19 Ağustos 2007 00:00

Yang?nlar m?dahale bekliyor

T?rkiye?nin g?ney ve bat?s?ndaki orman yang?nlar? hakl? olarak b?y?k tepki ?ekerken, Do?u ve G?neydo?u?da ?ter?rle m?cadele ya da g?venlik? gerek?eleriyle, operasyonlar s?ras?nda yak?lan binlerce hektar orman g?rmezden geliniyor

Paylaş

T?rkiye?nin g?ney ve bat?s?ndaki orman yang?nlar? hakl? olarak b?y?k tepki ?ekerken, Do?u ve G?neydo?u?da ?ter?rle m?cadele ya da g?venlik? gerek?eleriyle, operasyonlar s?ras?nda yak?lan binlerce hektar orman g?rmezden geliniyor.
Her t?rl? ?evre sorununda ?nemli m?cadeleler veren ?evre ?rg?tleri bile bu yang?nlar? g?ndemine alm?yor. Konuyla ilgili g?r??lerine ba?vurdu?umuz ?evre ?rg?tleri temsilcileri yeterli bilgileri olmad???n? s?ylediler. B?lge milletvekilleri ve yerel y?neticiler ise durumun ciddiyetinin alt?n? ?izerek yang?nlar kar??s?ndaki suskunlu?u ele?tirdi. Milletvekilleri konuyu Meclis g?ndemine de ta??yacaklar?n?n alt?n? ?izdi.
TEMA Vakf?, Genel M?d?r Dr. Uygar ?zesmi imzas?yla g?nderdi?i yan?tta, ?TEMA Vakf?, ?lkemizin her k??esinde ya?anan orman yang?nlar? i?in ayn? duyarl?l??? g?stermektedir. ?zellikle ?lkemizin do?usunda ya?anan ?iddet olaylar?, bu b?lgede orman yang?nlar?na sebep olmakta m?dahaleyi geciktirmekte veya engellemektedir. B?lgede ?iddetin sona ermesinin orman yang?nlar?n?n ve di?er tahribatlar?n azalmas?na ve kontrol edilebilmesine katk?s? olacakt?r? dendi.
?Hi?bir bilgim yok?
TEMA Hukuk Dan??man? Av. ?mer Aykul ise ?hi?bir bilgim yok, dolay?s?yla bu konuda konu?amam ? derken ancak ?genel orman yang?nlar? hakk?nda? g?r?? verebilece?ini s?yledi. Aykul, ??imdi mesela bat? b?lgelerinde de sabotaj deniliyor, ter?r ?rg?tleri deniliyor ama ortada adliyeye yans?m?? bir ?ey yok. Adliyeye yans?mad??? m?dett?e herhangi bir ?ey s?ylemem m?mk?n de?il? diye konu?tu.
Askerler kontrol etsin!
Konuyla ilgili bilgisi olmad???n? belirten ?EK?L 7 A?a? Orman Sorumlusu Servil De?irmenci, ?bu konuda kurum ad?na konu?amayaca??n?? ancak genel g?r?? verebilece?ini s?yleyerek, ??lkemizde ne yaz?k ki insan eli ile ??kan orman yang?nlar? ?ok y?ksek oranda. Bu yang?nlar ?zellikle arazinin de?erli oldu?u Ege ve Akdeniz?de g?r?l?yor. Do?u ve G?neydo?u?da orman yang?nlar?nda bir art?? oldu?unu d???nm?yorum a??k?as?. Ancak orman yang?nlar?n?n s?kl?kla g?r?ld??? ekim-may?s aylar?nda b?lge uydudan izlenebilir, askeri kontrol olabilir. B?ylece yang?n?n kimler taraf?ndan ??kart?ld??? tespit edilebilir? dedi.
??evreye duyarl? sava? yoktur?
T?rkiye ?evre Platformu Koordinat?r? Prof. Dr. Taner S?tk? Uyar ise ??evreye duyarl? bir sava? yoktur. Bir yerde sava? varsa, b?t?n insani de?erlere ve do?al ?evreye bir sald?r? vard?r. Biz bar??tan yana insanlar olarak, bar?? m?cadelesini de enerjinin etkin kullan?m? ve yenilenebilir enerji m?cadelesi olarak g?r?yoruz? derken Do?u ve G?neydo?u Anadolu ?d???nda ki? t?m b?lgelerde i?birli?i halinde ?al??an ?evre platformlar? olu?tu?unu s?yledi.
TMMOB ?evre M?hendisleri Odas? Ba?kan? Ertu?rul ?nl?t?rk de ?Do?u ve G?neydo?u Anadolu B?lgesi?nde g?r?len orman yang?nlar?n?n, ?lkemizin kimi yerlerinde s?kl?kla g?r?len orman yang?nlar?ndan farkl? bir nedenle kaynakland??? ortada. Ba?ka b?lgelerde, ?rne?in Antalya?da daha ?ok tar?m alanlar? a?mak i?in orman yang?nlar? ??kart?l?rken, s?z konusu b?lgede Do?u?da g?venlik gerek?esiyle yap?lmakta? diyerek ormanlar yak?larak g?venli?in sa?lanamayaca??na i?aret etti.
??evreciler ilgi g?stermiyor?
Art arda yang?nlar?n ??kt??? Tunceli?nin DTP?li Milletvekili ?erafettin Halis ise ?B?lgedeki yang?nlara ?evre ?rg?tlerinin duyarl?l?k g?sterdi?i s?ylenemez. Onlar a??s?ndan da kan?ksanm?? durumda. ?lkenin bir yan? Anayasa, bir yan? kararnamelerle y?netiliyor. Kararnamelerle y?netilen topraklar ?zerindeki hassasiyet de bu kadar olur. Do?am?za kar?? giri?ilen bu y?k?c? sorunlar? Meclis g?ndemine getirece?iz. (?stanbul/EVRENSEL)
?Sorumlular yarg?lanm?yor?
?ehmus Bayhan (Lice Belediye Ba?kan?-G?neydo?u Belediyeler Birli?i Orman Yang?nlar? Komisyonu Ba?kan?): Ge?en y?l bir ara?t?rmam?z oldu. Ara?t?rma sonucunda Lice, Gen?, ??rnak ve Dersim?de yak?lan ormanlar?n, ?at??malarda kullan?lan ate? g?c? y?ksek silahlardan kaynakland???n? g?rd?k. Devlet g??lerinin kontrol?nde olan alanlardaki orman yang?nlar?n?n failleri tespit edilemiyor. Yasa ve mevzuatlar?n ?i?nendi?i, Bing?l ve ??rnak Jandarma Komutanl??? tutanaklar?ndan anla??ld??? ?zere, yang?nlara sebebiyet verenler hakk?nda sorumlu makamlarca herhangi bir dava a??lmad??? komisyonumuzca tespit edildi. Bizim devlet kurumlar? nezdindeki giri?imlerimiz ne yaz?k ki sonu? vermedi. Orman yang?nlar?na sebep olan t?m kesimlerin hukuk ?n?nde e?it yapt?r?mlarla kar??la?mas? sa?lanmal?d?r. Meydana gelen yang?nlar i?in etkin ve h?zl? adli-idari soru?turma yap?larak, sorumlular? yarg? ?n?ne ??kar?lmal?d?r.
?Devlet bu uygulamadan vazge?meli?
Hamit Geylani (DTP Hakkari Milletvekili): Yirmi y?ll? a?k?n s?ren bir i? sava?ta ormanlar?n ?o?u yak?ld?. B?lgeye at?lan bombalar sonucunda sular kurudu, mevcut olan sular zehirlendi. Operasyonlar?n daha rahat yap?lmas? ad?na ormanlar ate?e veriliyor. Ve o y?renin insanlar? yang?na m?dahale edemiyor korkular?ndan. Devlet g?venlik gerek?esiyle b?yle bir uygulamadan vazge?meli. Tahrip edilmi? yak?lm?? ormanlar?n yeniden ye?illendirilmesi i?in devlet halkla birlikte bir ye?illendirme kampanyas? ba?latmal?d?r.
?Suskunlu?u anlamak m?mk?n de?il?
Hasip Kaplan (DTP ??rnak Milletvekili): Se?im ?al??malar? d?neminde kendim de tan?k oldum. Cudi Da???nda, Gabbar Da?? mevkiinde Ma?ara k?y? civar?nda g?venlik g??lerinin hakim oldu?u alanda orman yang?n? vard?. Ve ne yaz?k ki yang?n?n s?nd?r?lmesi i?in hi?bir ?aba yoktu. Hi?bir ?nlem s?z konusu de?ildi. Yezidilerin yerle?im yeri olan Ma?ara k?y?n?n i?i dahi yand?. Bu yang?n g?venlik amac?yla ??kar?lm??t?; gerek?e hep buydu. B?lgedeki yang?nlara kitle ?rg?tlerinin, Orman Bakanl??? yetkililerinin, vali ve m?lk? idare yetkililerinin t?m?n?n suskun kalmas?n? anlamak ger?ekten zor. Y?re insanlar? bunu kayg?yla ve i?i yanarak izliyor. G?r?l?yor ki, b?lgede insanlar?m?z?n ola?an hayatlar?na d?nmeleri de, do?an?n korunmas? da sava? ortam?ndan ??kmam?za ba?l?.
Mustafa Akyol
ÖNCEKİ HABER

NOT

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa