ABD?yi protesto i?in u?ak ka??r?ld?

AtlasJet?e ait Lefko?a-?stanbul seferini yapan u?ak iki ki?i taraf?ndan ka??r?lmak istendi. 136 yolcu ve 6 m?rettebat?n bulundu?u u?ak, pilotlar taraf?ndan yak?t ikmali gerek?esiyle Antalya Havaalan??na indirildi


AtlasJet?e ait Lefko?a-?stanbul seferini yapan u?ak iki ki?i taraf?ndan ka??r?lmak istendi. 136 yolcu ve 6 m?rettebat?n bulundu?u u?ak, pilotlar taraf?ndan yak?t ikmali gerek?esiyle Antalya Havaalan??na indirildi.
Lefko?a-Ercan Havaliman??ndan ?stanbul?a sefer yapan u?ak 07.15?te kalk?? yapt?ktan sonra, 2 ki?i taraf?ndan Tahran?a g?t?r?lmek istendi. 4.5 saat s?ren eylem, u?ak tamamen bo?ald?ktan sonra, u?a?? ka??ranlar?n teslim olmas?yla sona erdi.
KKTC Bay?nd?rl?k ve Ula?t?rma Bakan? Salih Usar yapt??? a??klamada, eylemin amac?n?n ABD?yi protesto etmek oldu?unun ortaya ??kt???n? iddia etti. U?a?? ka??ranlar?n birinin T?rk vatanda?? oldu?u, di?erinin ise Suriye pasaportu ta??d??? bildirildi.
U?a??n ka??r?lmas?n?n ard?ndan ??i?leri Bakanl????nda ve Antalya havaliman?nda iki ayr? kriz masas? olu?turuldu.
Yak?t ikmali i?in indiler
Havaland?ktan k?sa bir s?re sonra u?a??n ka??r?lmas? ?zerine pilotlar, ?yak?t ikmali yapmalar?n?n zorunlu oldu?unu? s?yleyince, u?ak Antalya havaliman?na indirildi.
U?a?? havaalan?na indiren pilotlar, kokpit kap?s?n?n zorlanmas? ?zerine camlar? k?rarak u?aktan ayr?ld?lar.
U?a??n Antalya Havaliman??na ini?inin ard?ndan u?a?? ka??ranlarla temas kuran g?venlik g??leri u?aktaki ya?l? ve ?ocuklar?n serbest b?rak?lmas? i?in u?a?? ka??ranlar? ikna etmeye ?al??t?lar.
Yap?lan g?r??meler sonucunda ya?l? ve ?ocuk yolcular?n tahliyesine ba?land?. Bu s?rada di?er yolcular?n da kap?ya h?cum etmesi sonucunda kar???kl?k ya?and?. Yolcular?n b?y?k b?l?m? bu s?rada u?aktan ??kmay? ba?ard?lar. Ya?anan kar???kl?k s?ras?nda yolculardan baz?lar?n?n yaraland??? kaydedildi.
Biri T?rk vatanda??
U?a?? ka??ran iki ki?inin teslim olmas?n?n ard?ndan a??klama yapan ??i?leri Bakan? Osman G?ne?, AtlasJet u?a??n? ka??ranlardan birinin T?rk vatanda?? oldu?unu, di?erinin ise Suriye pasaportu ta??d???n? bildirdi. Bakan G?ne?, yapt??? a??klamada ?unlar? kaydetti: ?Elde iki ki?i var. Bunlardan birisi Mehmet Re?at ?zyurt. Bu T?rkiye Cumhuriyeti vatanda??. Di?eri de pasaporttaki ismine g?re Omert Abd?laziz Maliki. Suriye pasaportu ta??yan birisi. Muhtemelen Filistinli oldu?unu d???n?yor arkada?lar?m?z ama Suriye pasaportu ta??yor.?
Atlas Jet?ten a??klama
Atlas Jet CEO?su Tuncay Do?aner ise, d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda u?a??n havaland?rmas?n?n, olas? bir bomba d?zene?ine kar?? ?nlem amac?yla kapat?ld???n? s?yledi. Yolcular?n kap?lar? k?rarak d??ar? ??kmalar?n?n usuller ?er?evesinde olmad???n? ve yolcular?n kendi inisiyatifleriyle ger?ekle?ti?ini kaydeden Do?aner, ancak bu durumu tart??mak i?in ?u anda do?ru bir zaman olmad???n?, olay tamamen bitince bu konuyu detayl? bi?imde tart??acaklar?n? belirtti.
Pilotlar?n u?aktan ayr?lmas?yla ilgili bilgi vermekten ka??nan Do?aner, her ne yap?ld?ysa g?venlik g??lerinin bilgisi dahilinde yap?ld???n? iddia etti.
Yolcular ka?arken yaraland?
U?aktan atlayarak yaralananlardan 1?i Akdeniz ?niversitesi Hastanesi?nde, 5?i Antalya Devlet Hastanesi?nde tedavi alt?na al?nd?. U?aktan atlarken yaralanan ve Akdeniz ?niversitesi Hastanesi?nde tedavi alt?na al?nan yolculardan Mehmet Zaim Necatigil?in d??me an?nda kal?a kemi?inin k?r?ld??? belirtildi. Hastane yetkilileri, Necatigil?in ameliyata al?nd???n? kaydettiler. (HABER MERKEZ?)
Panik ya?and?
Yolculardan Kemal Ta?yaran, u?ak kalkt?ktan 20-25 dakika sona iki ki?inin kokpite y?neldi?ini ve kokpitin kap?s?n? k?rmaya ?al??t?klar?n? anlatt?. Ellerinde bomba oldu?unu iddia eden iki ki?inin u?akta yolcular?n pani?i nedeniyle ?T?rkiye sizi yaln?z b?rakt?, ?l?me terk ettiler? diye seslendiklerini anlatan Ta?yaran, daha sonra yolcular?n arka kap?y? k?rd???n? ve ka?t?klar?n? s?yledi. Ta?yaran, baz? yolcular?n hafif yaraland???n?, baz?lar?n?n da panik nedeniyle fenala?t???n? belirtti.
U?aktan inen yolculardan Zafer ?anl? ise u?ak iner inmez perdelerin kapat?ld???n?, ?ocuk ve kad?nlar?n u?a??n arka taraf?na g?nderildi?ini belirtti.
Yolculardan B?lent Ay da iki ki?inin Ercan Havaliman??nda da ilgin? davran??larda bulundu?unu, bu nedenle kendilerinin dikkatini ?ekti?ini s?yledi.
Kendi aralar?nda Arap?a konu?tuklar?n? ve birbirlerine g?lerek, ?G?lme o?lum, ?akt?racaks?n? diye konu?tuklar?n? kaydeden Ay, iki ki?iden birinin T?rk?e, di?erinin ?ngilizce bildi?ini belirtti.
www.evrensel.net