Fotoğraf: Evrensel

Hani sa?l?k ?cretsizdi?!

Epilepsiden kaynaklanan uyku bozuklu?u ?ikayeti ile Bak?rk?y Devlet Hastanesi?ne ba?vuran, ancak gerekli tetkik ve ara?t?rma yap?lmadan Cerrahpa?a T?p Fak?ltesi?ne sevk edilen Filiz ?ahinkaya?dan, SSK g?vencesi olmas?na ra?men 75 YTL ???retim G?revlisi Katk? Pay?? al?nd? ve daha sonra da geldi?inde yan?nda 350 YTL getirmesi gerekti?i s?ylendi.


Epilepsiden kaynaklanan uyku bozuklu?u ?ikayeti ile Bak?rk?y Devlet Hastanesi?ne ba?vuran, ancak gerekli tetkik ve ara?t?rma yap?lmadan Cerrahpa?a T?p Fak?ltesi?ne sevk edilen Filiz ?ahinkaya?dan, SSK g?vencesi olmas?na ra?men 75 YTL ???retim G?revlisi Katk? Pay?? al?nd? ve daha sonra da geldi?inde yan?nda 350 YTL getirmesi gerekti?i s?ylendi.
?cret talep edilmesine tepki g?steren Filiz ?ahinkaya?n?n e?i Nejat ?ahinkaya, ?AKP, t?m sa?l?k kurulu?lar?nda vatanda?lar?n her t?rl? sa?l?k sorunlar?n?n ?cretsiz tedavi edilece?ini s?yl?yor. ?stanbul ?l Sa?l?k M?d?rl???, Sa?l?k Bakanl??? ve ??i?leri Bakanl????na ?ikayette bulunaca??m? dedi. ?ahinkaya ayr?ca, yapmas? gerekenleri yapmayanlar y?z?nden asgari ?cretle ?al??an birisinin 3-4 ay kendisini toparlayamayacak ?l??de bir paray? ?demek zorunda b?rak?ld???n? ifade etti.
Hastane; mecburuz!
Cerrahpa?a T?p Fak?ltesi ??retim ?yesi Do? Dr. Derya Kaynak ise t?p fak?ltesi olduklar? i?in bu paray? elinin de?di?i her hastadan almak zorunda oldu?unu belirterek, ?Hastan?n 1 gece hastanemizde kalmas? gerekiyordu. Bunun masraf? da 670 YTL?dir. Devlet hepsini ?demiyor. Vatanda? 350 YTL?sini ?demek zorunda. Onun i?in her hastadan para almam?z gerekiyor? dedi. Hastan?n tedavisinin Bak?rk?y Devlet Hastanesi?nde ?cretsiz yap?labilece?ini de s?yleyen Kaynak, ?U?ra?mak istemeyerek bize sevk etmi? olabilirler? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Nihat Karada?
www.evrensel.net