20 Ağustos 2007 00:00

Tecrit politikalar?n?n sonu?lar?

Merhaba! Tekirda? 2?Nolu F Tipi Hapishanesi?nden yaz?yorum size. Bu k??ede F tiplerinde ya?ananlara ili?kin onlarca mektubumuz yay?nlad?.

Paylaş

Merhaba! Tekirda? 2?Nolu F Tipi Hapishanesi?nden yaz?yorum size. Bu k??ede F tiplerinde ya?ananlara ili?kin onlarca mektubumuz yay?nlad?. Ya?ad?klar?m?z?n ?z? hep ayn?yd?. T?m ya?ad?klar?m?z?n nedeni tecrit-tredman uygulamas?d?r. Keyfilikler, yasaklar, ya?anan bask?lar, sald?r?lar ve ?l?mler... Evet t?m bunlar tecrit politikalar?n?n sonu?lar?d?r.
Bilindi?i gibi Adalet Bakanl????n?n 45/1 say?l? genelgesi ile tecridin varl??? kabul edilmi? ve kald?r?lmas? y?n?nde bir ad?m at?lm??t?r. Ancak ?retilen bin bir gerek?e ile bu genelge uygulanmad??? gibi, bir y?l? bulan mektup, ziyaret vb. yasaklar pe? pe?e verilmektedir.
De?inmek istedi?im bir konu da F tipi zihniyetini ortaya koymaktad?r. Bulundu?um h?creye 18 g?n ?nce ba?ka bir h?creden ge?tim. O g?nden bug?ne masa verilmemi?tir. ??denek yok, hapishanede masa yok, masan?z? kendi paran?zla al?n? denmektedir. Masam?z olmad??? i?in yerde yemek yemekteyiz. Tabloyu d???n?n. Masa, sandalye, ranza, elbise dolab?, tabak, ka??k... H?crelerdeki demirba? malzemeler bunlard?r. ?Masa yok? denilerek, bu demirba? malzemeyi kendi param?zla almam?z dayat?lmaktad?r. Trilyonlar harcanarak a??lan, ?l?ks oteller? olarak tan?t?lan F tiplerinin masas?, bizlere ald?r?lmaya ?al???l?yor.
Bulundu?um ilave bloktaki t?m h?crelerde de masalar?n olmad??? belirtiliyor. Peki nerededir bu masalar? Demirba? olan masalar nereye gitmi?tir? Eli kolu tutuklular?n masalar?n?n ba?ka yerlere aktar?ld??? ve bizlere kendi param?zla masa alman?n dayat?ld???ndan Adalet Bakanl????n?n bilgisi var m?d?r?
Belki basit gibi g?r?nen bu ?rnek, tutuklulara bak???, bizleri ne olarak g?rd?klerini ortaya koymaktad?r. Herkesin F tiplerinde ya?ananlara kar?? duyarl? olmas?n? bekliyor ve sevgi ve selamlar?m? iletiyorum.
Celal Yayla/Tekirda? 2?Nolu F Tipi Hapishanesi (TEK?RDA?)
ÖNCEKİ HABER

G?k?ek herkesi su?lad?

SONRAKİ HABER

MÜSİAD: Türk kenevirini tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa