21 Ağustos 2007 00:00

G?ZLEMEV

O, ??ok fark eden? bir oyuncu. Her izleyi?imde daha da iyi kavr?yorum, onun ne kadar ?ok ??ey? fark ederse, o kadar ?ok ??ey?den etkilenmekte oldu?unu.

Paylaş

O, ??ok fark eden? bir oyuncu. Her izleyi?imde daha da iyi kavr?yorum, onun ne kadar ?ok ??ey? fark ederse, o kadar ?ok ??ey?den etkilenmekte oldu?unu. Ne kadar ?ok ??ey?den etkilenirse, o kadar ?ok duygusal ya?am? bir arada ya?ad???n?. Ve de b?ylece, ?e?itli insanlar?n davran??lar?n? yaratarak, i?inden c?mb?zla se?ebilece?i daha fazla ya?am d?zeyi kurdu?unu. Co?tu?unu? Fark ediyorum.
Bu duygu ve d???nceleri ge?en per?embe ak?am? dam?tt?m. ?e?me A??khava Tiyatrosu?ndayd?m, Y?ld?z Kenter?den G?ng?r Dilmen?in ?Ben Anadolu?sunu 1983-1984 sezonundan sonra ikinci kez izledim. ?o?ul kad?n kimli?i ayk?r? ser?veninin, yirmi k?sur y?l ?ncesini a?an ?ok ?zel yorumla sunuldu?u iki saatlik doyumsuz bir Y?ld?z Kenter resitaliydi. Gene kesim kesim kesildim.
Y?ld?z Kenter sahnede ?ylesine y?celiyordu ki, birinci b?l?m?n sonuna do?ru Hac? Memi? A?a, Hac? Mehmet A?a, Osman A?a camilerinden en y?ksek ses ?iddetinde ba?layan yats? ezan? bile, onun ?o kad?n?la ?zde?le?mesini engelleyemedi. H?seyni makam?n?n b?ylesine berbat okunmas? onun tonlamas?n?, vurgulamalar?n? bozamad?. Bereket tanr??as? Kibele giderek ?e?itli kad?nlarda cisimle?ti. Hitit krali?esi oldu. Troya ba?komutan?n?n kar?s?na, bir erke?e a??k oldu?u i?in su?lanan Amazon?a, Bizans ?mparatori?esi Theadora?ya, ilk kad?n tarih?i Anna?ya, Orhan Gazi?nin kar?s? Nil?fer Hatun?a, Nasreddin Hoca?n?n kar?s?na, ?air Nigar Han?m?a, Halide Edip?e, Anna Komnena?ya, Puduhepa?ya, P?l?ksena?ya d?n??t?. Kimi zaman a??rla?an y?kleri, kimi zaman g?l?mseten nahiflikleri i?inde alt? bin y?ll?k devasa ?yk?n?n bir b?l?m? i?indeki ?kad?nlar?? anlatt?. O anlat?rken, ben izlerken, i?imden onu her ge?en g?n daha fazla sevdi?imi, daha da fazla hayran oldu?umu, sayg? dozumun giderek g?n be g?n ?o?ald???n? duyumsad???m? a??klamam?n tam zaman?d?r diye ge?irdim. Hem de mert?e? ?Ben Anadolu?, Kent Oyuncular??n?n 2007-2008 sezonunun a??l???n? yapaca??ndan, oyun ile ilgili de?erlendirmemi do?al olarak o tarihe ertelemeli, ?imdilik Y?ld?z Kenter hayranl???m? anlatmakla yetinmeliydim. Olabildi?ince d?r?st?e?
Hayran olmak deyince birden akl?ma geldi: ?ok eskilerde, handiyse k?rk be?-elli y?l ?nce, san?r?m Kent Oyuncular? Toplulu?u?nun yeni kuruldu?u y?llarda, g?nlerden bir g?n Taksim?den Galatasaray?a dek onu pe?i s?ra izlemi?tim. O g?nlerdeki Silvio ma?azas?n?n ?n?nde, bilerek ve de isteyerek koluna dokundu?umu an?msad?m. Bir keresinde de, ?zmir u?a??n? beklerken, ?stanbul Atat?rk Havaliman??nda ?do?al olarak? gelip benim yan?ma oturmu?tu. Do?al olarak, ??nk? koca salonda yan?mdaki koltuktan ba?ka bo? yer yoktu! Elinde bir dosya, ezber yap?yordu. ?Yan?mda oturdu? diye, ?koluna dokundum? diye g?nler g?n? anlatmad???m kimse kalmam??t?. Sonra, bir tarihte ?Bir G?nl?k Dost? ba?l?kl? kitab?m ??kt?. ??inde ?Ramiz ile J?lide?ye de?gin bir de de?erlendirmem var. Ad?na imzalay?p tiyatroya b?rakt?m. Derhal bir kart g?nderip te?ekk?r etti. O zamanlar ?Cumhuriyet?teydim. Aradan zaman ge?ti, bu kere tiyatro ele?tirilerimi ?... Vee Perdeee...? adl? kitapta toplad?m. Cumhuriyet Kitap Kul?b??nde benim kitab?m? bahane ederek T?rk tiyatrosunun genel sorunlar?n? tart??acaklard?, Genco Erkal, Rutkay Aziz, Ayla Algan, Sumru Yavrucuk, Ali Poyrazo?lu, falan... Cesaretlenip, sar?ld?m telefona, davet ettim. Duraksamadan kabul etti. Ve o g?n kendimi tan?t?p, ilk kez elini s?kt?m. ?Aaa Caniko, ne kadar mutlu ettiniz beni,? dedi.
T?y?m?n t?s?m?n dineldi?ini d?n gibi an?ms?yorum. Tam anlam?yla ayaklar?m?n yerden kesildi?ini de. Devrisi g?n, derhal ?er?evelettirdi?im bir kart daha yollad? bana.
?Ben Anadolu?nun sahneleni?inden sonra, hafif r?zg?rl? o ?e?meli per?embe gecesinde, Y?ld?z Kenter?e sayg?yla, hayranl?kla sar?ld?m. Zor g?nler ge?irdi?ini s?yledi, k?z?n?n rahats?zl???n? biliyordum. O s?rada, kulise Latife (U?akl?gil) Han?m??n k?z karde?i Vecihe ?lmen?in torunu Muammer Erboy girdi, laf kar??t?.
K?z?n?n sa?l?k sorununun iyiye gitti?ini ??renmi?tim nas?lsa.
D?n?? yolumda, akl?ma kendi yap?t? ?Hep A?k Vard??s?ndaki repli?i geldi tak?ld?:
??nsanin ortak kaderi do?um, ?l?m ve o aradaki zaman, ya?am... / Do?mak, ?lmek iste?e ba?l? de?il... ?lmek, belki bazen. / Bize d??en ya?amak. Ko?ullar ne olursa olsun ya?amak... / Ayakta kalmak... Hadi s?y?rtt?n s?y?rtt?n, hayatta kalabildin zar zor...
Uzun ya?amak, bir ayr?cal?k. ?yi, g?zel... / Ama ayakta kalmak, kalabilmek. Ceza! M?thi? bir ceza!
?lkokuldayd?m, birinci s?n?fta. Hi? unutmad???m bir cezaya ?arpt?r?ld?m. Karatahtan?n ?n?nde, s?rt?m s?n?fa, y?z?m karatahtaya d?n?k, ders bitimine kadar k?p?rdamadan ayakta durmak...
Utan?yorum, midem bulan?yor. ?lmek istiyorum. Herkesten nefret ediyorum, herkes ?ls?n istiyorum. Sonra bir ara cebimdeki kabar?kl??? hissediyorum: Kabak ?ekirdeklerim!
Bir kuru?luk kabak ?ekirde?i alm??t?m, bir tane bile yemedim. Mahmut?la (benden bir bu?uk ya? b?y?k a?abeyim; ???nc? s?n?fa gidiyor) eve giderken yiyecektik. Evimiz taa tepede, Abidin Pa?a K??k??n?n orada. Bahard?... Bademler a?m??, tepeye giden toprak yol bombo?. Ev yok pek. Apartman hele hi? yok. G?z alabildi?ine tarla. Papatyalar, gelincikler. Hadi be sen de!.. Ne diye ?lecekmi?im...
Mati?ci?imle g?zelim da? yolunda ?ekirdek yiyerek, konu?a g?l??e eve gitmek varken!
?imdi d?n?p geriye bakt???mda, hep ?ekirdek misali umutlar pe?inde ayakta kalabildi?imi g?r?yorum.
?lece?imi bile bile bir ?ekirdek u?runa bu kadar ?aba, ??rp?nma! De?er mi?..
?Bir ?ey yap, Met?i an?ms?yorum, sevgili Aziz Nesin?i? ??im ?s?n?yor yeniden. / Kalk hadi diyorum, durma ko?, bir ?eyler yap. Ya?a... / Dur diyorlar bir yandan da, ko?ma... Yeter dinlen art?k.
Ko?ma...
?l art?k!
Ama ?ekirdeklerim bitmedi ki daha...?
Eve d?n?nce balkona oturup g?zlerimi kapatt?m.
?nanmayacaks?n?z belki ama, Y?ld?z Kenter?in ?ekirdeklerinin bitmemesi i?in b?t?n gece sabaha dek yalvard?m, yakard?m.
?st?n Akmen
ÖNCEKİ HABER

Hollywood?da 2007 yaz? rekorlarla tarihe ge?ti

SONRAKİ HABER

Çanak anten tamir eden işçi çatıdan düştü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa