Fotoğraf: Evrensel

G?ND?N?M

 • T?rk-?? ve di?er konfederasyonlar?n m?cadele eden s?n?f karde?lerini umursamayan, yok sayan ve hatta T?rk-???in yapt??? gibi h?k?metle i?birli?i g?r?nt?s? sergileyen tutumlar?na ra?men Hava-??, Haber-?? ve Harb-?? sendikalar?, birlikte hareket ederek i?verenin kar??s?nda g??lerinin toplam?ndan ?ok daha g??l? olarak yer tuttular.


  T?rk-?? ve di?er konfederasyonlar?n m?cadele eden s?n?f karde?lerini umursamayan, yok sayan ve hatta T?rk-???in yapt??? gibi h?k?metle i?birli?i g?r?nt?s? sergileyen tutumlar?na ra?men Hava-??, Haber-?? ve Harb-?? sendikalar?, birlikte hareket ederek i?verenin kar??s?nda g??lerinin toplam?ndan ?ok daha g??l? olarak yer tuttular.
  Birle?ik Metal-?? Sendikas? da, m?cadele eden T?rk-???e ba?l? sendikalara destek a??klamas? ile s?n?f dayan??mas?n?n g?zel bir ?rne?ini sergiledi.
  M?cadeleci sendikac?l?k anlay??? ile i?birlik?i/uzla?mac? sendikac?l?k anlay??? bir kez daha kar?? kar??ya geldi. ?n?m?zdeki aylarda m?cadelenin yo?unla?mas? ile bu ?at??ma daha da netle?ecektir.
  Asl?nda 2007 1 May?s??nda ya?anan kimi ibret verici olaylar, bu anlay??lar?n i??iler taraf?ndan g?r?lmesine de hizmet etmi?tir.
  2007 1 May?s??nda D?SK?in Taksim karar? ve di?er konfederasyonlar?n bu karara kat?lmamalar? nedeniyle ortaya ??kan b?l?nme, olumsuz geli?melere de neden oldu.
  Emek bas?n? ve Emek Partisi?nin eylemleri birle?tirmek i?in harcad??? ?aba sonu? vermeyince, 1 May?s ayr? ayr? kutlanmak zorunda kal?nd?. Emek Partisi de her iki alandaki kutlamalara kat?ld?.
  D?SK?in Taksim karar? sonras?nda D?SK?e ba?l? baz? sendikalar, ?ubelerine ?? b?lge ?ube ve ?ubelerimizin 1 May?s kutlamas?na ?stanbul Taksim?de kat?lmas?, kat?lamayacak ?ubelerimizin ise di?er ?rg?t ve kurulu?lar ile birlikte hareket etmeyip, kendi i?yerlerinde 1 May?s kutlamalar?n? ger?ekle?tirmeleri ?? talimatl? bir yaz? g?nderdiler.
  Bu durum, gazetemizde i??iler ve temsilcilerin g?r??leri yans?t?larak tart???ld?. D?SK?e ve T?rk-???e ba?l? sendikalar?n ?yeleri ve y?neticileri, genel olarak bu tutumun s?n?fa zarar verece?ini ifade ettiler.
  ?zmir?de de T?rk-?? ve di?er kurumlar ve partiler, G?ndo?du Meydan??nda miting yaparak 1 May?s??n kutlanmas? karar? al?rken, D?SK b?lge temsilcisi ise kutlamalar?n i?yerlerinde yap?lmas?, Taksim?e temsili gidi? karar? ald?.
  Sendika y?neticileri, ?rg?t disiplinine uyarak i?yerlerine durumu bildirdiler. ??yerlerinde Genel-?? ve Belediye-?? sendikalar? ortak kutlama yapt?ktan sonra y?r?yerek sendikalar?na geldiler. Bu arada ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas?? sloganlar?yla konfederasyon farkl?l?klar?n?n s?n?f karde?li?ine engel olamayaca??na vurgu yapt?lar. Belediye-?? G?ndo?du Meydan??na giderken, Genel-?? ?yelerinin bir k?sm?, D?SK?in Basmane?de yapt??? bas?n a??klamas?na kat?ld?ktan sonra ortak mitinge de kat?ld?lar. Bas?n a??klamas? s?ras?nda i??ilerin ?G?ndo?du?ya? ?eklinde slogan atmalar? ?zerine k?rs?den G?ndo?du?dakiler, ?AKP yanda?lar?, hainler? ?eklinde su?land?lar. S?z isteyen ?ube ba?kan? ve y?neticilerine s?z verilmedi.
  Bu ya?ananlardan sonra D?SK b?lge temsilcisi, D?SK Genel Merkezi?ne Evrensel?i kastederek ?? bir gazetenin g?nler ?nce yapt??? haberlerde g?r?ld??? gibi 1 May?s?? ruhen ve fikren benimsemeyen baz? ?yeleri haber yaparak D?SK?e ba?l? Genel-?? sendikam?z i?erisinde b?y?k bir tart??ma varm?? gibi izlenim verme gayretleri yan? s?ra 3 No?lu ?ubemizin panolar?na da bu gazete haberleri as?lm??t?r?? i?erikli bir yaz? yazarak Genel-?? 4 No?lu ?ube Ba?kan? ve 3 No?lu ?ube Sekreteri hakk?nda disiplin i?lemi yap?lmas?n? istedi. D?SK Genel Merkezi yaz?y? Genel-???e g?nderdi. Genel-?? Genel Merkezi de disiplin kuruluna sevk etti. ?imdi m?cadele ve s?n?f?n birli?i anlay???n? savunan sendikac?lar?n savunmalar? isteniyor.
  Emek bas?n?na g?r?? bildiren i??ileri, i??i ?nderlerini ?1 May?s?? ruhen ve fikren benimsemeyen? ?eklinde tan?mlayan, emek bas?n?ndan ve m?cadeleci i??iler ve sendikac?lardan ?ikayet?i olan D?SK B?lge Temsilcisi ise se?im s?recinde AKP ile ?zel g?r??me yap?yor, Mehmet A?ar??n toplant?s?na kat?l?yor, CHP?nin aday tan?t?m toplant?s?na kat?l?p destek a??klamas? yap?yor.
  ??te iki ?izginin ayr??t??? nokta. S?n?f?n birli?ine ve g?c?ne g?venerek m?cadele veya sermaye partileriyle, temsilcileriyle uzla?mak. S?n?f?n g?c?ne g?venmeyenler, emek bas?n?na ve s?n?f?n partisine sald?rmaya kalk??anlar, kaybetmeye mahkumlar.
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net