21 Ağustos 2007 00:00

bir hava korsan?n?n i? monolo?u

Allah?m, s?k?nt?dan patlayaca??m. Bir an evvel kalks?n ?u u?ak. Kalks?n da ?lke tarihine ge?elim art?k. Belki de d?nya tarihine...

Paylaş

Allah?m, s?k?nt?dan patlayaca??m. Bir an evvel kalks?n ?u u?ak. Kalks?n da ?lke tarihine ge?elim art?k. Belki de d?nya tarihine... Bir ?ekilde bizim de sesimizi duyurmam?z gerekiyor art?k. Yetti gayr? bu Amerika?n?n zulm?... Hah! Kalk?yor u?ak! Evet, ses getirici bir eylem olacak bu. Olacak da, oyun hamuruyla nas?l olacak bakal?m? Neyse, a??rdan tuvaletin yolunu tutay?m da haz?rlayay?m bomba olarak kullanaca??m ?eyi. ?eyi... Neyi?.. ?u adam? bir yerden tan?yorum. Evet evet, ?ark?c? Mithat K?rler bu! Vay anas?n?, o da u?akta. Bu iyi... Bas?n eyleme ilgi g?sterecek. Elimdeki bomba ile aya?a kalkar ve konu?maya ba?lar?m: ?Elimizde bomba var ve u?a?? Tahran?a ka??rmak istiyoruz! Sizlere bir zarar vermek de?il niyetimiz. Eylemimiz hak i?indir! Allah gazam?z? m?barek eylesin!? Ama ya pilotlara ula?amazsak. Kokpitin kap?s?n? a?amazsak. Bir ?ekilde ba?lant? kurar?z nas?l olsa pilotlarla! Ama ya Tahran yerine Antalya?ya indirirse bu pilotlar u?a??... Yaparlar billa... G?z?m hi? tutmad? bu herifleri. Antalya?ya insek ilk bunlar ka?ar k?r?p camlar?! Kaptan gemisini terk eder mi hi? karde?im? Bas?n da bununla ilgilenir... Man?etleri ?imdiden g?rebiliyorum: ?lk ?nce pilotlar ka?t?! Sonra kad?nlar?, ?ocuklar? ve ya?l?lar? salar?z. Di?er yolcular durur mu? Onlar da kap?lar? k?r?p v?n! A??z dad?ynan bir u?ak ka??rtm?yorlar insana be! ?lle zul?m m? yapal?m be karde?im! Yaratt???m?z krizi Abdullah G?l ?nderli?indeki bir ekip y?netir. Prestiji arts?n diye, bu i?i o ?stlenir. B?ylece, cumhurba?kanl??? koltu?una oturmadan ?nce, son kez karizma yapma ?ans? elde eder. Sonra ne olur? Telefonum ?alar. Arayan babamd?r. Sa?lam bir f?r?a kayar bana! ?Neden ka??rd?n u?a?? e??ek herif! Derhal teslim ol!? Sesimi ??karamam babama! ?len Amerika?ya kafa tutuyoruz, ama babam?za sesimizi ??karam?yoruz. Nas?l i? bu? U?akta bir curcuna. Disiplini sa?layamam???z. Camlar? k?r?p ka?anlar, telefonla canl? yay?na ba?lananlar. Kafay? yiyece?im! Saffet Sancakl? arar sonra. ?Bana bak karde?! U?akta benim futbolcum var. Serbest b?rak onu!? der. ?z?r diler, ?Senin futbolcun oldu?unu bilmiyordum abi? derim. Onu da salar?m, gider. Elimize y?z?m?ze bula?t?r?r?z eylemi! Yar?n b?t?n gazeteciler ?Beceriksiz korsanlar? der bize. Ard?ndan Sivil Havac?l?k Ba?kan? ??k?p, bizden ?ter?rist arkada?lar? diye bahseder. Ter?ristten arkada? m? olur o?lum? Hem ter?rist de?iliz ki biz. Kimsenin can?na kast?m?z yok. Yok yok! Vazge?tim bu i?ten ben! Gideyim arkada?a s?yleyeyim de, b?rakal?m bu i?leri! U?ak mu?ak ka??r?lmaz karde?im bu ?lkede... ?yisi mi, efendi efendi, Amerikan kar??t? bir eyleme gideyim kat?lay?m... Oyun hamurunu da bir ?ocu?a veririm... Yok olmaz vazcayd?m. G?ndemi me?gul etti?ime de?mez...
M. ?ner
ÖNCEKİ HABER

markette

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa