KONUM

 • Ermeni soyk?r?m? tart??malar?ndan tan?d???m?z T?rk Tarih Kurumu Ba?kan? Yusuf Hala?o?lu, K?rt sorununa da el att?! Kayseri?de ?T?rk Tarihi ve K?lt?r?nde Av?arlar? konulu sempozyuma kat?lan Hala?o?lu, ?T?rkiye?de ya?ayan K?rtlerin T?rkmen k?kenli ve K?rt Alevilerinin ise Ermeni k?kenli oldu?unu? iddia etti.


  Ermeni soyk?r?m? tart??malar?ndan tan?d???m?z T?rk Tarih Kurumu Ba?kan? Yusuf Hala?o?lu, K?rt sorununa da el att?! Kayseri?de ?T?rk Tarihi ve K?lt?r?nde Av?arlar? konulu sempozyuma kat?lan Hala?o?lu, ?T?rkiye?de ya?ayan K?rtlerin T?rkmen k?kenli ve K?rt Alevilerinin ise Ermeni k?kenli oldu?unu? iddia etti. Hala?o?lu, bu teziyle tarihin T?rklerle ba?lad???n?, S?merlerin asl?nda T?rk oldu?unu, b?t?n dillerin T?rk?eden ??kt???n? s?yleyen ?ncellerine ?nemli bir katk? yapm?? oldu! Hala?o?lu, hem T?rkiye?de K?rt ve dolay?s?yla K?rt sorunu olmad???n?, hem de bu sorunu dile getirenlerin ?Ermeni d?l?? oldu?unu s?yl?yor.
  Tarih alan?nda ara?t?rma yapan bir kurumun ba??nda bulunan ve ad?n?n ?n?nde ?Prof.? unvan? ta??yan biri taraf?ndan dillendirilen bu tezlerin, ?ki?isel? olman?n ?tesinde ?rk?? ?oven g??lerin g?r??lerini yans?tt???n? belirtmek gerekiyor. K?rdoloji (K?rt tarihi, dili, k?lt?r?) konusunda Avrupa?da 200 y?ld?r ?al??malar yap?l?yor. Bu konuda ?niversitelerde a??lm?? b?l?mler, yay?mlanm?? y?zlerce eser bulunuyor. Bunun da ?tesinde, T?rkiye?ye kom?u bir K?rt Federe H?k?meti bulunuyor. Bu bak?mdan bilimsel hi?bir dayana?? olmayan bu g?r??lere uzun uzad?ya yan?t vermeye gerek yok. Ama bu tez, Genelkurmay taraf?ndan yap?lan ? ?Ne mutlu T?rk?m diyene? demeyen herkes d??mand?r? a??klamas?n?n bir devam? olmas?, ?rk?? ?oven g??lerin K?rt sorununda bulunduklar? noktay? g?stermesi bak?m?ndan dikkat ?ekicidir.
  ?nk?r; sorunu kabul etmeme ve kendisi d???nda bir ?ey olarak g?rme/g?sterme, ?lke egemenlerinin K?rt sorununda uygulad?klar? geleneksel bir politikad?r. K?rtler, karda y?r?rken ??kan kart kurt sesinden ad?n? alm?? ?Da? T?rkleridir; K?rt sorunu ise zaman ve ko?ullara g?re bir ?irticai kalk??ma?d?r, ?e?k?yalar?n gen? cumhuriyete kar?? kalk??mas??d?r, ?ekonomik geri kalm??l?k sorunu?dur, ?d?? g??lerin k??k?rtt??? bir sorun?dur, ?ter?r ve b?l?c?l?k sorunu?dur. ?nk?r?n K?rt halk?n?n ulusal demokratik hak istemli m?cadelesinin ?n?ne ge?emedi?i ko?ullarda imha devreye girmekte; s?n?r i?inde ve ?tesinde operasyonlar g?ndeme getirilmekte, sava? ve ?iddet politikalar? dayat?lmaktad?r.
  ***
  Ge?ti?imiz hafta Irak?ta ABD i?galinden sonraki en b?y?k sald?r?, Musul kentine ba?l? ?engal?de ?z?d? K?rtlere kar?? ger?ekle?tirildi. Sald?r?da ?lenlerin say?s?n?n 500??, yaralananlar?n say?s?n?n ise 400?? a?t??? belirtiliyor. Sald?r?y? ?stlenenler aras?nda Kerk?k Referandumu ?ncesinde ve bu referandumun ?n?ne ge?mek ?zere harekete ge?irilen kimi S?nni ter?r ?rg?tlerinin yan? s?ra T?rk ?ntikam Birli?i (T?B) ad?nda bir ?rg?t?n ad? ge?iyor. T?rkiye egemenlerinin, Kerk?k??n K?rt b?lgesine kat?lmas?n? engellemek i?in Arap S?nni ?rg?tlerinin liderleri ile Ankara?da toplant?lar yapt??? ve ITC (Irak T?rkmen Cephesi) ?zerinden ?e?itli kontra ?rg?tlenmelere giri?tikleri biliniyor. Dolay?s?yla kim taraf?ndan ger?ekle?tirilmi? olursa olsun, ?engal?deki sald?r?n?n b?lgeyi istikrars?zla?t?rmak isteyen T?rkiye gibi b?lge gericiliklerinin ve b?lgedeki varl???n? kal?c?la?t?rmak i?in halklar aras?nda d??manl?k yaratmaya ?al??an ABD?nin ??karlar?na hizmet etti?i s?ylenebilir.
  ?engal?deki katliam ac? da olsa, K?rt sorununun demokratik ??z?m?n?n sadece ?lkede de?il b?lge genelinde de emperyalizm ve yerli gericiliklerin kanl? oyunlar?na kar?? halklar?n demokratik bir temelde, birlikte karde??e ya?amas? bak?m?ndan ta??d??? ?nemi bir kez daha g?stermi?tir. ?nk?r ve imha politikalar?ndan halklar?n pay?na d??en, sava? ve d??manl?k; s?m?r?, yoksulluk ve ?l?m olmaktad?r. Hala?o?lu gibi kafatas??lar?n, ?engal katliamc?lar?n?n ve arkas?ndaki kan i?ici g??lerin kar??s?nda halklar?n demokrasi, bar?? ve karde?lik i?in birle?mesi hayati bir ?nem ta??maktad?r.
  ?etin Diyar
  www.evrensel.net