ARASIRA

 • ?Bolu?da trafik kazas?; cezaevi arac?ndaki biri tutuklu ?? ki?i ?ld?, on ki?i yaral?.?


  ?Bolu?da trafik kazas?; cezaevi arac?ndaki biri tutuklu ?? ki?i ?ld?, on ki?i yaral?.?
  Televizyondan kula??ma ?al?nan bu s?zlerle dikkatimi vermeye ?al???yorum ama haberi ka??r?yorum. ??inde hapishane s?z?n?n ge?ti?i her c?mle, beni fazlas?yla ilgilendiriyor. Y?re?imin bir par?as? oralarda at?yor. Sevdiklerim damla damla dam?t?yorlar zaman? oralarda. Zorluklar?n? ve yoksunluklar?n? da iyi bilirim. Herkesin bildi?i a??ktaki s?r gibi; g?rmezden gelinen ya?amlar, sorunlar...
  ??l?me, elinde kelep?eyle yakaland??
  Ertesi g?nk? gazetelerden birisi haberi bu ba?l?kla verdi. Bir yaral? mahpusun dram?n? ise ??yle aktar?yordu: ?Kolundaki kelep?enin anahtar? bulunamad?. Jandarma kelep?eyi kesmek i?in s?r?c?lerden yard?m istedi. Kelep?e bir s?r?c?den al?nan demir makas?yla kesildi. Ancak yaral? tutuklu, bu kez bulundu?u b?l?mden ??kar?lamay?nca itfaiyeden yard?m istendi. Kurtarma ekipleri askerlerle mahkumlar? ay?ran metal b?l?m? keserek yaral?y? ara?tan ??kard?.?
  A??r hastal?klarla bo?u?an ve buna ra?men bir?ok zorlu?u a?arak hastaneye yatma hakk?n? kazanabilen mahpuslar?n el ve ayaklar?ndan yata?a ba?land???n? herkes bilmiyor mu? Mant?k ve bilimle izah edilemeyecek daha onlarca insanl?k d??? uygulama var. ?rne?in, ring dedi?imiz metal sevk ara?lar?, ?nceden aradan kap?yla ayr?lan iki b?l?m ?eklindeydi. Mahpuslar ?ndeki kapal? yere konur, iki kap? aras?nda da askerler bulunurdu. 19 Aral?k katliam?yla devreye sokulan F tipleriyle birlikte sevk ara?lar? da h?creliye ge?ti. Arac?n ?n, arka ve ba?lant? koridorunda askerler bulunuyor, yan taraf ise kap?lar? koridora a??lacak ?ekilde h?crelere b?l?nm??.
  ?H?cre i?inde h?cre? olan F tiplerine, hastanede yata?a kelep?elemelere h?creli sevk ara?lar? da eklendi. Mahpuslar, yolculuklar?nda art?k ancak iki ya da ?? ki?i yan yana konuyorlar.
  Araban?n i?inde h?credesiniz, elleriniz kelep?eli -ki e?er yetkili ?yle istemi?se elleriniz de arkadan kelep?eli olabilir. ?zellikle politik tutsaklarda, g?revlilerle her temas, bir ezme ve direnme ili?kisi halinde.
  Bunlarla yetinmeyip bir de h?crelerin i?ine izleme kameras? takt?lar. Tutsaklar?n h?cre tipi sevk arac?na kar?? itirazlar?, kameralara kar?? da s?r?yor. G?venlik paranoyas?na kap?lan ya da bunu gerek?e g?stererek karar ve uygulamalara imza atanlar; Bolu?daki kazada Mustafa Ma?ao?lu?nun ya?am?n? elleri kelep?eli olarak yitirmesinden ve As?m Kay????n elleri kelep?eli ?ekti?i eziyetten de sorumludurlar.
  Yaral?s?n?z, elleriniz kelep?eli, bulundu?unuz yere g?revliler giremiyor, kelep?enizin anahtar?n? -ne yapm??larsa- bulam?yorlar. O halde saatlerce s?r?c? ve itfaiyenin yard?m?n? bekliyorsunuz.
  Y?netmenin ?susuz b?rakmak?, insans?z, yard?ms?z ve kelep?eli b?rakmak olmad???n? ne zaman anlayaca??z. Y?netilenler, b?yle y?netenlere ne zaman ses ??kartacak?
  Meydandaki ?s?r?r? daha ne kadar saklay?p su? ortakl???na devam edece?iz?
  Memik Horuz
  www.evrensel.net