Yaz?c?o?lu: Meclis?e girece?im ve oyumu kullanaca??m

BBP Sivas Milletvekili Muhsin Yaz?c?o?lu, T?rkiye Cumhuriyeti?nin bir an ?nce cumhurba?kan?n? se?mesi gerekti?ini belirterek, ??Biz cumhurba?kan?n?n bir an evvel se?ilmesinden yanay?z.


BBP Sivas Milletvekili Muhsin Yaz?c?o?lu, T?rkiye Cumhuriyeti?nin bir an ?nce cumhurba?kan?n? se?mesi gerekti?ini belirterek, ??Biz cumhurba?kan?n?n bir an evvel se?ilmesinden yanay?z. Hatta m?mk?nse birinci turda se?ilsin. ??i geciktirmek, ayak diretmek bize uygun bir davran?? de?il. Cumhurba?kan?n?n ???nc? turda mutlaka se?ilece?i bilinirken bunu geciktirmenin anlam? yok?? dedi.
Yaz?c?o?lu, BBP?nin S?rmeli Otel?de d?zenlenen 3. Ola?an?st? Kurultay??nda yapt??? konu?mada, BBP?nin baz? etkenler g?z ?n?ne al?nd???nda baraj k?skac?na d??t???n? g?rd???n? belirterek, ???ttifaka da a??k oldu?umu s?yledim. Kimileri bize m?racaat etti, g?r??t?k. ?lkeli izah? yap?labilir, onurumuzu zedelemeyecek bir ittifak ?ans? olmad???n? g?rd?k. O y?zden durumu zorlamad?m. ?Zorlasayd?n? diyenler oldu. Zorlayamazd?m. ??nk? bu hareket hi?bir d?nemde bunu yapmad?. Tek ki?i yerine 10-15 ki?iyle girmek benim de tercihim olurdu?? diye konu?tu.
Yaz?c?o?lu, kendisine s?k s?k ??yol haritas?n?n soruldu?unu?? belirterek, yol haritas?n?n ?z?nde T?rk-?slam davas?na hizmet etmek oldu?unu vurgulad?.
TBMM?de ger?ekle?tirilecek cumhurba?kan? se?imine de de?inen Yaz?c?o?lu, CHP?nin Meclis?i t?kad???n? belirterek, ?Se?ime gidildi. Oradan, sand?ktan bir irade ??kt?. ??kan sonucu be?enmeyebiliriz ama kabul edip sayg? g?stermek zorunday?z. Yeni Meclis?in cumhurba?kan? se?ece?ini herkes biliyordu. Onun i?in herkesin sand?ktan ??kan iradeye sayg? duymas? gerekiyor?? dedi.
Yaz?c?o?lu, ??cumhurba?kan? se?iminde Meclis?e girece?ini ve oyunu kullanaca??n??? daha ?nce de deklare etti?ini an?msatt?. Yaz?c?o?lu, kendisine ??Meclis?e girmekle Abdullah G?l??n yolunu a??yorsunuz?? ?eklinde ele?tiriler y?neltildi?ini belirterek, ??Sen aday g?ster de senin de yolunu a?al?m. Meclis?in yolunu t?kaman?n zaman? m?, ?lkenin bir?ok sorunu ??z?m beklerken bunun millete ne faydas? var??? dedi.
?Gazetecilerin Genelkurmay Ba?kan??na ?Bundan sonra ne yapacaks?n?z? diye sormas?n? ay?plad???n??? ifade eden Yaz?c?o?lu, ??Orduyu siyasete m?dahaleye zorlamaya gerek yoktur. Ordudan ?srarla demokrasi d??? bir harekette bulunmas?n? beklemenin, demokratik kurallar i?inde yeri yoktur?? dedi.
Yaz?c?o?lu yeniden se?ildi
Yaz?c?o?lu, yap?lan se?imlerin ard?ndan 627 delegenin 626?s?n?n oyunu alarak yeniden BBP Genel Ba?kanl????na se?ildi. Bir oy ge?ersiz ??kt?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net