DS? de ?K?z?l?rmak suyu i?ilmez? diyor

DS? taraf?ndan iki y?ll?k bir ?al??ma sonunda haz?rlanan ve ?K?z?l?rmak suyu i?ilmez? denilen raporu duyuran THD Genel Ba?kan? Turhan ?akar, Ankara B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan? Melih G?k?ek?in, 5 milyon Ankaral?n?n sa?l???n? tehlikeye att???n?, g?revini yapmay?p, susuz b?rakarak ?su? i?ledi?ini? savundu


DS? taraf?ndan iki y?ll?k bir ?al??ma sonunda haz?rlanan ve ?K?z?l?rmak suyu i?ilmez? denilen raporu duyuran THD Genel Ba?kan? Turhan ?akar, Ankara B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan? Melih G?k?ek?in, 5 milyon Ankaral?n?n sa?l???n? tehlikeye att???n?, g?revini yapmay?p, susuz b?rakarak ?su? i?ledi?ini? savundu. ?akar t?keticileri tepki g?stermeye, haklar?n? savunmaya ?a??rd?.
T?ketici Haklar? Derne?i (THD) Genel Ba?kan? Turhan ?akar, DS??nin 2005 y?l?nda yay?mlad??? raporda ?K?z?l?rmak suyu i?ilmez? denilmesine ra?men, Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek?in, ger?ekleri ?arp?tt???n?, ihmalinin bedelini Ankaral?ya ?detti?ini s?yledi.
?akar d?n yapt??? bas?n toplant?s?nda, DS? Genel M?d?rl??? taraf?ndan 2005 y?l?nda yay?mlanan, ?Hirfanl? Kesikk?pr? Baraj G?lleri ve Havzalar?nda Kirlilik Ara?t?rmas?? raporunu tan?tt?. Rapora g?re, K?z?l?rmak havzas?n?n en belirgin ?zelli?i tuzlu olmas?. K?ta i?i su kaynaklar?n?n s?n?fland?r?lmas?na g?re de Hirfanl? ve Kesikk?pr? Baraj g?lleri, k?ta i?i su kaynaklar? s?n?fland?r?lmas?na g?re ikinci s?n?f su kalitesinde. Raporda, ?baraj g?lleri, bakteriyolojik a??dan da ikinci s?n?f su kalitesinde ve i?me suyu olarak kullan?lamaz? deniyor. Kesikk?pr? Baraj??ndaki su kalitesinin y?kseltilmesi i?in; ?ncelikle Hirfanl? Baraj? su kalitesinin iyile?tirilmesi, bunun i?in de K?z?l?rmak Nehri?ne kar??an kirlenmenin ?nlenmesinin istendi?i raporda, bunun i?in Ankara Valili?i?nde 6 May?s 2004 tarihinde yap?lan bir toplant?da, valilikler, belediye ba?kanl?klar? ve di?er kurum ve kurulu?lar?n i?birli?i yapmas? karar? al?nd??? da yer ald?.
Y?ksek ar?tma tesisi gerekli
Raporda ?K?z?l?rmak Nehri?nin do?al yap?s? itibariyle klor?r, s?lfat ve sertlik de?erleri ?ok y?ksektir. Bu parametreler i?me ve kullanma a??s?ndan ?ok ?nemlidir ve ileri ar?tma teknikleri kullan?lmadan d???nmek m?mk?n de?ildir? denildi. Ayr?ca her iki baraj g?l?nde, sulara ho? olmayan tat ve koku veren algler bulundu?u ve ilkbahar aylar?nda yo?unlu?unun artt???, bu alglerin ayn? zamanda filtre t?kay?c? ?zelli?i nedeniyle, tesislerde filtrasyon problemlerine de yol a?t??? da raporda yer ald?.
DS? raporu: K?z?l?rmak suyu i?ilmez
Raporda Hirfanl? ve Kesikk?pr? Baraj? sular?n?n i?me suyu olarak kullan?lmayaca??na dikkat ?ekilirken Ankara i?in i?me ve kullanma suyu planlamalar?nda varsa K?z?l?rmak d???ndaki se?eneklerin tekrar de?erlendirilmesi istendi.
Rapordan sonra, uzmanlar?n uyar?lar?n? da hat?rlatarak, Kesikk?pr??den gelecek suyun ?vedik Ar?tma Tesisleri?ni bozaca??n?, bunun da Ankara?ya daha k?t? su verilmesini getirece?ini kaydeden ?akar, K?z?l?rmak ve Kesipk?pr? Baraj G?l? sular?n?n bu tesiste ar?t?lamayaca??n?n da alt?n? ?izdi.
Ba?kentlilerin s?rekli, kesintisiz ve ucuz, yoksul ve dar gelirlilerin ise ?cretsiz su kullanma hakk? bulundu?unu kaydeden ?akar, G?k?ek?in ger?ekleri ?arp?tt???, do?ru bilgileri vermedi?ini s?yledi.
Ba?bakan Erdo?an??n da ?G?k?ek hatal?? dedi?ine vurgu yaparak, belediye y?netimini ve h?k?meti gerekli ?nlemleri almaya ?a??rd?.
Devlet ve Ankaral? zarara sokuldu
Gerede Projesi?nin devreye girece?ini, o zaman Kesikk?pr? Projesi?nin suya d??ece?ini, at?l hale gelece?ini kaydeden ?akar, uyar?lar?n dinlenmeyerek, bu projenin g?ndeme getirilmesinin de bir ?yolsuzluk? oldu?unu savundu. ?akar, devletin, kamunun, Ankaral?lar?n zarara sokuldu?unu belirterek, yarg?y?, cumhuriyet savc?lar?n? g?revlerini yapmaya ?a??rd?. Bas?n yoluyla su? duyurusunda bulundu?unu aktaran ?akar, en temel insan hakk? olan su hakk?n?n engellenmesiyle su? i?lendi?ini s?yledi. ?akar Ankaral?lar? Ba?bakanl???, ??i?leri Bakanl??? ve belediyeyi faks, telefon, mektup ya?muruna tutmaya, su hakk?na sahip ??kmak i?in tepki g?stermeye ?a??rd?. ?akar G?k?ek?in tepki g?sterenleri ?ideolojik davran?yorlar? diyerek de su? i?ledi?ini belirterek, Ankaral?lar? b?lerek, ikilik yaratmaya ?al??t???n? s?yledi.(Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net