?G?l halk?n temsilcisi olamaz?

Emek Partisi Genel Ba?kan? Levent T?zel Cumhurba?kanl??? se?imini de?erlendirdi.


Emek Partisi Genel Ba?kan? Levent T?zel Cumhurba?kanl??? se?imini de?erlendirdi. Se?im s?recinin sonunda AKP ve onu destekleyenlerin ipi g???sledi?ini ve ?ok b?y?k bir de?i?iklik olmamas? durumunda cumhurba?kan?n?n Abdullah G?l olaca??n? belirten T?zel, G?l??n T?rkiye halklar?n?n ger?ek temsilcisi olamayaca??n? s?yledi. G?l??n kimin temsilcisi olaca??n?n, yapt??? siyasetle, Ba?bakan ve Ba?bakan Yard?mc?l??? d?nemindeki icraatlar? ve savundu?u g?r??lerle ortada oldu?unu s?yleyen T?zel, ?Abdullah G?l, ge?ici Ba?bakanl?k d?neminde de D??i?leri Bakanl??? ve Ba?bakan Yard?mc?l??? d?neminde de Amerikanc? kimli?iyle, GOP?ta lider ?lke rol? oynama hevesiyle ortadad?r. Amerika ile stratejik anla?malar? can? g?n?lden imzalamas?yla T?S?AD??n ?n?nde boyun e?mesiyle, onlar?n istekleri kar??s?nda el pen?e olu?uyla, IMF memurlar? kar??s?ndaki tavr?yla, Condalezza Rice??n dedi?i gibi g?venilir insand?r. Ama Amerika ve patronlar i?in? diye konu?tu.
Hayat?n her alan?nda m?cadele
Dikili Gen?lik Bulu?mas??nda gen?lere seslenen Levent T?zel, 5 y?ll?k icraattan sonra AKP?nin yine halk?n muhta?l???, se?eneksizli?i, gerginlikler kar??s?nda ?aresizli?i ve emek cephesi, demokrasi g??lerinin yetersizli?i nedeniyle bir kez daha h?k?met oldu?unu ifade ederek ?Onlar, kad?nlar?, ?ocuklar?, gen?leri mazlum, ezilen insanlar?, yoksullar?, onlar?n beklentilerini istismar ederek bug?n olduklar? noktaya geldiler. En ?ok kulland?klar? ?eylerden biri ise gen?lerdi, gen?lere siyaset hakk?yd?. Ama biz biliyoruz, gen?li?in ?n?ne 5 y?lda bir sand?k koyup ?Haydi bakal?m siyaset yap? demek siyaset hakk? vermek de?ildir? dedi. ??niversitelerde e?itim hakk? i?in Y?K?e kar?? har?lara kar??, ?lkedeki sosyal siyasal geli?melere kar?? iki ?ift laf etti?inde hemen soru?turmalara u?ray?p okuldan uzakla?t?rma cezas? al?rken, ya da gen? i??iler sendikala?ma m?cadelesine girdi?inde hemen kap?ya konulurken siyaset hakk?ndan bahsedilemez? diyen T?zel, burjuva ?arlatanl??? oldu?unu s?yledi. Gen?lerin kendi ?zg?rl?kleri, ?lkenin ba??ms?zl??? ve demokratikle?mesi i?in siyasete kendi damgalar?n? vurmalar? gerekti?ini belirten T?zel, ?Hayat?n her alan?nda mutlaka bu m?cadele i?inde olmal?y?z? dedi.
?Gen?ler isyan etmeli?
?lkenin do?usundan kampa gelen gen?lerin kar?? kar??ya kald??? sorunlara dikkat ?eken T?zel, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?E?itimsiz, bo?lu?a d??m??, mesle?i olmayan gen?lerin nas?l olumsuz k?t? al??kanl?klarla kar?? kar??ya b?rak?ld???n? g?r?yoruz. Bunun kar??s?nda bilin?li, devrimci, yurtsever gen?ler sessiz kalmamal?. ?zellikle buralardaki ileri gen?ler, demokrasi g??leri bu konuyla ciddi bir ?ekilde ilgilenmeliler. Gen?lerimizin g?z?m?z?n ?n?nde yok olup gitmesine ve d?zenin buru?turup att??? birer safra haline d?n??t?r?lmesine kesinlikle tahamm?l etmemeliyiz. ?syan etmeliyiz. Gen?lik buna isyan etmeli.?
Gen?lerin ?niversite s?navlar?ndan, okul bitirenlerin ise memuriyet s?navlar?ndan dolay? stres ya?ad???n? kaydeden T?zel, ??lkemiz gen?li?i e?itimden i? sorununa, gelecek sorununa y???nla kayg?, bask? ve omzunda a??r bir y?kle ileriye bakmaya ?al???yor. ??te biz de bu kamplarla bir nebze olsun gen?li?imizin moral bulmas?, g?c?n? tazelemesi, gelece?e umutla yeniden sar?labilmesi i?in bu kamplar?n ?ok i?levli oldu?unu d???n?yoruz? dedi. D?nyan?n kapitalizmin k?r h?rs?yla mahvedildi?ine de?inen T?zel, ??yle devam etti: ?Biz gelece?i temsil edenler i??iler, i??i s?n?f? ve onun gen?li?i, ezilen halklar e?er d?nyam?za gelece?imize sahip ??kmak istiyorsak kapitalist emperyalist sistemle hesapla?mak, s?m?r? ve ?iddetin kayna?? olan kapitalist egemen sistemi y?kmak i?in m?cadeleye at?lmak ve bizi bekleyen felaketlerin yarat?c?s? g??lerle hesapla?maya girmemiz gerekir. ?Do?ayla bar??? diyen gen?lerimiz insana ?zg?rl???n b?yle bir m?cadeleyle ger?ekle?ece?ini, ba?ka halklar?n ezilmesine g?z yuman hi?bir insanl???n ?zg?r olamayaca??n? bilece?iz. Bildi?iniz gibi bunu de?i?tirmek i?in, bu ?zg?rl??? kazanmak i?in b?t?n gen? nesilleri kazanmak i?in ?aba i?inde olmal?s?n?z.? (Dikili/EVRENSEL)
Kirlilikte herkesin pay? var

K?resel ?s?nma ve N?kleer Enerji panelinde konu?an ?evre M?hendisleri Odas? ?zmir ?ube Ba?kan? Faruk ??gen?, K?resel ?s?nman?n tahmin edilen kadar yava? i?leyemeyece?ine de?inerek d?nyan?n buna haz?r olmad???n? s?yledi. K?resel ?s?nmadan insanlar?n etkisinin d???k ?l?ekli oldu?unun alt?n? ?izen ??gen?, as?l nedenlerinin sanayi devrimi ile ba?lad???n? kaydetti. Zararl? gazlar?n her ge?en y?l katlanarak ?o?ald???n? ve do?al sistemi bozarak ozon tabakas?na zarar verdi?ini belirten ??gen?, d?nyan?n kirlenmesinde b?t?n ?lkelerin pay?n?n oldu?unu ve bunun ancak bu ?lkelerin beraber hareket etmesi ile ?nlenebilece?ini ifade etti.
Bergama El Ele Hareketi D?nem s?zc?s? Halil Gezer ise k?resel ?s?nma nedeniyle su kaynaklar?n?n t?kendi?ini ve ileride olabilecek sava?lar?n nedeninin su olaca??n? s?yledi. Gezer, sermayedarlar?n kendi ??karlar? u?runa do?aya ve insan ya?am?na olan bu sald?r?lar?n ancak m?cadele edilerek ?nlenebilece?ini belirtti.
EMO Ankara ?ubesi ?rg?tlenme Sekreteri ?m?rhan Soysal ise Sinop? a kurulmas? d???n?len n?kleer enerji santralinin anlat?ld??? gibi ucuz bir enerji t?r? olamad???n? belirtti. Soysal bunun yerine do?al enerji kaynaklar? r?zgar, g?ne?, jeotermal, su gibi kaynaklardan yararlanmas? gerekti?ini dile getirdi.
www.evrensel.net