20 Ağustos 2007 00:00

M?cadeleyi y?kseltmek i?in bir araya geliyorlar

T?rk-???e ba?l? sendikalar?n ?stanbul ?ubeleri, yeniden bir araya gelerek ?n?m?zdeki d?nemde m?cadeleyi y?kseltme karar? ald?.

Paylaş

T?rk-???e ba?l? sendikalar?n ?stanbul ?ubeleri, yeniden bir araya gelerek ?n?m?zdeki d?nemde m?cadeleyi y?kseltme karar? ald?. Daha ?nce kurulan ?stanbul Sendikalar Birli?i ve ?stanbul ?ubeler Platformu gibi ?rg?tlenmelerin da??lmas?n?n ard?ndan, sorunlar kar??s?nda lokal eylemler yapan sendikalar, bu da??n?kl??a son vererek kitlesel eylemleri hayata ge?irmeyi hedefliyor.
Hava-??, Harb-??, Haber-?? ve TEKS?F sendikalar?n?n toplus?zle?me g?r??melerinde ya?ad?klar? s?k?nt?lara ve ?rg?tlenme ?n?ndeki engellere kar?? birlikte m?cadele edecek olan sendikalar, KESK?in eylem s?recine de destek verecek.
Sendikalar ilk olarak, yar?n Hava-???i ziyaret ederek destek verecek; ard?ndan ise Petrol-?? Sendikas??nda ?rg?tlendikleri i?in i?ten at?lan Sanovel i??ilerini ziyaret edecekler. Per?embe g?n? Haber-???in Anadolu Yakas??nda yapaca?? eyleme ve Tez Koop-???in grev karar? asaca?? F?nd?kl? SSK?daki eyleme kat?lacak olan sendikalar, cuma g?n? ise KESK?in Taksim?de yapaca?? eyleme destek verecek.
Bu ?al??may? y?r?ten sendikac?larla, ?stanbul Sendikalar Birli?i ve ?stanbul ?ubeler Platformu?nun neden da??ld??? ve ?n?m?zdeki d?nemde nas?l bir yol izlenece?ine ili?kin g?r??t?k.
Sald?r?lar yo?unla?acak
Belediye-?? 3 No?lu ?ube Ba?kan? H?seyin Ayr?lmaz, bu platformlar?n i??ilerin haklar?n? m?cadeleyle kazanmak i?in kurulan birlikler oldu?unu, kurulduktan sonra ise iyi bir mesafe kat etti?ini belirterek, ?Birlikleri hem sendika genel merkezlerinin ?ubeleri da??tma ?abalar?, hem de ?lkedeki demokrasi m?cadelesinin geri d??mesi nedeniyle kendili?inden da??ld?? dedi. Art?k sendikalar?n, sorunlar?n? iktidar partisindeki tan?d?klar? ?zerinde ??zme yoluna gitti?ini belirten Ayr?lmaz, bu al??kanl???n ?ubelere kadar indi?ini kaydetti.
AKP?nin y?zde 47 oy oran?yla yeniden iktidar oldu?unu, bunun ?n?m?zdeki d?nemde emek?ilere yap?lacak sald?r?lar?n da yo?unla?aca??n? g?sterdi?ini dile getiren Ayr?lmaz, ?Hem Sendikalar Yasas?, hem k?dem tazminat?, hem ?rg?tlenme, hem de T?S?lerdeki t?kanmalar bunlar? g?steriyor? diye konu?tu. Ayr?lmaz, sendikalar?n genel merkezleri olmasa da ?ubeler olarak bir araya geleceklerini ve sald?r?lara kar?? m?cadele edeceklerini ifade etti.
M?cadelenin alt?n? oydular
Sermayenin sald?r?lar?na kar?? ?stanbul?da ?ubeler Platformu?nun m?cadele etmek i?in kuruldu?unu anlatan Yol-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Ali Akda?, m?cadelenin ?lkenin her taraf?na yay?lmas?n?n ard?ndan Emek Platformu?nun (EP) ortaya ??kt???n?, bunun da yerellerdeki ?rg?tleri da??tarak EP bile?enleri haline getirdi?ini kaydetti.
?Bu m?cadele bir s?re b?yle s?rd?. Ama bu m?cadeleden rahats?z olanlar oldu. EP?de yukar?dan a?a??ya do?ru bask?lar yap?lmaya ba?land?. SSK?lar?n devrinden GSS?ye kadar, ?stanbul ?ubeler Platformu?nun ortaya koydu?u m?cadele ?ncekine g?re s?n?k kald?. T?m ?abaya ra?men ba?ar?l? olunamad?. M?cadeleden rahats?z olan sendika genel merkezleri m?cadelenin alt?n? oymaya ?al??t?lar? diye konu?tu. Sendikalar?n k???lmesinin de etkili oldu?unu anlatan Akda?, ilk kez bir kamu g?r??meleri d?neminde eylem yap?lmad???n? s?yledi. Akda?, bundan sonra sald?r?lara kar?? yeniden bir araya geleceklerini dile getirdi.
?stanbul m?cadelenin merkezi olacak
Haber-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, gerek toplus?zle?me g?r??melerinin, gerekse sosyal g?venli?e y?nelik sald?r?lar?n yo?unla?aca??n? kaydederek ?Bug?n ?ubeler Platformu ihtiya? olmu?tur? dedi.
?Gerek T?rk-???in gerekse sendika merkezlerinin, platformun kurucusu olan ?stanbul ?ubelerini pasifize eden bir tutumu oldu. Platformun da??lmas? buna ba?l?. Tabii ?u da bir ger?ek; ?ubelerdeki ?ye ve y?netici anlam?ndaki de?i?iklikler de bunda etkili oldu. G?stermelik gelenler oldu, bir s?re sonra onlar da kopup gitti. Bu, i??i ile ba?lar?n zay?f olmas?ndan kaynakland?? diyen Dokuyucu, son d?nemde ?stanbul?da bir?ok ?ube y?netiminin de?i?ti?ini ve bunun bir avantaj oldu?unu kaydetti. Dokuyucu, ?n?m?zdeki s?recin daha hareketli ge?ece?ini, yeni se?ilen sendikac?lar?n da bu d?nemde i??i s?n?f? ?n?nde ciddi bir s?navdan ge?ece?ini vurgulad?.
Dokuyucu, ?Kamu a??rl?kl? sendikalarda i??iler ya?l?, emeklili?i gelmi?. Gen? i??ilerin ?rg?tlenmeleri ve sendikal m?cadeleye kat?lmalar? ?ok ?nemli. Bu olu?tu?u zaman ?stanbul yine sendikal m?cadelenin merkezi olacakt?r? diye konu?tu.
Yeniden canlanma
Harb-?? Anadolu Yakas? ?ube Ba?kan? H?seyin ?ver ise ??stanbul?da bir birlik d?n de ihtiya?t?, bug?n de ihtiya?. Birli?in olmad??? yerlerde g??s?zl???n, yaln?z kalman?n ne demek oldu?unu g?r?yoruz. ?nceden sadece ?rg?tl? yerlerden de?il ayn? zamanda ?rg?ts?z i??ilerin de m?cadeleye kat?ld???n? g?r?yorduk. Bundan rahats?z olan sermaye ve sendikal b?rokrasi, birli?i da??tt?? diye konu?tu. Birlik zaman?nda T?rk-?? i?inde 12-13 sendika merkezinin m?cadeleden yana tav?r ald???n?, bug?n ise bu say?n?n 2-3?e d??t???n? s?yleyen ?ver, sendikalarda g?n? kurtarma anlay???n?n hakim oldu?unu ve bu d???ncenin sendikal harekete ihanet oldu?unu vurgulad?.
?ver, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ??stanbul?da 70?e yak?n ?ube var ama bunlar bir araya gelmiyor. Bunlar? bir araya getirip birlikte ne yap?labilece?ini belirlemeliyiz. ?stanbul her zaman sendikal m?cadelenin motor g?c? olmu?tur. Yeniden bir dirili?, canlanma gerekiyor. ???i ve emek?ilerin ?zerine esen r?zgar? arkam?za al?p, i??i m?cadelesini yeniden ?ahland?rmal?y?z.? (?stanbul/EVRENSEL)
G?khan Durmu?
ÖNCEKİ HABER

G?ND?N?M

SONRAKİ HABER

Mevlüt Çavuşoğlu-Nadia Murad görüşmesinden iki farklı tweet

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa