20 Ağustos 2007 00:00

T?rkiye?nin g?ndemi gen?lerin de g?ndemi

Dikili?de d?zenlenen Gen?lik Bulu?mas? 2007, geni? kat?l?ml? de?i?ik etkinliklerle ve co?kuyla s?r?yor.

Paylaş

Dikili?de d?zenlenen Gen?lik Bulu?mas? 2007, geni? kat?l?ml? de?i?ik etkinliklerle ve co?kuyla s?r?yor. Kamp?n 4??nc? g?n?nde at?lye ?al??malar?na kat?larak de?i?ik dallarda e?itim alan gen?ler, n?kleer santraller, k?resel ?s?nma, K?rt sorunu, pop?ler k?lt?r ve gen?li?e etkileri gibi konularda d?zenlenen panellerde de T?rkiye g?ndeminin pek ?ok ?nemli konusunu de?erlendirme olana?? buldular. D?nyaca ?nl? Ermeni duduk ustas? Suren Asaduryan??n gen?lerle bulu?tu?u kampta, Koma Asmin ve Ru?en Alkar??n konserlerinin ard?ndan ??? ?yk? ?? direni?? isimli belgesel film izlendi.
Kamp?n ?nceki g?nk? b?l?m?ne Diyarbak?r Yeni?ehir Belediye Ba?kan? F?rat Anl? konuk oldu. Gen?lerle sohbet ederek kampla ilgili bilgi alan Anl?, Emek Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ender ?rmek ile birlikte ?B?lge belediyeleri, K?rt sorunu ve gen?lik? konulu panele kat?ld?. Emek Gen?li?i Merkez Y?neticisi Cumhur Da???n y?netti?i panel, k?sa s?re ?nce ya?am?n? yitiren DEP Milletvekili Orhan Do?an?a atfedildi.
S?zlerine, gen?leri T?rk?e ve K?rt?e selamlayarak ba?layan F?rat Anl?, insanlar?n ya?ad??? kentlere, topluma, insanlara ve k?lt?re her ge?en g?n biraz daha yabanc?la?t???n? s?yledi. Diyarbak?r??n n?fusunun, bundan 10 y?l ?ncesinde 300 bin iken ?u an 1 milyona ula?t???n? ve bu durumun sadece yerelin ??zmesi gereken bir tabloyu ?oktan a?t???n? kaydeden Anl?, ?Ba??ndan, bah?esinden, k?y?nden kopar?l?p kente s?rg?n edilen insanlar?n y?zlerce y?ld?r ?rettikleri miras? bir anda terk edip yeni bir k?lt?r?n, yeni bir ya?am?n i?erisinde kar?? kar??ya kald?klar? problemleri bir d???n?n. B?t?n bunlar? bir araya getirdi?inizde her ge?en g?n i?inden daha da ??k?lmaz hale gelen, kendini yeniden ?reten bir sorun yuma?? ile kar?? kar??ya kal?yorsunuz? dedi.
?Bir ?ehir d???n?n, 300 bin ki?iye g?re d?zenlenmi?. Bu ?ehirde 1 milyon ki?i ya?amak zorunda kald???nda bir s?rahi suyu bir barda?a bo?altt???n?zda ya?anan durumla kar?? kar??ya kal?yorsunuz? diyen Anl?, K?rt sorunu dendi?inde bunun K?rtlerin sorunu olarak de?il, T?rkiye?nin sorunu olarak d???n?lmesi gerekti?ini vurgulad?.
En ?nemli ?al??ma alanlar?n?n gen?lik oldu?unu; gen?leri tarikatlar?n, ?etelerin ve yoz k?lt?r?n a??ndan kurtarmaya ?al??t?klar?n? anlatan Anl?, ?Onurlu bir yurtta? olarak ya?amak istiyorsak, her ?eyden ?nce ?nyarg?lardan ve bize giydirilmeye ?al???lan elbiselerden kurtulmam?z ve birbirimize samimi yakla?mam?z gerekiyor? diye konu?tu.
?ok dilli belediyecilik
Emek Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ender ?mrek ise K?rt sorununda egemen olan yakla??m?n resmi devlet s?ylemi oldu?unun g?r?ld???n? s?yledi. Bu s?ylemin ?ok ince bir ?ekilde toplumsal y???nlar?n ruhuna i?lemi? durumda oldu?unu belirten ?mrek, ?K?rt sorunu denince akla hemen ter?r gelmektedir. Bug?n h?l? K?rtlerin demokratik haklar?na sahip olmamas?, K?rtler ile T?klerin e?it haklara sahip olmay???, T?rkiye?nin demokratik bir ?lke olmay??? bu sorunun h?l? kafalar? kar??t?ran ?rk?? ve ?oven g??ler taraf?ndan b?l?c?l?k ve ter?rizm gibi kavramlarla e?le?tirilen bir kavram olarak lanse edilen bir sorunla kar?? kar??yay?z? dedi. Diyarbak?r Sur Belediye Ba?kan??n?n ?ok dilli belediyecili?e ge?erek K?rt?e, T?rk?e, ?branice hizmetler verdi?i i?in g?revden al?nd???n? hat?rlatan ?mrek, ?Buna benzer bir olay? Dikili Belediyesi, il?ede ya?ayan Almanlar, Frans?zlar i?in yapm?? olsayd? kimsenin sesi ??kmayacakt?? diye konu?tu. ?mrek, gen?lere, ?Dikili?deki mozai?i t?m T?rkiye?ye yayma? g?revinin d??t???n? de s?zlerine ekledi.
Emperyalizmin yedek ki?ilikleri
?Pop?ler k?lt?r ve gen?li?e etkileri? isimli panelde konu?an Evrensel K?lt?r dergisi yazar? Nuray Sancar, pop?ler k?lt?r?n, ABD emperyalizminin medyay? da kullanarak d?nyadaki insanlar?n ?zelliklerini tektiple?tirmeyi ama?layarak ilerledi?ini s?yledi. Pop?ler k?lt?r?n insanlar?n toplumsal ya?ant?lar?n? belirledi?ine de?inen Sancar, medyan?n da kullan?lmas? ile ?ok satan, ?abuk t?ketilen malzemelerle insanlar?n duygu ve d???ncelerinin tektiple?tirilmek istendi?ini ifade etti. ?air-Yazar Tevfik Ta? da insanlar?n hayat?n her alan?nda kar??la?t??? emperyalizmin ?rd??? korkulardan dolay? kendisine yedek ki?ilikler arad???n? belirterek, bu ki?iliklerin pop?ler bir doku ile insanlara sunuldu?unu s?yledi. (Dikili/EVRENSEL)
Duduk b?y?ledi

Ermeni halk ?alg?lar?ndan dudu?un en tan?nm?? isimlerinden olan Suren Asaduryan, Dikili Gen?lik Bulu?mas??nda e?siz bir m?zik ziyafeti verdi. D?nyaca ?nl? duduk ustas? Asaduryan, Golor Molor ve Sar? Gelin gibi t?rk?lerden ?rnekler sergiledi. Konseri ilgi ile dinleyen y?zlerce gen?, Asaduryan?? dakikalarca alk??lad?.
Gen?ler sorunlar?n? tart???yor

Gen?lik bulu?mas?na kat?lan gen?ler, d?zenlenen panel, s?yle?i ve konserlerin d???nda ya?am alanlar?na g?re toplant?lar d?zenleyerek, sorunlar?n? ve ??z?m yollar?n? tart???yor. Kampa kat?lan gen? i??iler, ?nceki ak?am bir araya gelerek, fabrika ve at?lyelerinde ya?ad?klar? sorunlar? payla??p, m?cadele y?ntemlerini de?erlendirdiler. Toplant?ya kat?lan Emek Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sabri Top?u, yapt??? konu?mada; ?al??ma alanlar?nda ya?anan esnekle?tirme, kurals?zla?t?rma gibi uygulamalar?n, Sovyetler Birli?i?nin y?k?lmas?n?n ard?ndan emperyalist sistemin rakipsiz kalmas? sonucunda uygulamaya sokuldu?unu s?yledi. ???ilerin kendi talepleri etraf?nda y?r?tecekleri m?cadelenin ?nemini vurgulayan Sabri Top?u, bu t?r gen?lik bulu?malar?n?n i??i s?n?f?n?n k?lt?rel, sosyal geli?imine de katk? sunan olanaklar yaratt???n? kaydetti. Kampta ayr?ca KPSS ma?durlar?, iktisat ??rencileri, liseli gen?ler de kendi aralar?nda yapt?klar? toplant?larda sorunlar?n? tart??t?lar.
Ozan S?r?c?/Cumali Akka?
ÖNCEKİ HABER

?G?l halk?n temsilcisi olamaz?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa