MySpace?den ?nl? olma f?rsat?

?nternet d?nyas?n?n en b?y?k sosyal a?lar?ndan MySpace, bir ilki ger?ekle?tirerek internet kullan?c?lar?n?n rol alaca?? ilk filmin se?melerini yine internet ?zerinden ger?ekle?tirdi.


?nternet d?nyas?n?n en b?y?k sosyal a?lar?ndan MySpace, bir ilki ger?ekle?tirerek internet kullan?c?lar?n?n rol alaca?? ilk filmin se?melerini yine internet ?zerinden ger?ekle?tirdi. ?nternetin en ?ok kullan?c?s? bulunan sosyal a?lar?ndan biri olan MySpace, s?ra d??? bir deneme ?ekimine imza att?. ?nternetin ?kullan?c?lar taraf?ndan ?ekilen ilk filmi?nde yer almak isteyen MySpace ?yeleri, bilgisayar ekran? kar??s?nda yeteneklerini sergiledi.
Sitenin Avrupa aya?? taraf?ndan ?ngiltere ?ap?nda d?zenlenen se?melerle, amat?r oyuncu ve y?netmenlere yeni f?rsatlar yarat?lmas? planlan?yor.
MySpace Avrupa E?lence B?l. M?d. James Fabricant, ?MySpace ?ngiltere?de g??l? bir film toplulu?u zaten mevcut ve bu insanlar, fikirlerini ve yarat?c?l?klar?n? payla??yorlar. Yapt???m?z, sadece bu yarat?c?l??? film yap?m s?recine aktarmak? dedi.
?ngiliz kullan?c?lar?n web kameralar? ?n?nde ger?ekle?tirdikleri ?ekimler, yine MySpace?in se?ti?i bir y?netmenin onay?ndan ge?ecek. Se?meleri ba?ar?yla tamamlayanlar, bir romantik komedi olan ?Faintheart? adl? filmde rol almaya hak kazanacak. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net