MEDYADA GE?EN HAFTA

 • Baz? i?ten ??karma vakalar? g?nlerce, haftalarca g?ndemde kal?yor da y?zlercesi hi? g?ndeme bile gelmiyor.


  Baz? i?ten ??karma vakalar? g?nlerce, haftalarca g?ndemde kal?yor da y?zlercesi hi? g?ndeme bile gelmiyor. B?yle d???n?nce, Emin ??la?an??n H?rriyet?te yazd??? k??enin elinden al?nmas?n? yeniden yeniden konu etmek, biraz haks?zl?k gibi geliyor insana. Yine de, hepimizi ilgilendiren baz? nedenlerden, bu i?ten at?lmay?, daha do?rusu, Emin ??la?an??n i?ten at?lmas? vesilesiyle ortaya ??kan medya ili?kilerini ele almak zorunlu g?r?n?yor.
  Olay?n ilk anda g?r?nen boyutu, AKP h?k?metinin bir talebi oldu?u izleniminin ?ok g??l? olmas?. Daha ba??ndan bu yana AKP?nin Emin ??la?an?? istemedi?i biliniyordu. Yani Ertu?rul ?zk?k??n ???la?an?? siyasi nedenlerle kovmu? olsayd?k onlar? da kovard?k? diye sayd??? Bekir Co?kun, Yal??n Bayer, Tufan T?ren? vs. de?il de, ?zellikle ??la?an?? istemedi?i ba??ndan beri belliydi. Ya da Ba?bakan??n dava a?mad??? ama her g?n okumadan edemedi?i gazetelerinin ?srarla hedef ald??? yazar?n ??la?an oldu?u da.
  Burada elbette ??la?an?? savunacak de?iliz. AKP?ye muhalif oldu?u kadar laiklik k??k?rt?c?l???yla, ?ovenli?iyle, K?rtleri hor g?rmesiyle, demokrasi m?cadelesine kar?? tak?nd??? sald?rgan tav?rla tan?nan bir yazard?. Hatta kovulmas?n?n ciddi bir siyasi skandala d?n??mesinin ?n?ndeki engel de ??la?an??n kendi ad?n?n ifade ?zg?rl???yle yan yana an?lmas?n? g??le?tiren bu tavr? oldu. Bunu da ayr?ca de?erlendirmek gerek.
  Ancak ?yle ya da b?yle ??la?an ?lkenin en ?ok satan gazetelerinden birinin en ?ok okunan yazarlar?ndan biriydi, belki de en ?ok okunan yazar?yd?. H?k?met partisine ?irin g?r?nmek i?in bir gazetenin bu konumdaki 22 y?ll?k bir yazar?na kap?y? g?stermesi, ufak bir mesele de?il. Ertu?rul ?zk?k??n Emin ??la?an?la ?el s?k???rken? g?sterdi?i duygusall?k da meseleyi ??zmeye yetmiyor. ??nk?, bug?ne kadar h?k?metlerin memnun olmad??? ve medya patronlar?na memnun olmad?klar?n? belli ettikleri yazarlar? burada listelemeye kalksak sayfalar yetmez. Yaln?zca bu nedenle, bu kadar etkili bir yazar?n kap?n?n ?n?ne kondu?u olmam??t? oysa. Hatta yine Emin ??la?an?dan, yine H?rriyet?te, yine Ayd?n Do?an patronken, yine Ertu?rul ?zk?k yay?n y?netmeniyken rahats?z olan bir?ok Ba?bakan say?labilir, Turgut ?zal?dan ba?layarak. Demek ki bug?n?n, bu h?k?metin ba?ka bir ?nemi varm??.
  Asl?nda b?ylesi bir yazar, genelde medya patronlar? taraf?ndan denge unsuru olarak b?rak?l?r. Hele de H?rriyet gibi, patronu taraf?ndan ?devlet gazetesi? olarak tan?mlanan, dengelerine fazla dokunulmamaya ?al???lan bir gazetede, Emin ??la?an??n b?t?n h?k?metlere ra?men varl???n? s?rd?rmesi gayet anla??l?r.
  Tercih s?ralamas?n?n neden de?i?ti?ini ise, birka? ba?l?k alt?nda toplamak m?mk?n:
 • Bu derece bir tekelle?me, T?rkiye bas?n? tarihinde hi? olmad?. Tekelle?meden o kadar ?ok s?z ediliyor ki, s?zler etkisini yitiriyor ne yaz?k ki. Ancak Ayd?n Do?an??n sahip oldu?u gazete say?s? i?in neredeyse iki elin parmaklar?n?n da yetmeyecek olmas?, televizyon ve gazetede reklam pastas?n?n a?a?? yukar? yar?s?na sahip olmas? yeterince dikkat ?ekiciydi. Buna, d?ne kadar en g??l? rakibi olan Sabah grubuna el konmu? olmas?n?, h?k?met denetiminin ne kadar s?rece?inin hen?z belli olmamas?n? ekleyin. Ba?ka gruplar?n ya el koyma yoluyla, ya bor?larla, kredilerle bir ?ekilde etkisizle?tirilmi? ya da k???lt?lm?? olmas?n? ?st?ne koyun. Ertu?rul ?zk?k??n o s?kt??? ?el?in ne kadar g??l? oldu?unu ?imdi hesaplamaya ?al???n!
 • H?k?met, bas?n? hi? bu kadar rahat kontrol edemedi. Elbette bunda en ?nemli pay, m?thi? derecede tekelle?mi? olmakla ilgili. Bas?n emek?ilerinin ?rg?ts?zl???, yeni ba?layan giri?imlerle k?r?lmaya ?al???lsa da, hen?z bunu de?i?tirecek g??te de?il. ?stelik, en g??l? tekelinden en k???k patron gazetesine hemen herkesin h?k?mete yaranmak i?in ?al??mas?n?n, medya patronlar?n?n girdi?i ba?ka i?ler ve dolay?s?yla ihaleler, krediler, bor?larla ?ok ilgisi var. H?k?met de ??kard??? yasalarla muhalefeti g??le?tirmekte ?ok ba?ar?l?. Yap?labilen en ciddi muhalefet, ?G?l, Cumhurba?kan? olmasa daha iyi. Olursa da can? sa?olsun? seviyesinde kal?yor bu durumda.
 • Emin ??la?an ve benzerleri, kendilerini hi? olmad??? kadar yaln?zla?t?rd?lar. Memleket siyasetinde gerilen ipler cephele?meyi fazlas?yla h?zland?rd?. Ancak yak?n zamana kadar, g?r??lerine hi? kat?lmasa da, y?netenlerin kirli ?ama??rlar? hakk?nda bilgi edinmek isteyen herkes, Emin ??la?an gibi yazarlara bir kaynak olarak ba?vurabilirdi. Ama o ?izgisinde ?srar etti. Bir kez ?emek? demedi, halklar?n karde?li?inden s?z etmedi, halk? anlamaya ?al??mak yerine daha fazla ???reten adam? pozlar?n? tak?nd?. Giderek, geriye yaln?z k??k?rt?c?l?k kald?. ??la?an??n da son zamanlar?nda yapabildi?inin en iyisi, lakap takmak ve d???k tirajl? bir iki dinci dergiyle u?ra?makt?...
  Ancak bas?n tarihinde h?k?metlerin belal?s? gazeteler, gazeteciler hep oldu. Haks?zl?klar? hayk?ranlar mutlaka olacak. Bu sesler okurlardan yank? bulacak. Emin ??la?an?lar?n d?neminin kapan?yor olmas?, onlara mahkum olmad???m?z bir d?nemi a??yor. Demokrasiden yana, karde?likten yana bir gazetecili?e daha fazla yer a??lmas?, egemenlerin ger?eklerden korkmas? i?in daha fazla neden anlam?na geliyor. O zaman ??la?an?? da arayacaklar...
  ?a?da? G?nerb?y?k
  www.evrensel.net