20 Ağustos 2007 00:00

Cenazelerini bile kamyonla ta??d?lar

K?lelik ko?ullar?nda ?al??t?r?lan, kamyon kasalar?nda ?len tar?m i??ilerinin cesetleri bile kamyon kasas?nda ta??nd?.

Paylaş

K?lelik ko?ullar?nda ?al??t?r?lan, kamyon kasalar?nda ?len tar?m i??ilerinin cesetleri bile kamyon kasas?nda ta??nd?. Yoksulluk ?yle b?y?kt? ki tar?m i??ileri son yolculuklar?na kefensiz ve tabutsuz, battaniyelere sar?larak g?nderildi.
?anl?urfa?da ?nceki g?n tar?m i??ilerini ta??yan bir kamyonet ve kamyonun ?arp??mas? sonucu meydana gelen kazada hayat?n? kaybeden ve ?anl?urfa Devlet Hastanesi morguna kald?r?lan 15 tar?m i??isinin cesedi, otopsinin ard?ndan ailelerine teslim edildi. Yak?nlar? taraf?ndan al?nan cenazeler, S?rr?n, Horoz, ?ek?ek, ?aml?dere ve Anaz k?ylerindeki mezerl?klarda topra?a verildi.
Yetkililerin ilgisizli?ine isyan eden tar?m i??ilerinin yak?nlar?, yoksulluk y?z?nden yak?nlar?na kefen dahi alamad?klar?n? dile getirdi. Tar?m i??ilerini ta??mak i?in tabut ve ara? bulamad?klar?n? dile getiren vatanda?lar, cenazelerini battaniyelere sararak mezarl??a kamyonet kasas?nda g?t?rd?klerini s?ylediler.
Kriz masas? olu?turulsayd?...
Ya?anan trafik kazas?nda 5 yak?n?n? kaybeden ?mer Tiler, ?Pamuk ?rgatl???yla ge?inen bu insanlar?n cenazelerini morgdan mezarl??a g?t?rebilmek i?in tabut bulmakta bile zorland?k. Bir?ok cenaze battaniyeye sar?larak, kamyonetlerle mezarl??a g?t?r?ld?. Bu ailelerin zaten maddi durumu iyi de?il. Ke?ke bir kriz masas? olu?turulsayd?? diyerek ilgisizlikten yak?nd?.
Maddi durumu iyi olmad??? i?in hayat?n? kaybeden i??ilerin, g?nl?k 10 YTL?lik yevmiye kar??l???nda ?canlar? pahas?na? ?rgatl?k yapt?klar?n? dile getiren Tiler, i??ilerin her g?n sabah saatlerinde evlerinden tarlalara, kamyonetlerin kasas?nda g?t?r?ld?klerini s?yledi.
?lk i? g?nlerinde kaza oldu
Bal?kl?g?l Devlet Hastanesi?nde tedavi g?ren yaral?lardan Y?ld?z Bunak (18), Ak?akale yolunda bir pamuk tarlas?nda zararl? otlar?n temizlenmesi i?i i?in kamyonet kiraland???n? belirtti. ?o?unlu?u kad?n ve ?ocuklardan olu?an 31 ki?inin, S?rr?n Kar??yaka Mahallesi?nde topland?klar?n? ve kamyonete bindiklerini aktaran Bunak, i?e gittikleri ilk g?n trafik kazas?n?n meydana geldi?ini s?yledi.
Tarlada i?e ba?lamalar? halinde ki?i ba??na g?nl?k 7 ile 10 YTL aras?nda yevmiye alacaklar?n? bildiren Bunak, arkada?lar?n?n ?l?m?nden duydu?u ?z?nt?y? dile getirdi. (HABER MERKEZ?)
?l? sayas? 18?e y?kseldi

Bu arada meydana gelen kazada ?lenlerin say?s? 18?e y?kseldi. 15?i i??i 16 ki?inin ?ld??? trafik kazas?n?n ard?ndan 15 yaral? ?e?itli hastanelere kald?r?ld?. Harran ?niversitesi T?p Fak?ltesi?nde tedavi g?ren yaral?lardan Filiz Demir (17) ve G?ne? Azat (18), d?n sabah saatlerinde ?ld?.
?anl?urfa Devlet Hastanesi yo?un bak?m ?nitesinde tedavi g?ren 8 i??inin de hayati tehlikesinin s?rd??? ??renildi. Harran ?niversitesi T?p Fak?ltesi?nde ve Bal?kl?g?l Devlet Hastanesi?nde tedavi g?ren 2 yaral?n?n ise hayati tehlikesinin bulunmad??? ??renildi. Yaral?lardan tedavisi tamamlanan 2 hasta ise sabah saatlerinde taburcu edildi.
ÖNCEKİ HABER

Metro ?alt ge?it? oldu

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa