20 Ağustos 2007 00:00

BAYKU

Varl???n? pek fark etmesek de, dalak ?nemli bir organ?m?zd?r. Ba????kl?k sistemimizin temel ta?lar?ndan birisidir.

Paylaş

Varl???n? pek fark etmesek de, dalak ?nemli bir organ?m?zd?r. Ba????kl?k sistemimizin temel ta?lar?ndan birisidir. Bedenimiz i?inde bu organ midemizle diyafram?m?z aras?nda darbelere kar?? olabildi?ince korumaya al?nm??, darbeleri bo?luklar ve kaslarla engelleyecek bir mekanizma olu?turulmu?tur. Gene de ?iddetli darbelerde yaralanmas?, zarar g?rmesi m?mk?n olmakta, yap?s? gere?i onar?m? kolay olmad???ndan bedenden t?m?yle ??kar?lmas? gerekebilmektedir. Pek ?o?unuzun zaten bildi?i bu bilgileri neden yineledi?imi merak etmi? olabilirsiniz. An?msatmak istedim, ??nk? daha birka? g?n ?nce ?stanbul?un en merkezi yerlerinden birinde bir insan, kendisine kimlik soranlara kimlik sorunca g?zalt?na al?n?p ard?ndan fenala?t?. Yaz?lanlara g?re soka?a b?rak?ld? ve sokakta fark edenlerce hastaneye getirildi?inde dala??n?n par?aland??? ortaya ??kt?. Dala??n? ??kartmak zorunda kald?lar. Bu t?bbi giri?im i?in bir e?itim hastanesi gere?ini yapmay?nca; s?ylenenlere g?re belki de yapmas? engellenince, bir ba?ka e?itim hastanesine g?t?r?lmek zorunda kald?.
Dala??n al?nmas?n? gerektirecek bir zarar g?rebilmesi i?in ?iddetli bir darbeye ihtiya? var. Bu ?iddetli darbenin ger?ekle?ti?i belirtilen yer, bir polis karakolu. Son zamanlarda s?k s?k ad?ndan s?z edilen bir karakol. ?zellikle do?um yeri bu topraklar?n do?usuna do?ru d??enler, muhalifler, cinsel y?nelimleri farkl? olanlar, ?stanbul?un bu semtinde g?rd?kleri taciz ve ?iddetten, i?kencelerden gittik?e daha s?k yak?n?r oldular. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu?nda yap?lan de?i?ikliklerle b?t?n T?rkiye?de g?zalt? ve i?kence s?zc?kleri yeniden g?ndemimizin ba? s?ralar?na talip oldu. Son g?zalt? ?yk?s? de, yeni d?zenlemeye g?re kimlik sorulmas?n?n sonu?lar?n? hepimize an?msatacak, y?llar i?inde kap?ld???m?z rehavetten bizi ??kartacak nitelikte.
??kencenin, t?m?yle yap?ld??? ki?iye y?nelik bir eylem olmad???n? ??reneli ?ok oldu. O yitirilen dalak, hepimizin dala??na y?nelen bir tehdidin simgesidir. Bo?una de?ildi, ???inden Tramvay Ge?en ?ark??n?n sokakta ba?layan g?sterisinde garip k?l?kl?, gamal? ha? paz?bentli de olsa kimlik soran ?niformal?lara halk?n tela?la kimli?ini g?stermesi. Bizden istenen, ?imdi ve yeniden o tela?? g?stermemizdir.
?ki se?ene?imiz var.
Antik Yunan?dan Baudeleire?e melankolinin kayna?? olarak g?r?len dala??m?z? se?ebilir ve h?z?nle ba??m?z? e?ip, dala??m?z? koruma alt?na almak ad?na tela?la kimli?imizi g?sterebiliriz. Art?k dala??m?z?n bizi h?zne bo?an kara safran?n kayna?? olmad???n? bilsek de bilmiyor-mu? gibi yapabiliriz.
Dala??n ba????kl?k sisteminin temel yap? ta?lar?n? ?retti?ini, onsuz ya?am?m?z?n sakatlanaca??n?, bir yan?m?z?n eksik kalaca??n? ve b?ylesi g?nlerde o ba????kl?k sistemimize her zamankinden daha da fazla ihtiyac?m?z oldu?unu bilerek, dala??m?za sahip ??kabiliriz. ??kencede bir organ?n yitirilmesine yol a?maktan bu davaya hep birlikte m?dahil olabiliriz. Dala??m?z?, dalaklar?m?z? geri isteyebiliriz. ??kencede cezas?zl??a kar?? hep birlikte sesimizi y?kseltebiliriz.
Talmud, yani Yahudilerin ilk yaz?l? yasa, ahlak, gelenek ve tarihlerine ili?kin belgelerde Antik Yunan??n aksine, dalak kahkahan?n merkezi olarak kabul edilmektedir. Kahkaha da ba????kl?k sistemimizi g??lendiren davran??lar?m?zdan birisidir. Kahkahalar?m?z eksik olmas?n, melankoliye bo?verin.
?ebnem Korur Fincanc?
ÖNCEKİ HABER

EVRENSEL?den

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa