TV8'de yayınlanan Jet Sosyete dizisinden ekran görüntüsü.

Tahmin edilemez bir devrim: CD

M?zik end?strisinde devrim yaratan ve daha sonra di?er alanlarda da kullan?lmaya ba?lanan CD (Compact Disc) 25 ya??n? doldurdu.


M?zik end?strisinde devrim yaratan ve daha sonra di?er alanlarda da kullan?lmaya ba?lanan CD (Compact Disc) 25 ya??n? doldurdu. Merkezi Hollanda?da bulunan Philips?in, Almanya?n?n Hannover kentindeki fabrikas?nda 25 y?l ?nce 17 A?ustos 1982?de ?retilen ilk CD, m?zik end?strisinde ?ok kimsenin tahmin edemeyece?i bir devrim yaratt?.
?lk CD?nin geli?tirilmesine katk?da bulunan m?hendislerden Piet Kramer, ??1970?lerin sonunda ve 1980?lerin ba??nda, bir g?n e?lence ve bilgi-i?lem teknolojisinin, film ve program depolamak i?in dijital diskleri tercih edece?ini hi?birimiz d???nmemi?tik?? diye konu?tu.
1990?lardan itibaren CD?ler m?zik end?strisinde yava? yava? plaklar?n yerini ald?, zamanla CD?ler bilgi-i?lem alan?na da girdi. CD-rom ve DVD?ler ?retildi. 25 y?lda yakla??k 200 milyar CD sat?ld?.
?lk CD?ler
?lk CD?nin nas?l geli?tirildi?ini anlatan Hollanda E?lence End?strisi Kurumu (NVPI) S?zc?s? Paul Solleveld, ????, devrimlerin b?y?k b?l?m?nde oldu?u gibi ufak ?apl? ba?lad??? dedi. Philips, ba?lang??ta g?r?nt? depolanabilen, alt?n sar?s? renginde 33?l?k plak b?y?kl???nde dijital diskler ?retmeyi planlad?, ancak bu videodiskler pek ra?bet g?rmedi.
Bu ba?ar?s?zl???n ard?ndan Philips?teki m?hendisler, sadece ses depolanabilen daha k???k bir disk geli?tirmeyi hedeflediler ve CD do?du. ?sve?li grup ABBA?n?n ??The Visitors?? alb?m?, CD olarak piyasaya s?r?len ilk alb?m oldu. ?lk g?nlerde Philips fabrikalar?nda saatte 200 CD ?retiliyordu ve bunlar?n ?ok b?y?k b?l?m? klasik m?zik CD?siydi. Philips?e g?re ses kalitesi ?ok ?st seviyede olan CD?lere, ba?larda klasik m?zik dinleyicileri pop ve rock m?zik dinleyicilerine g?re daha ?ok ilgi g?sterdi ve bu nedenle ba?larda genellikle klasik m?zik CD?leri bas?ld?.
Plaklara g?re, ??kt???nda daha pahal? olan CD?lerin okuyucular? da pahal?yd?. ?lk CD okuyucu modellerinin bug?n?n paras?yla 1500 Avro (yakla??k 2 bin 800 YTL) oldu?u belirtiliyor.
Polygram ?irketinin CD geli?tirme ekibinde yer alan Frank van den Berg de CD?lerdeki ses kalitesinin, plaklar?n ses kalitesiyle k?yaslanamayaca??n? hat?rlatarak, ??Polygram i?in yap?lan ilk kay?tlardan biri ?ilili piyanist Claudio Arrau?nun kayd?yd?. CD?de Arrau?nun ?alarken nefes nefese kald??? ve arada homurdand??? ortaya ??kt?. Plaklarda bu sesleri duymuyorsunuz. CD?lerde ise ses ?ok temiz?? dedi.
CD?nin sonu mu?
CD?lerin piyasada kendine yer edinmeye ba?lamas?ndan sonra yava? yava? gruplar da kay?t y?ntemlerini de?i?tirmeye ba?lad?. 1985?te ?nl? ?ngiliz rock gruplar?ndan Dire Straits, dijital kaydedilen ilk alb?m olan ??Brothers In Arms??? piyasaya s?rd?. Bu alb?m, 1 milyondan fazla satt? ve CD?nin m?zi?in gelece?indeki yerini sa?lamla?t?rd?. M?zik par?alar?n?n internet ?zerinden indirilmeye ba?lanmas? ve MP3 ?alarlar?n piyasaya s?r?lmesi nedeniyle bir?ok ki?i, CD?lerin 30 y?l daha piyasada kalamayaca?? g?r???nde. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net