S?caklar kazalar? art?rd?

Son 75 y?l?n en s?cak g?nlerini ya?ad???m?z yaz aylar?nda ?zellikle a??k havada ?al??mak zorunda kalan i??iler zor anlar ya??yorlar.


Son 75 y?l?n en s?cak g?nlerini ya?ad???m?z yaz aylar?nda ?zellikle a??k havada ?al??mak zorunda kalan i??iler zor anlar ya??yorlar. Tuzla tersaneler b?lgesinde ?al??an binlerce i??i de bu kavurucu s?caklardan etkilenenler aras?nda. D??ar?da s?cakl?k 40 derece oldu?u zaman gemi i?inde ve a??k havada ?al??an i??iler s?cakl??? 70 derece hissediyorlar. A??r? s?caklar i? kazalar?n?n artmas? neden olurken, patronlar ?al??ma sisteminin aynen devam etmesinde ?srar ediyor. ?zellikle s?cak saatlerde ?al???lmamas? gerekti?ini s?yleyen i??iler hi? de?ilse mola s?relerinin uzat?lmas?n? istiyorlar.
Kazalar artt?
?S?cakl?k d??ar?da 40 ise i?eride 70 derece hissediyoruz? diye konu?an Fedai Yelli, bunun da kazalar? art?rd???n? ifade etti. Kendisinin de s?caktan dolay? ?? kez kaza ge?irdi?ini belirten Yelli, ba? d?nmesi nedeni ile iki kez iskeleden d??t???n? bir kez de elindeki malzemeleri aya??na d???rd???n? anlatt?. Belirli bir s?reden sonra dikkatlerinin da??ld???n? anlatan Yelli, s?cakl?k ne kadar olursa olsun patronlar?n ayn? tempoyla ?al??malar?n? istedi?ini belirtti. Yelli, mola say?lar?n?n veya s?relerinin yaz aylar?nda yeniden d?zenlenmesi gerekti?ini s?yledi.
Bay?lanlar var
S?caklarda ?al??man?n di?er zamanlara g?re ?ok daha zor oldu?unu belirten Enver Ko?, a??r? s?caklarda ?al??ma saatlerinin d?zenlenmesi gerekti?ini dile getirdi. S?caklar?n kazalara davetiye ??karmak anlam?na geldi?ini s?yleyen Ko?, g?zlerinin ?n?nde s?ca?a dayanamay?p bay?lan, fenal?k ge?iren bir?ok i??i oldu?unu anlatt?. Ko?, s?cak saatlerde ?al???lmamas? gerekti?ini ifade etti. Yazla birlikte bir?ok ki?inin tatile ??kt???n? hat?rlatan Ko?, tersane i??isinin ise zamanlar? ve paralar? olmad??? i?in tatile gidemedi?ini s?yledi. Antalya veya Bodrum?a tatile gitmek istedi?ini s?yleyen Ko?, bunun ?u an hayalden ?teye gitmedi?ini ifade etti.
S?cakta ?al???rken daha fazla yoruldu?unu ifade eden Metin Ayd?n ise durmadan ?al??t?r?ld?klar?n? anlatt?. Dinlenmek istediklerinde izin alamad?klar?n? belirten Ayd?n, patronlar?n i??ileri hi? d???nmedi?ini dile getirdi. ?Kendileri s?caktan etkilenmiyorlar, keyifleri yerinde? diye konu?an Ayd?n, kazalar?n sorumlular?n?n patronlar oldu?unu dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
www.evrensel.net