Fotoğraf: Evrensel

Dayan??madan ba?ka ?aremiz yok

T?rk Harb-?? Sendikas??n?n, Milli Savunma Bakanl????na ba?l? askeri kurulu?lar ile Akaryak?t Nato Tesisleri (ANT) i?yerlerindeki toplu i? s?zle?me g?r??meleri anla?mazl?kla sonu?land?.


T?rk Harb-?? Sendikas??n?n, Milli Savunma Bakanl????na ba?l? askeri kurulu?lar ile Akaryak?t Nato Tesisleri (ANT) i?yerlerindeki toplu i? s?zle?me g?r??meleri anla?mazl?kla sonu?land?. Yakla??k 27 bin i??iyi ilgilendiren T?S, ?u anda Y?ksek Hakem Kurulu?nda (YHK). ??verenin ak?l almaz dayatmalar? oldu?unu, ?al??ma hayat?n?n y?zy?l geriye g?t?r?lmek istendi?ini belirten T?rk Harb-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Osman ?imen, T?S?in geldi?i a?ama, asker i?verenlerinin dayatmalar?, di?er sendikalarla ortak m?cadele konusunda sorular?m?z? yan?tlad?:

T?S ?u anda hangi a?amada?
?ncelikle hem gazetenize hem de size, sesimizi duyurmada g?sterdi?iniz hassasiyetten dolay? te?ekk?r ediyorum. Bug?ne gelmemizin alt?nda yatan nedenler ??yle; d?nya tarihinde veya T?S tarihinde ilk defa farkl? bir d???nce ile kar?? kar??yay?z. Nedeni, talep eden konumundan talep edilen konumuna d??memiz. Yani i??i, talep eden de?il veren konumuna geldi. ??verenlerimizin, y?llar?n kazan?m? olan sosyal haklar?n geri al?nmas? noktas?nda talepleri var.
Y?llard?r kendi yemekhanelerimizde yemek yap?yoruz. Yemekhaneleri ?zelle?tirmek istiyorlar. Yeme?imizi kendimiz yap?yor, malzemesini kendimiz al?yoruz. Hem kalite, hem insanlar?n gerekli kaloriyi almas?, hem s?hhat y?n?nden m?kemmel bir sistemimiz var ve ?al???yor. ??veren diyor ki, ?Ben bu sistemi kald?raca??m?. Kald?rmas?n?n alt?ndaki neden ne? Dersiniz ki, ?Arada b?y?k bir fark var; biri ??-be?, di?eri iki milyona mal oluyor. ??veren ekonomik d???n?yor?. Hay?r, ?Ben bunu yapmak istemiyorum, i??iye de yapt?rmak istemiyorum? diye dayat?yor.
?stanbul?da, ?zmir?de, G?lc?k?te, Ankara?da, b?y?k metropol kentlerde ?rg?tl?y?z. Denizalt?lar?n, sava? u?aklar?n?n bak?m onar?m?n? yapan, uluslararas? alanda ciddi i?ler yapan fabrikalarda ?al???yor arkada?lar?m?z. Diyorlar ki, ?Biz servis paralar?n? verelim, siz kendi imkanlar?n?zla gidin gelin?.
?stanbul Tersanesi ?nce Hali??teydi, ?imdi Pendik Tersanesi?ne geldi. 20-30 y?ld?r orada ?al??an arkada?lar?m?z var. Evlerinden, ailelerinden, bulunduklar? ortamdan kopamad?lar. Evlerini alm??lar, kendilerine g?re sosyal ?evreleri var. ?nsanlar ?u anda oralara gidip geliyorlar, de?i?tiremiyorlar evlerini. 80-100 kilometre gidip gelen arkada??m?z var. Saat alt?dan ?nce otob?slerin, minib?slerin ?al??mad??? ortamda servislerle gidip geldikleri halde, arkada?lar?m?z, sabah be? bu?uk-alt?da evden ??kmak zorundalar. Bir de servisin kald?r?ld???n? d???n?n; ka?ta ??kacak? Araba nereden bulup da i?ine gelecek?

En ?nemlisi denkle?tirme galiba?
Haftal?k 45 saatlik ?al??ma s?resini 4 ayl?k s?re ile denkle?tirmek istiyorlar. Ba?kanlar Kurulu?nu zorlad?k, i?verene ??ki ay, belirli yerlerde k?smi, s?reli yap?n? dedik. ???letmelerin ihtiyac? olan ama cezaland?rma amac?yla kullanamayacaklar? bir d?zenleme yapal?m. Bizim de ihtiyac?m?z, eksikliklerimiz olan toplus?zle?medeki maddeler var. Onlar? daha ileri g?t?relim? dedik. ?Yoook...? ??in garip taraf?, fazla ?al??ma diye bir ?ey kalmayacak. Fazla ?al??ma olacak, ama fazla ?al??may? fazla ?al??ma olarak g?rmeyecek.
4857 say?l? ?? Yasas? ??kt?, ??kt? da insan onuruna yak???yor mu? ?imdi gelmi? bize diyorlar ki, ?Gelin sizi 4 ay denkle?tirelim?. Bu ne demek? Hafta tatilinin bir ?ncesi g?n?ne adli tatil diyoruz biz, adli tatil g?n? de ?al??t?rmak istiyorlar. ?nsanlar?n hi? mi sosyal hayatlar? olmayacak? Sabah gelip i?ba?? yapt???n?zda ak?am 17.30?da i?i b?rakaca??n?z? d???n?rs?n?z. Ama ?imdi i?e geldi?inizde i?verenin saat 11.00?de, ?Benim i?im yok, size g?le g?le, benim sizden be? saat alaca??m var? dedi?ini d???n?n. D?rt ayl?k s?re? i?erisinde bazen cezaland?rma mahiyetinde de uygulanabilecek, i?verenin art niyetine g?re de olabilir. K?zg?nl?kla ?Hadi karde?im gidin, cumartesi gelin ?al???n? dedi?i zaman, biz bunun alt?ndan nas?l kalkaca??z? Denkle?tirmede veya telafi ?al??mas?nda en b?y?k kar?? ??kt???m?z neden bu, i??inin sosyal, aile hayat? kalmayacak. Bu, maddiyatla ?l??lemez. Cumartesi ?a?r?l?p ?al??t?r?lacaksa nas?l olacak? Ailesiyle bir hafta sonu piknik bile yapamayacaksa... ?nsanlar?n sosyal hayat?n? teraziye, ?l??ye koymak m?mk?n de?il.
?htiya? oldu?unda, kanunlar da buna m?saade ediyor, ?al???yoruz zaten. ??al??may?z? demiyoruz. Niye zorluyorsunuz? T?rk Harb-?? olarak bunlara raz? olmam?z m?mk?n de?il.

??veren hi?bir talebinizi kar??lam?yor mu?
B?t?n toplus?zle?medeki, redaksiyon ayar? dedi?imiz nokta-virg?llerde, kelimelerdeki d?zeltmelerde, insanlar?n ya?am? i?inde bug?ne kadar olmayan, fakat ?al??anlara ceza gibi d?nen ?eyler var. Onlar? bile geri ?ektik. Kazan?m? korumak bazen ba?ar? m?d?r? ?nan?n ?? d?nemdir bunu yap?yoruz.
2003?ten bu yana 6-7 bin arkada??m?z emekli olmu?, yerine yenisi al?nmam??. Onlar?n yapt??? i?i de yap?yoruz. ?retimimizi y?zde 50-60 art?rm???z, gelirlerimiz ayn?. Kaliteyi de yakalam???z. Yapt???m?z i?in hatas? maddi ve manevi ?l??lemez. Denizalt? yap?yoruz; TSK?n?n u?aklar?n?n bak?m onar?m?n?, tanklar? yap?yoruz. B?t?n bunlar? yapan insanlar de?ilmi?iz gibi de?erlendirilince... ?lk defa uzla?ma k?lt?r?nden bu kadar uzak...

?cret talepleriniz de ?yle afaki de?il...
T?rk-???in imzalad??? bir protokol var, Kamu Koordinasyon Kurulu?nda oldu?umuz i?in bu konuda problemimiz yok. Kar?? taraf?n da ?cret konusunda problemi yok. Ama illa da yasalar yasalar...

Niye dar, sendikac?larla eylem yapt?n?z da i??ileri katmad?n?z?
?u an i?yerlerimizin y?zde 70?e yak?n? toplu izin kullan?yor. B?yle bir etkinli?e girdi?imizde, muhataplar?m?z? ?Bak?n i?te 50-100 ki?i ile eylem yapan sendika? konumunda g?sterebilir. Bunun i?in Ba?kanlar Kurulu olarak bu kararlar? ald?k. Bu ay?n sonunda b?t?n arkada?lar?m?z gelecek. Geldi?inde de b?t?n i?yerlerimizde, 400 k?sur i?yerinde, demokratik tepkilerimizi kanunlar?n ?izdi?i s?n?rlar i?inde koyaca??z. ?al??t???m?z kurumlar hassas kurumlar. Buralarda her ?eyi ?ok fevkalade yapabilme ?ans?na sahip de?ilsiniz. Ama bu demek de?ildir ki, gelece?imizi ilgilendiren konulara sessiz kalal?m. M?mk?n de?il. B?t?n kurumlarda ayn? anda; birlikte, hep beraber el ele, y?rek y?re?e sesimizi duyuracak etkinlikler yapmaya, demokratik tepkilerimizi ortaya koymaya ?al??aca??z. Ba?ka da alternatifimiz yok zaten.

Haber-?? ve Hava-???in s?k?nt?lar? da sizinle ayn?. ?Birlikte m?cadele edelim? diyorsunuz. Bunu somuta d?n??t?rme giri?iminiz oldu mu? Ne yapacaks?n?z?
Profesyonel y?netici arkada?lar?m?za da s?yledim; ?Bundan sonra Hava-???in oldu?u yerde Harb-??, Haber-???in oldu?u yerde Harb-??, T?rk-??, emek ?rg?tleri nerede varsa, nerede emek m?cadelesi varsa Harb-?? mutlaka orada olmal?? dedim. Bug?n bizim dayan??maktan ba?ka ?aremiz olmad???n? herkes g?rmeli. Acizli?imiz varsa bug?n, herkesin dertleriyle dertlenmemekten geliyor. ?Bana ne Petrol-???ten, ?zelle?iyorsa ?zelle?sin? demeyi bir tarafa b?rak?p, ??zelle?mesin? demeli; e?er Petrol-?? bir yerde m?cadele veriyorsa, mutlaka orada Harb-?? de, Hava-?? de, di?er sendikalar?m?z da olmal?. Hatta kamu emek?isi ?al??anlar da olmal?.
Siyasi farkl?l?klar?m?z? bir yana b?rakal?m. Kimse kimseyi de?i?tirmesin. Ama herkes, ekmek ve emek m?cadelesinde birlikte olman?n y?ntemlerini bulmak zorunda. Herkesteki tek d???nce, ?Benim gibi d???ns?n?... Hay?r d???nmesin, ama benim gibi m?cadele etsin, ekme?ine sahip ??ks?n, haklar?n? korumaya?al??s?n. Makam?, koltu?u bir tarafa b?rakarak bu i?i aya?a kald?rmam?z gerekiyor. Hakikaten geri gidiyoruz.
?lk defa b?yle bir ?ey ya??yoruz. Belki baz? ac? tecr?beler, deneyimler de bize b?y?k dersler ??kar?yor. Bunlar? ya?ad???n?z zaman, kar??n?zda ayn? ac?y? ?ekenleri daha iyi g?r?yorsunuz. Onlara ?nceden dayat?lanlar? biz yeni g?r?yoruz. B?yle olunca da birlikte hareket etmenin ne kadar ?nemli oldu?unu anl?yoruz. (Ankara/EVRENSEL)
Sultan ?zer
www.evrensel.net