalizmin topraklara, kaynaklara ve insana hakim olma faaliyeti do?ay? ve ya?am? yok etmeye evrilmi?tir. Su, enerji, g?da kaynaklar?na el koyma, ula??m yollar?n? denetleme kavgas? teknolojik-bilimsel geli?meleri en gaddar tarzda kullanma dahil, yery?z?nden ?g?ky?z??ne; ar?tan arz?n derinliklerine; deniz diplerine ve kutuplar?n binlerce metre derinlerine kadar, her ?eye ve her yere hakim olma kavgas?d?r bu. Ve bu kavga, yan ?r?nleriyle birlikte do?ay? ??orakla?t?rmakta?; insan ?zerindeki s?m?r? ve bask?y? daha da a??rla?t?rmaktad?r.
  Buna kar?? s?rd?r?lecek m?cadele ya?am m?cadelesi i?eri?indedir. Gen?lik, gelece?in temsilcisi olarak bu m?cadelenin ?n?nde olmal?d?r. Gelecek, t?m toplumsal s?n?flar i?in ?fethedilecek? bir hedef, bir ama?t?r. Burjuvazi gen? ku?aklar? yedekledi?i ve ??karlar? i?in kullanabildi?i oranda iktidar?n? uzatabilece?ini bilerek hareket edegelmi?tir. Bug?n, ?zellikle de i??i s?n?f? ve emek?i hareketinin geriye p?sk?rt?ld??? son on y?llar?n moral-manevi ve maddi ?olanaklar??na yaslanarak bu kavgay? bir t?r zafer kazanm?? ko?ullarda y?r?tmektedir. Sosyalizme kar?? uluslararas? sava?ta elde etti?i ba?ar?y? s?rd?rmek i?in insan do?as?yla toplumsal sistemler aras?nda uyum-uyumsuzluk ili?kileri kurgusuna giri?en sosyolog, sosyal psikolog, filozof beslemeleriyle birlikte ?kapitalist ebedilik? ?zerine teori in?a etmekte ve bunun ?m?cadele gereksizli?i? fikrini yaratma ve s?rd?rmede yetersiz kald??? yerde emrindeki silahl?-silahs?z ayg?t ve g??leri harekete ge?irmektedir. Hayli yol alm??t?r ve hen?z ?ill?zyon?u bozacak bir emek?i ve onun par?as? ve bile?eni olarak gen?lik hareketinin yeniden ortaya ??kamamas?n?n meyvelerini dermektedir.
  Ama, burjuvazi s?m?ren-s?m?r?len; ezen-ezilen ili?kilerinin bug?nk? d?zey, bi?im ve i?erikte devam etmeyece?ini, de?i?im ve s?m?r? sistemi aleyhine geli?imin ka??n?lmaz oldu?unu da ?ok iyi bilmektedir. Onun ?retti?i ?at??ma, i?gal, sava?, a?l?k, yoksulluk, i?sizlik ve hak yoksunlu?u ?u ya da bu bi?imde kitleleri, ?u ya da bu d?zeyde ?urada burada harekete ge?irecektir/ge?irmektedir. D?nyan?n sanayi merkezleri olarak al?nabilecek ileri kapitalist ?lkelerin yan?nda d?n?n k?rlar? say?lan Asya?n?n b?y?k ?lkeleri y?z milyonlarca i??i ve emek?isiyle d?nya proletarya ordusunun saflar?n? geni?letmi?lerdir. Kapitalizm ve kapitalist emperyalizm sadece d?nya proletarya ordusunu b?y?tmemektedir. Toplumsal ??r?me, ??z?lme, umutsuzluk, y?lg?nl?k, kitlesel salg?nlar, kitlesel imha g?c?ne sahip silahlar?n geli?tirilmesiyle ba?l? yok olu? kayg?s?na da yol a?maktad?r. Gelece?i karart?lanlar i?inde en ba?ta gelenlerin gen?lik kitleleri olmalar? do?ald?r. Burjuvazi, ihtiya? duydu?u kadar?n? ?istihdam etmekte?, gerisini soka?a ve umutsuzlu?a s?rmektedir. Burjuva politikas?n?n fa?ist, gerici ve ?rk??, ?ovenist, din istismarc?s? vs bi?imlerine gen?lik kitlelerinin yedeklenmesi i?in ellerindeki t?m olanaklar? kulland??? bir ger?ektir. Gen?li?in kitlesel olarak dinsel ve ?oven milliyet?i; bilim ve akl?n yol g?stericili?ine kar?? ve ilkel-orta?a?c? anlay?? ve politikalar?n girdab?na al?nmas? i?in her yol denenmekte, her ara? kullan?lmakta ve bunda da k???msenemez oranda ba?ar?l? olunmaktad?r. Bir s?re ?nce yap?lan se?imlerde ilk kez oy kullanan ?? (baz? verilere g?re ise be?) milyon gencin AKP-MHP gibi partileri destekledi?i somut bir veridir. Ku?kusuz bu durum ?lkemizde ve uluslararas? alandaki geli?melerden, ilerici gen?lik hareketinin i??i ve emek?i hareketiyle birlikte darbelenmesinin sonu?lar?ndan ba??ms?z de?ildir.
  Ancak burjuva ?bahar??n?n sona ermesi i?in nesnel-?znel ko?ullar giderek olgunla?maktad?r. ?lerici gen?lik, kapitalizme yedeklenmi? olan b?y?k kitleler i?indeki ?al??mas?n? yenileyerek ve hareketini, ?al??mas?n? ve ufkunu darla?t?ran; d???nme ve hareket kabiliyetini darbeleyen anlay??lar? a?arak bu hedefe do?ru ilerleyebilir. Bunun i?in yararlanabilece?i teorik-siyasal birikim, ara? ve olanaklar vard?r. ?nceki ku?aklar?n tecr?belerinin derslerinden ??renebilir. Gen?lik hareketinin ve onun bir par?as? oldu?u i??i-emek?i hareketinin ileri gen?lik kesimlerinin ve giderek gen?lik ku?aklar?n?n bilgili, yetenekli, cesur, at?lgan ve ?al??kan tutum, anlay?? ve eylemine ihtiyac? var. Gen?ler d?zenledikleri eylemleri ve y?r?tt?kleri kampanyalar?ndan bu y?ndeki y?ksek bir moral g?? ve artm??-bilenmi? bir ?al??ma azmiyle ??kmay? ba?ard?klar? oranda zorluklar? yeneceklerdir. Umutlu olmak i?in ?ok neden var.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net