20 Ağustos 2007 00:00

EVRENSEL?den

11 Eyl?l 2001?de ABD?nin ikiz kulelerini hedef alan u?akl? intihar eyleminden sonra, ?ncesinde de tan?k olunan u?ak ka??rma eylemleri, b?t?n d?nya a??s?ndan daha fazla dikkat ?ekici hale geldi.

Paylaş

11 Eyl?l 2001?de ABD?nin ikiz kulelerini hedef alan u?akl? intihar eyleminden sonra, ?ncesinde de tan?k olunan u?ak ka??rma eylemleri, b?t?n d?nya a??s?ndan daha fazla dikkat ?ekici hale geldi. Lefko?a-?stanbul seferini yapan Atlasjet firmas?na ait u?a??n iki hava korsan? taraf?ndan ka??r?lmas?n?n T?rkiye ile birlikte d?nya bas?n?n?n da en ?nemli haberleri aras?nda yer almas?nda, bu s?recin d?nya ?l?e?inde yaratt??? etkinin pay? b?y?k. U?a?? ka??ran biri T?rk di?eri de Filistinli olan hava korsanlar?, ama?lar?n?n ABD?yi protesto etmek oldu?unu a??klad?lar.
Bu u?ak ka??rma eylemi s?ras?nda ya?ananlar, yetkililerin a??klamalar? ve medyan?n konuyu ele al?? bi?imine kadar bir dizi nokta ?zerinde tart???lmay? hak ediyor. ?ncelikle u?ak ka??rma eylemini sunarken, izleyicileri kendi ekran?nda tutmak i?in birbirleriyle yar??an televizyon kurulu?lar?n?n, eylem s?rerken u?akta bulunanlar?n ya?amlar?n? riske edebilecek kadar kontrols?z bir yay?n yapt?klar? vurgulanmal?. U?a?? ka??ranlar, u?a?a y?nelik operasyon haz?rl?klar?n? televizyonlar? izleyen tan?d?klar?yla yapt?klar? telefon g?r??melerinden kolayl?kla ??renebilirlerdi ve belki de ??rendiler. T?rkiye medyas?, generallere dair haberlerde ya da kendi patronunun i? ba?lant?lar?n?n sahas?na giren konularda otokontrol mekanizmas?n? hi? elden b?rakmaz. Bunu g?n?ll?ce yerine getirirken, ama ?nceki g?nk? u?ak ka??rma eyleminde oldu?u gibi; s?ra, s?radan vatanda??n can g?venli?ini ilgilendiren konulara geldi?inde ?action? merak?, otokontrol?n ?n?ne ge?er. Devletin ve h?k?metin bas?na y?nelik sans?r uygulamalar?n? yay?n ya?am? boyunca a??ktan ele?tirmi? bir gazete oldu?umuz i?in biz, bu ele?tiriyi daha rahat bir bi?imde yapabiliyoruz.
U?ak ka??rma olay?n?n di?er ve daha ?nemli boyutu ise h?k?mete ba?l? yetkililerin ve Atlasjet firmas?n?n konuya yakla??m bi?imine dairdi. Cumhurba?kanl??? g?ndemde olan Abdullah G?l??n, olay? Ankara?dan ba??ndan sonuna kadar takip etti?i ve ?talimatlar? verdi?i belirtilirken, havac?l?k tarihinde ilk kez ya?anm?? olan, u?a?? ilk terk edenlerin pilotlar oldu?u ger?e?i de neredeyse ?ak?ll?ca d???n?lm?? bir kahramanl?k? gibi sunuldu.
Atlasjet Ceo?su Tuncay Do?aner, bu durumu ?operasyonun bir par?as?? olarak a??klarken, Sivil Havac?l?k Genel M?d?rl??? yetkilileri de, bu konuda pilotlar?n tutumunun do?ru oldu?unu ima eden a??klamalar yapt?lar. Pilotlar?n ka?mas?yla birlikte eylemcilerin, art?k u?a?? havaland?ramayacaklar?n? anlamalar?n?n sa?land??? savunuldu.
Oysa ?nternational Civil Aviation Organisation (ICAO) ve Tokyo Konvansiyonu?na g?re pilotlar?n u?a?? terk etmeleri ba?tan a?a?? yanl??. Tokyo Konvansiyonu?na g?re, u?ak ka??r?lma olaylar?nda son otorite kaptan ve u?a?a d??ar?dan m?dahalelerin bile kaptan?n inisiyatifinde yap?lmas? gerekiyor.
Oysa T?rk yetkililer, T?rk pilotlar?n u?a?? terk etme eylemlerini neredeyse d?nya havac?l?k tarihine ge?ecek bir ba?ar? gibi sundular. ?Bir T?rk d?nyaya bedeldir? anlay???n?n y?n verdi?i ve Kara Murat, Malka?o?lu C?neyt imgeleriyle de desteklenen ?kahraman T?rk? imaj? d???n?ld???nde, b?t?n d?nyan?n canl? olarak izledi?i T?rk pilotlar?n u?aktan ka???lar?n?n ?Korktuklar? i?in insani bir g?d?yle can havliyle ka?t?lar? diye a??klanmas?n?n pek de kolay olmad??? anla??lacakt?r. Ayr?ca 11 Eyl?l??n ard?ndan kokpit kap?lar?n?n g??lendirilerek hava korsanlar?n?n pilotun bulundu?u b?l?me girmelerinin engellendi?i de dikkate al?nd???nda, bundan sonra benzer bir durum ba?ka bir ?lkede ya?and???nda pilotlar?n benzer ?insani? tepkiler verebilecekleri de d???n?lebilir. Ancak bu ihtimal bile, T?rkiye?de konunun ele al?n???nda g?sterilen kompleksli yakla??mlar? hakl? k?lmaz.
Olay?n di?er ?nemli bir yan? da, hi?bir ciddi dayanak bulunmamas?na ra?men biri T?rk di?eri de Filistinli olan iki eylemcinin, televizyonlarda saatlerce ??ranl? iki ter?rist? olarak sunulmu? olmas?d?r. Bu da, ABD?nin uzunca bir s?redir d?nya medyas?n? ve kamuoyunu ?ran?a kar?? ko?ulland?rma ve harekete ge?irme politikas?n?n, T?rkiye medyas? taraf?ndan ne kadar i?selle?tirilmeye ba?land???n? g?steriyor.
Ve u?ak ka??rma eyleminin ger?ekle?ti?i g?ne ili?kin ?nemli bir ba?ka g?ndeme g?sterilen ilgi ve ilgisizlik de hakim medya ile Evrensel aras?ndaki fark? b?t?n ??plakl???yla ortaya sermeye yetiyor.
U?ak ka??rma eylemi can kayb? ve ciddi bir yaralanma ya?anmadan son buldu. Buradan b?t?n yolculara ve yak?nlar?na da ge?mi? olsun demek istiyoruz bu a??dan. Ama ayn? g?n, Urfa?da 31 tar?m i??isini ta??yan kamyonet ile bir kamyon ?arp??t?. 16 i??i ya?am?n? yitirdi ve 15 i??i de yaraland?. A?ustos ba??nda Ad?yaman?dan Giresun?a f?nd?k toplamaya giden 23 tar?m i??isinin ya?am?n? yitirmesi ?zerine ??i?leri Bakanl???, 10 A?ustos?ta genelge yay?mlayarak 81 ilin valisine g?ndermi?ti. Tar?m i??ilerini ta??yan ara?lar?n denetlenmesinin istendi?i genelgenin, i??ilerin ya?am?n? g?vence alt?na almad???, bu kazayla ortaya ??km?? oldu. Evrensel?in man?etine ta??d??? bu haber, u?ak ka??rma eylemini ilk haber olarak sunan televizyon kanallar?nda ya son haber olarak sunuldu ya da es ge?ildi. Gazetelerin birinci sayfalar?na da de?er g?r?lmedi.
Aradaki derin fark?n yorumunu okuyucular?m?za ve kamuoyuna b?rak?yoruz. ?yi haftalar!..
ÖNCEKİ HABER

MEDYADA GE?EN HAFTA

SONRAKİ HABER

AB’den Türkiye’ye ‘Suriye’ uyarısı: Tek taraflı adımlardan kaçının

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa