Fotoğraf: Evrensel

Farkl? ku?aklardan ressamlar bulu?tu

T?rkiye resim sanat?nda isim yapm?? 30 de?erli ressam?n bir araya gelerek olu?turdu?u resim sergisi, ?30/30 karma (??k) projesi? ad? alt?nda devam ediyor.


T?rkiye resim sanat?nda isim yapm?? 30 de?erli ressam?n bir araya gelerek olu?turdu?u resim sergisi, ?30/30 karma (??k) projesi? ad? alt?nda devam ediyor.
The Marmara Pera Galleri Art and Life?ta 19 Temmuz?da ba?layan ve 1940 / 1970 y?llar? aras?nda d?nyaya gelmi? 30 sanat??n?n kat?l?m?yla ger?ekle?tirilen projede, T?rkiye resim sanat?ndaki ku?ak fark? ile birlikte, bu ku?aklara ait sanat??lar?n sanata bak?? a??lar? ve T?rkiye resim sanat?na etkileri ortaya konulmakta.
1940?l? y?llarda d?nyaya gelmi? Basri Erdem, Ekrem Kahraman, Erol denen?, Fevzi Karako?, G?lseren S?dor, Hatice Kumbarac? G?rs?z, Rag?p ?stek, Teoman S?dor, T?lin Onat, Zahit B?y?ki?leyen; 1950? li y?llarda d?nyaya gelmi? Adem Gen?, Ahmet Ye?il, Ayd?n Ayan, Erkan ?zdilek, Ertu?rul Ate?, Habib Aydo?du, Mahir G?ven, Orhan Benli, ??kr? karaku? ve 1960?l? y?llarda d?nyaya gelmi? Ahmet G?ne?tekin, Ahmet ?zel, Bahri Gen?, Devabil Kara, Ferda Y?ksel, Halim ?eliker, Setenay ?zbek, Sinan Demirta?, Tuncay Top?u, Turan Aksoy, Yi?it Yaz?c? sergiyi olu?turan sanat??lar.
?stanbullu sanatseverlerin yo?un ilgi g?sterdi?i ve sergiye kat?lan sanat??lar?, yabanc? ?lkelerden ?stanbul?a gelen sanatseverlerle de bulu?turan proje, geni? bir izleyici profili de olu?turmakta.
30 A?ustos?ta son bulacak, T?rkiye resim sanat?n?n bir d?nemine ???k tutacak sergide ayr?ca, sanatseverler yine bu d?nemin hoca-talebe ili?kisi ve etkile?imini de izleme ve irdeleme f?rsat? buluyor. (?stanbul/EVRENSEL)
Nihat ?lbeyo?lu
www.evrensel.net