ABD g?z?n? ?imdi de Eritre?ye dikti

Afganistan ve Irak?? ?ter?re destek? su?lamalar?yla i?gal eden ve ?ran, Suriye ile Kuzey Kore?yi de benzer su?lamalarda ??er ekseni? ilan edip, bask? alt?na alan ABD, g?z?n? ?imdi de Kuzeydo?u Afrika ?lkesi Eritre?ye dikti.


Afganistan ve Irak?? ?ter?re destek? su?lamalar?yla i?gal eden ve ?ran, Suriye ile Kuzey Kore?yi de benzer su?lamalarda ??er ekseni? ilan edip, bask? alt?na alan ABD, g?z?n? ?imdi de Kuzeydo?u Afrika ?lkesi Eritre?ye dikti.
ABD y?netiminin, Somali?nin Amerikan destekli Etiyopya ordusu taraf?ndan i?gal edilmesine kar?? ??kan Eritre?yi ?ter?re destek veren ?lkeler? aras?na almay? planlad??? ??renildi.
Yoksul Afrika ?lkesi Eritre ise ABD?nin iddialar?n? kesin bir dille yalanlayarak, Beyaz Saray??n plan?na sert tepki g?sterdi.
K?z?ldeniz k?y?s?nda bir ?lke olan Eritre, 1993 y?l?nda Etiyopya?dan ayr?larak ba??ms?zl???n? kazanm??t?.
Diz boyu tehdit
ABD?nin, Afrika?dan sorumlu D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Jendayi Frazer, cuma g?nk? a??klamas?nda, Eritre?nin, Somali?de Amerikan destekli Etiyopya g??leri ile Somali ge?ici h?k?metine kar?? sava?an ?eriat Mahkemeleri Birli?i liderli?indeki ?slamc? militanlara destek verdi?ini iddia etti.
Asmara y?netiminin, ??slamc? militanlara deste?i? nedeniyle ABD?nin ?ter?re destek veren ?lkeler? aras?na al?nabilece?ini ifade eden Frazer, bakanl???n?n konuya ili?kin halen kan?t topland???n? da s?yledi.
ABD?li yetkili, ?E?er b?yle bir ad?m at?l?rsa; Eritre?ye y?nelik ambargolar g?ndeme gelir ve bu ?lke, K?ba, ?ran, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye ile ayn? kategoride de?erlendirilir? ifadelerini kulland?.
Frazer, ?Eritre?nin ter?re destek verdi?ine y?nelik kan?tlar?n halen toplanma a?amas?nda oldu?unu? da ifade ederken ?Karar, bu s?recin ard?ndan verilecek? diye konu?tu.
A??klamas?nda, baz? BM raporlar?n?n, Eritre?nin Somali?deki ?slamc? militanlara silah ve para sa?layan ana kaynaklardan bir oldu?una i?aret edildi?i, ABD?nin de bu konuda BM ile hemfikir oldu?unu s?yleyen Frazer, ??stihbarat kanallar?m?z bu bilgiyi do?ruluyor. ?u an daha fazla bilgi topluyoruz ve bu s?re?te umar?m Eritre bu tavr?ndan vazge?er. ??nk?, ter?re destek ve ?zel olarak Somali?de ter?ristlerle ili?ki, tolere edebilece?imiz bir durum de?il? dedi.
Eritre: Hastal?kl? arzular
Di?er yandan Asmara y?netimi ise ABD?nin karar?na sert tepki g?sterdi. Beyaz Saray??n ?ter?re destek? iddialar?n? kesin bir dille yalanlayan Eritre, ?ABD?nin, Eritre halk?na y?nelik hastal?kl? arzular?n? if?a etmesine m?te?ekkiriz? a??klamas?nda bulundu.
Eritre, uzun zamand?r Somali?deki militanlara askeri yard?m verdi?i iddialar?yla kar?? kar??yayd?. Bu iddialar?n temelinde, Asmara?n?n, ABD?nin b?lgedeki en ?nemli m?ttefiki Etiyopya ile tarihi sorunlar? da etkili oluyor. 1993 y?l?nda Etiyopya?dan ba??ms?zl???n? kazanan Asmara, bu ?lkeyle 1998-2000 y?llar? aras?nda s?n?r anla?mazl??? nedeniyle yeniden sava?a girmi?ti. Etiyopya?n?n, ABD?nin deste?iyle Somali?yi i?gal etmesine de kar?? ??kan Eritre, bu nedenle Beyaz Saray??n ?im?eklerini ?zerine ?ekmi?ti. (DI? HABERLER)
A?iretler birbirine girdi: 18 ?l?

Kom?usu Etiyopya?n?n ABD destekli i?galinin ard?ndan i? ?at??malar?n artt??? Somali?de, iki rakip a?iret aras?nda ??kan silahl? ?at??mada 18 ki?i ?ld?, 15 ki?i yaraland?. Somali?nin orta kesimlerinde, ba?kent Mogadi?u?nun 480 km kuzeydo?usundaki Mahas ve Wabho k?ylerinde d?n sabah saatlerinde ba?layan ?at??ma, g?n boyunca devam etti.
?at??mada ?t?fekten at?lan el bombalar? ve ba?ka a??r silahlar kullan?ld???? ??renilirken, iki a?iretin liderlerinin ise ?at??may? durdurmaya ?al??t??? ifade edildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net