H?k?met Hala?o?lu?nu ?de?erlendirmeli?

T?rk Tarih Kurumu (TTK) Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Hala?o?lu?nun ?K?rtler aslen T?rkmendir, K?rt Alevileri de Ermenidir.


T?rk Tarih Kurumu (TTK) Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Hala?o?lu?nun ?K?rtler aslen T?rkmendir, K?rt Alevileri de Ermenidir. B?l?c?ler Ermeni d?nmesi K?rtt?r? a??klamas?, K?rt ayd?nlar?ndan b?y?k tepki g?rd?. A??klaman?n bilimsel olarak ciddiye al?nacak y?n? bulunmad???n? vurgulayan ayd?nlar, devletin resmi bir kurumunun K?rt halk?n? inkar anlam?na gelecek bir a??klama yapmas?n?, h?k?metin de?erlendirmesi gerekti?ine dikkat ?ektiler.
PKK?liler Ermeni d?nmesi !
Kayseri?de ?T?rk Tarihi ve K?lt?r?nde Av?arlar? konulu sempozyuma kat?lan TTK Ba?kan? Prof. Dr. Yusuf Hala?o?lu, T?rkiye?de ya?ayan K?rtlerin T?rkmen k?kenli, K?rt Alevileri?nin ise Ermeni k?kenli oldu?unu iddia etti. Hala?o?lu, ?M?sl?manl??? kabul etmi? ve kendisini T?rk olarak kabul etmi? insanlar, gelip Anadolu?ya yerle?mi?tir. Dolay?s?yla bunlar? bir mozaik olarak kabul etmek, fark?na varmadan ?lke i?erisinde de birtak?m grupla?malara neden olmaktad?r. Bu konuda ?zellikle siyaset?ilerin ?ok dikkatli olmas? gerekir? diye konu?tu.
?lkenin resmi tarih kurumunun ba?kan?ndan beklenmeyecek a??klamalar yapan Hala?o?lu?nun, ?lkeyi b?lmeye ?al??anlar?n ?Ermeni d?nmesi? oldu?unu s?yleyerek, ??lkeyi b?lmeye ?al??an; T?KKO ve PKK ter?r ?rg?tlerinin i?inde yer alan insanlar?n bir?o?u Ermeni d?nmesi K?rtlerden olu?uyor. T?KKO ve PKK hareketi bizim bildi?imiz gibi K?rt hareketi de?ildir? demesi dikkat ?ekti.
H?k?meti ilgilendirir
Diyarbak?r K?rt Yazarlar Derne?i Ba?kan? Edip Polat, bu a??klamalar? ?yaban ve eskimi? resmi ideolojinin bir tekrar?? olarak tan?mlad?. B?yle a??klamalar?n ?nemsenmemesi gerekti?ini s?yleyen Polat, ?Ciddiye al?nacak bir yan? yok. Bir resmi kurumun temsilcisi olarak bu a??klamalar? yap?yor olmas? da h?k?meti ve resmi yetkilileri ilgilendirir. Bu konuda ne t?r bir tutum ve davran???n geli?tirilece?i, ya da g?revi ile ilgili de?erlendirmeleri h?k?metin yapmas? gerekir. Bizim i?in bu a??klamalar komik ve bilimsel dayanaktan uzak, yersiz a??klamalard?r? dedi. Hala?o?lu?nun ifadelerinin k?keninin ?ttihat Terakki?lere kadar vard???n? belirten Polat, ?Bu teze g?re siz Irak?taki K?rtleri T?rk olarak kabul etmiyorsunuz ama T?rkiye?deki K?rtleri T?rk kabul ediyorsunuz. Bug?n dilbilimcisinden tarih?isine, halkbilimcilerine kadar herkes de K?rtlerin varl???n? kabul ediyor. O y?zden fazla da ?zerinde durman?n gere?i olmad???n? d???n?yorum? diye konu?tu.
Bilimsel de?eri yok
K?rt Dilbilimci Zana Farq?n? de iddialar?n ?a??rt?c? olmad???n?, cumhuriyet tarihi boyunca K?rtleri inkar eden a??klamalar yap?ld???n? ifade etti. ?Ancak bug?n Ba?bakan??ndan b?rokrat?na kadar bir?ok h?k?met ve devlet yetkilisi K?rtleri tan?makta, b?yle bir halk oldu?unu resmi olarak kabul etmekte ve halk?n dilini kendi resmi yay?n organ?n?n k?smi de olsa yay?nlamaktad?r? diyen Farq?n?, iddian?n bilimsel bir de?eri olmad???n? s?yledi. Farq?n?, ?K?rt dilinin etnik aidiyetinin varl??? tarih?iler, antropologlar, arkeologlar ve dilbilimcileri taraf?ndan kabul edilmektedir? dedi.
Tahamm?ls?zl?k
Yazar ?ehmuz Diken ise bunun bilimsel bilgi ?retti?ini ileri s?ren bir kurumun yapaca?? a??klamalar olamayaca??n? kaydederek, ?Olsa olsa bilin?alt?ndaki tahamm?ls?zl?klerin dile gelmesidir. T?rkiye?nin bug?n gerek K?rtlere gerek Alevilere bak?? a??s?yla ?rt??meyen bir de?erlendirme oldu?unu d???n?yorum. Ciddiye almamak gerekiyor. Ancak e?er a??klama, ki?isel de?il de kurumun resmi g?r???n? yans?t?yorsa tabii ki ?ok i? a??c? bir durum oldu?unu s?yleyemeyiz. Kurumun da T?rkiye?nin de ?u anki ger?ekleriyle ?rt??medi?i kanaatindeyim? dedi. (?stanbul-Diyarbak?r/EVRENSEL)
Akl? ba??nda olan ciddiye almaz

DTP Milletvekili S?rr? Sak?k: Y?llard?r bu safsatalarla u?ra??yoruz. Bilimsel hi?bir ara?t?rmaya dayal? olmayan tezler... Zaten tarih b?yle resim kurumlara b?rak?l?nca resmiyete g?re ?ekilleniyor. Bilim adamlar?n?n, akl? ba??nda olan hi?bir insan?n ciddiye almayaca?? a??klamalar. Hep g?rd?k bunlar?. Bu neyi ??z?yor, ne i?e yar?yor, onu da bilmiyorum. Bu t?r ara?t?rmalar? ?ok ciddiye alm?yorum ve sabahleyin okurken de g?lerek okudum.
Elif G?rg?/Ali R?za K?l?n
www.evrensel.net