Ayd?nlanman?n ?nc? ?airiydi

Tevfik Fikret?in 140??nc? do?umg?n?, sevenleri taraf?ndan kutland?. Fikret?in T?rk ?iirinin ?nc? ?airlerinden oldu?u belirtildi ve ayd?nlanmaya yapt??? katk?ya vurgu yap?ld?.


Tevfik Fikret?in 140??nc? do?umg?n?, sevenleri taraf?ndan kutland?. Fikret?in T?rk ?iirinin ?nc? ?airlerinden oldu?u belirtildi ve ayd?nlanmaya yapt??? katk?ya vurgu yap?ld?.
T?rkiye Yazarlar Sendikas? (TYS), ?a?da? ?iirimizin ?nc? sesi Tevfik Fikret?i 140. do?um y?ld?n?m?nde A?iyan?da m?ze haline getirilen evinin bah?esinde, mezar?n?n ba??nda and?. Tevfik Fikret?in hayat?n?n son y?llar?n? ge?irdi?i ve semte de ad?n? veren A?iyan ad?n? verdi?i evinin bah?esinde yazarlar, edebiyatseverler ve Galatasarayl?lar Derne?i?nin aralar?nda bulundu?u kat?l?mc?lar topland?.
M?ze haline getirilen ev gezildikten sonra etkinlik, kat?l?mc?lar?n bah?ede toplanmas?yla ba?lad?. Anman?n a??? konu?mas?n? yapan TYS Y?netim Kurulu ?yesi ?lhan G?lek, Tevfik Fikret?in ya?am?n? anlatarak m?cadeleci ki?ili?ine vurgu yapt?. Daha sonra s?z alan Yazar G?ls?m Cengiz, Tevfik Fikret?in muhalif bir yazar oldu?unu belirterek; ?iirimize getirdi?i yeniliklere dikkat ?ekti. Cengiz, Fikret?in ?iirinde kad?n temas?n? i?ledi?ini anlatarak ?19. y?zy?lda Osmanl? d?nemindeki feodal de?erlere kar??, ilk defa kad?n? nesne de?il de ?zne olarak i?lemi?tir. Sava?lardan dolay? dul kalan, yetim, ?aresiz kalan kad?nlar?n durumunu, toplumsal nedenleriyle ele alan ilk ?airdir, ikincisi de N?z?m Hikmet?tir. Kad?nlar?, erkeklerle ayn? e?it haklara sahip olmas? gereken bir kimlik olarak g?r?r? ifadelerini kulland?. Cengiz ayr?ca, Fikret?in ?ocuk ya?ta annesini kaybetmesinden dolay? ?iirlerine yo?un bir h?zn?n sindi?ini vurgulayarak ?ocuklar i?in de yetkin ?iirler yazd???n? s?yledi. Cengiz, Fikret?ten d?rtl?kler okuyarak; ??ocuklar i?in yazd??? ??ermin? kitab?, i?erik ve bi?im olarak ?ok iyi ?r?lm?? bir eserdir. Didaktik bir ?sluptan ka??nd??? bu ?iirinde, ?ocuklara sevgiyi, payla?may?, dayan??may? ve eme?i sevdirir? diyerek s?zlerini bitirdi.
?air Nurullah Can??n, Tevfik Fikret?in ?Bal?k??lar? adl? ?iirini okudu?u anmada son olarak, Yazar Orhan Karaveli s?z ald?. Karaveli, Fikret?in T?rkiye ayd?nlanmas?n?n ?nc? ?ahsiyetlerinden biri oldu?una i?aret ederek, ?T?rk ?iirinin ilk b?y?k ustas?d?r. Zaman?nda ?ok fazla karalamalara maruz kalmas?na ra?men ayd?nl?k d???ncelerinden asla vazge?memi?tir? s?zlerini kulland?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net