Dean kas?rgas? hayat? vurdu

Haiti'nin ard?ndan Jamaika'n?n g?ney k?y?lar?n? da vuran Dean kas?rgas? nedeniyle binlerce Jamaikal?, k?y? b?lgelerini bo?alt?rken h?k?met bir ay s?reyle Ola?an?st? Hal ilan etti.


Haiti'nin ard?ndan Jamaika'n?n g?ney k?y?lar?n? da vuran Dean kas?rgas? nedeniyle binlerce Jamaikal?, k?y? b?lgelerini bo?alt?rken h?k?met bir ay s?reyle Ola?an?st? Hal ilan etti. Ya?ma olaylar?ndan endi?elenen Jamaika h?k?meti, ?nce soka?a ??kma yasa?? ilan etmi?, devriye gezen polislerin say?s?n? da art?rm??t?. Kas?rga nedeniyle Jamaika'da r?zgar?n h?z? zaman zaman saatte 240 kilometreyi buluyor. 8 ki?inin ya?am?n? yitirdi?i kas?rgada, gen? bir ?ocuk dev dalgalara kap?larak can verdi.
Baz? a?a?lar ve evlerin ?at?lar? havaya u?arken, ?ok say?da selin meydana geldi?i bildiriliyor. Jamaika'da elektrikler ulusal ?ebeke taraf?ndan kesilirken, ileti?im a??r aksak sa?lan?yor, ula??mda b?y?k sorunlar ya?an?yor. ?lkede okullar, kiliseler, spor salonlar? s???naklara d?n??t?r?lm?? durumda. Amerikal? uzmanlar, Dean kas?rgas?n?n ?ok tehlikeli oldu?u uyar?s?nda bulundu.
Meksika da bo?al?yor
Jamaika Ba?bakan? Portia Simpson Miller, kriz kar??s?nda t?m Jamaikal?lar?n farkl?l?klar?n? bir yana b?rakmalar?n? ve bir aile gibi omuz omuza vermelerini istedi. H?k?metinin afet masas? ba?kan? Ronald Jackson ise al?nan t?m ?nlemlere kar??n, ?ok say?da insan?n ?imdiden evlerini kaybetmi? olduklar?n? s?yledi. Dean kas?rgas?n?n Jamaika'y? terk ettikten sonra Keymen Adalar?'na y?nelmesi ve ?u an ?iddeti 'd?rd?nc? kategori' olarak belirtilirken h?z?n? daha da art?rarak en y?ksek seviye olan be?inci kategoriye ula?mas? ve Meksika'n?n Yukatan Yar?madas?'n? vurmas? bekleniyor. Yukatan?da kamuya ait petrol ?irketi Petroleos Mexicanos, binlerce i??isini tahliye etmeye ba?lad?. Meksika Havaalan??nda ise son u?u?lar? yakalayarak ?lkeyi terk etmeye ?al??ma tela?? ya?and?. Ancak hemen t?m u?u?lar?n dolu olmas? nedeniyle turistler, merdivenlerde uyuyarak bo? bir sefer bulmay? bekledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net