Gen?lerin sesi Meclis?te olacak

Do?ayla Bar??, ?nsana ?zg?rl?k? slogan? ile Dikili?de bir araya gelen gen?lere, DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal, ?gen?leri Meclis?te temsil edece?i? s?z?n? verdi


Do?ayla Bar??, ?nsana ?zg?rl?k? slogan? ile Dikili?de bir araya gelen gen?lere, DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal, ?gen?leri Meclis?te temsil edece?i? s?z?n? verdi. Dikili kamp?nda gen?lerle bulu?an Birdal, ??undan emin olun, sizin b?t?n sorunlar?n?z Meclis?e ta??nacak? diye konu?tu.
Gen?lik kamp?, ayd?nlar, sanat??lar, akademisyenler ve halk temsilcilerini gen?lerle bulu?turmaya devam ediyor. DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal, Diyarbak?r Yeni?ehir Belediye Ba?kan? F?rat Anl?, Dikili Belediye Ba?kan? Osman ?zg?ven, Yazar Ya?ar Atan ve Dokuz Eyl?l ?niversitesi ??retim ?yesi Yrd. Do?. M?nevver ?a?lar gen?lerle deneyimlerini ve birikimlerini payla?t?. Haber-Sen ?zmir ?ube y?neticileri gen?leri ziyaret etti.
B?t?n kap?lar? a?t?k
Kampta gen?lerle bulu?an DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal, ?nceki g?n gece etkinli?inde gen?lere seslendi. Birdal, iki y?l ?nce d?zenlenen ?Bergama?dan Dikili?ye Gen?lik Bulu?mas??na Vedat T?rkali, Sevim ve Mihri Belli ile birlikte kat?ld???n? ve gen?lerle birlikte olmaktan mutluluk duydu?unu s?yledi. Konu?mas?nda se?im s?reci ve ?lke g?ndemine de?inen Birdal, 27 Nisan muht?ras?, cumhuriyet mitinglerinin ard?ndan erken se?im s?recine girildi?ini belirterek ??n?m?zde T?rkiye?deki emek?ilerin, ezilenlerin, ?tekilerin TBMM?deki siyasi temsilini engelleyecek bir?ok siyasi barikat vard?. Emek, bar??, demokrasi ve ?zg?rl?k g??leri se?imlere ortakla?arak giriyorlard?. ?n?m?ze konulan barajlar? a??p, ezilenlerin emek?ilerin vicdan?n? s?z?n?, sesini Meclis?e ta??yamam??t?k. Bu kez baraj engelini bo?a ??kard?k? diye konu?tu. Se?imlere giderken Bin Umut Adaylar?n?n amac?n?n 1965?lerden sonra sosyalistlere, 2 Mart 1994?te ise K?rtlere kapat?lan Meclis kap?lar?n? a?mak oldu?unu dile getiren Birdal, ?Amac?m?z bar???n TBMM?de muhatab?n? yaratmakt?. Bunu ger?ekle?tirdik? dedi. Se?im ?ncesi s?re?te K?rt halk?n?n siyasi iradesi ile se?ilen belediye ba?kanlar?, belediye meclis ?yeleri ve bini a?k?n halk temsilcisinin Meclis kap?s?nda muhatap bulamad???n? s?yleyen Birdal, ?Ama 22 Temmuz?da halk?m?z?n iradesiyle b?t?n kapal? kap?lar a??ld?. ?undan emin olun sizin b?t?n sorunlar?n?z oraya ta??nacak? diye konu?tu.
?at? olu?turulmal?
Sorunun sadece egemen g??lerin iktidar? olmad???n? belirten Birdal, ?Sorun ger?ek bir muhalefetin yarat?lamay???yd?. Muhalefetin sokak hareketiyle, i??i s?n?f?yla, birle?ememesiydi. Biz ?imdi bunu olu?turaca??z. ?tekilerin, reddedilenlerin, kimli?i, dili k?lt?r? s?n?f?, ezilenlerin, yok say?lanlar?n muhalefeti olaca??z? dedi. THY i??ilerinin grev karar?n?, Meclis?teki m?cadele ile ta?land?racaklar?n?, memurlar?n grevli, toplus?zle?meli sendikal hakk?n?n yasalara ge?mesini sa?layacaklar?n? kaydeden Birdal, bunun i?in emek, bar?? ve demokrasi g??lerini ortakla?t?rabilecek bir ?at? kurmak gerekti?ini s?yledi. Kamp?n birlikteli?in ve dayan??man?n en g?zel k?lt?r?n? ya?att???n? s?yleyen Birdal, ?Buradan alaca??n?z k?lt?r? T?rkiye?nin d?rt bir yan?na ta??yacaks?n?z. Halklar?m?z?n karde?le?mesine ve gelece?ine ekeceksiniz? diye konu?tu. Birdal??n konu?mas?n?n ard?ndan ba?layan Rock gecesinde gen?ler Deep Fancy, Rotten Dream ve Yeni Harman isimli gruplar?n ?ark?lar?na e?lik etti. (Dikili/EVRENSEL)
Atan, mitoslar?n tanr?lar?n? anlatt?
Kamp s?resince de?i?ik dallardan sanat??lar da eserlerini gen?lerle bulu?turuyor. Kampta ?Kumdan Direni?ler Irak? isimli r?lyef ?al??malar?n? sergileyen Ercan Yaren ve karikat?rlerini sergileyen gen? karikat?rist Erdem ?olak??n sergileri gen?lerin yo?un ilgisi ile kar??land?.
G?nd?z etkinlikleri kapsam?nda gazetemiz k??e yazar? ve ??retim ?yesi Ya?ar Atan gen?lerle bir araya geldi. Atan ?Antik ?a?da Tanr?lar ve Mitologya? konulu panelinde mitoslar?n tanr?lar?ndan bahsederek tanr?lar?n ilk?a?da insanlar ?zerinde korku ve y?lg? salan bir etkisinin oldu?unu ve bin y?llar boyunca egemenlerin bunu, insanlar? k?le olarak kullanman?n bir arac? yapt???n? ifade etti. Mitoslar?n bilimi tetikledi?ini s?yleyen Atan, ?Prometheus?un, Zeus?un saklad??? ate?i ?al?p insana vermesi ile insan cesaretlendi? dedi. Mitoslar?n, halk?n korkular?ndan, bilemediklerinden ortaya ??kt???n? s?yleyen Atan Anadolu?da ortaya ??kan mitoslar? daha sonra uygar ?lkelerin ald???n? ve mitoslar?n do?du?u yere de Grek uygarl??? dediklerini belirtti. ?Bin y?llar ?ncesinden egemenler nas?l halklar? kand?rmak i?in mitoslar?n tanr?lar?n? kulland?larsa bug?n de ayn? yap?yorlar? diyen Atan, mitoslar?n bug?n i?eriklerindeki haks?zl??a isyanlardan kaynakl? yasakland???n? s?yledi. Felsefenin mitoslar a??s?ndan ?nemli oldu?unu ve Karl Marx??n da ?niversite e?itimini mitoslar ?zerine yapt???n?, doktoras?n?n da Epik?ros ?zerine oldu?unu belirten Atan ?B?t?n egemenlerin felsefesi Aristo ve Eflatun ?zerine kurulmu?tur. Onlara g?re baz? ?rklar asil yarat?lm??t?r baz?lar? ise k?le olarak yarat?lm??lard?r? dedi.
Ozan S?r?c?/Cumali Akka?
www.evrensel.net