?ift?i ?zerinden kurakl?k ekonomisi

Ziraat M?hendisleri Odas? ?zmir ?ubesi taraf?ndan yap?lan a??klamada, kurakl???n maliyetinin tek ba??na ?ift?inin s?rt?na y?klenemeyece?i uyar?s?nda bulunuldu.


Ziraat M?hendisleri Odas? ?zmir ?ubesi taraf?ndan yap?lan a??klamada, kurakl???n maliyetinin tek ba??na ?ift?inin s?rt?na y?klenemeyece?i uyar?s?nda bulunuldu.
Konu ile ilgili olarak d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an Ziraat M?hendisleri Odas? ?zmir ?ube Ba?kan? Kamil Okyay S?nd?r, ?zmir, Band?rma, Manisa, Mu?la, Ayd?n gibi illerin son dokuz ay itibari ile ?ok ?iddetli kurak b?lgeler s?n?f?na girdi?ini belirtti.
Y?ksek girdi maliyetleri ve d???k ?r?n fiyatlar? kar??s?nda zaten zor durumda olan ?ift?inin zarar?n?n kurakl?k nedeni ile katland???n? ifade eden S?nd?r, bu?day, ay?i?e?i, baklagiller, f?nd?k, incir, m?s?r, pamuk, sebze-meyve, zeytin ba?ta olmak ?zere daha pek ?ok ?r?nde y?zde 50?lere varan oranlarda verim ve kalite d???kl???ne ba?l? de?er kay?plar?n?n meydana geldi?ini belirtti.
T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i?nin ?lke genelinde 5 milyar YTL tar?msal ?retim kayb? bildirdi?ini ifade eden S?nd?r, ?Unutulmamal?d?r ki ?kurakl?k? ?ift?inin ?nleyemeyece?i bir do?al afettir ve sonu?lar? tek ba??na ?ift?inin s?rt?na y?klenmemelidir? dedi. B?ylesi bir afetin zararlar?n? kar??laman?n devletin temel g?revlerinden birisi oldu?unu hat?rlatan S?nd?r, ?Oysaki, kurakl?k Tar?m Sigortalar? Kanunu kapsam?n?n d???nda tutulmaktad?r. Di?er yandan h?k?metimiz, kurakl?k nedeni ile zarar g?ren ?ift?ilere hibe olarak vermeyi taahh?t etti?i destekleme kapsam?na sadece 40 ili alm??t?r? dedi.
S?nd?r, kurakl???n Tar?m Sigortalar? kapsam?na al?nmas? ve kurakl?k deste?inin afetten etkilenen istisnas?z t?m ?r?nleri kapsamas? gerekti?ini belirtti. S?nd?r, kurakl??? bahane ederek t?ketici fiyatlar?nda spek?latif art??lara neden olan arac?lar?n ?nlenmesi gerekti?ini de s?zlerine ekledi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net